Tehnologije smanjenja emisija stakleničkih plinova iz zračnog prometa sukladno postizanju klimatske neutralnosti do 2050.

Greenhouse gas aviation emissions reduction technologies towards climate neutrality by 2050

HORIZON-CL5-2021-D5-01-05

Otvoren: 24.06.2021. – 14.09.2021

Ukupna vrijednost poziva: 12,5 milijun eura

Tip aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i inovacija (Aktivnosti kojima je prvenstveno cilj uspostaviti novo znanje ili istražiti izvedivost nove ili poboljšane tehnologije, proizvoda, postupka, usluge ili rješenja. To može uključivati osnovna i primijenjena istraživanja, razvoj i integraciju tehnologije, ispitivanje, demonstraciju i validaciju prototipa malog opsega u laboratoriju ili simuliranom okruženju.)

Razina tehnološke spremnosti (TRL): Očekuje se da će aktivnosti postići TRL 2-4 do kraja projekta

Očekivani ishod – Očekuje se da će rezultati projekta pridonijeti barem jednom od sljedećih očekivanih ishoda:

 • dostava transformirajuće tehnologije koje će znatno smanjiti emisije ne-CO2 (non-CO2 emission) → odabir tehnologija trebao bi biti kompatibilan s operativnim postupcima i usklađen s potencijalnim uključivanjem emisija ne-CO2 u mjere EU-a i međunarodnog zrakoplovnog tržišta (npr. EU sustav trgovanja emisijama i ICAO CORSIA) i drugim potencijalnim relevantnim političkim alatima (npr. Europski zeleni dogovor (European Green Deal) i studijama[1] → potaknite mjerenje emisija ne-CO2 u letu.
 • dostava transformativne tehnologije za zrakoplovne motore, sustave i strukture koji će maksimizirati smanjenje životnog ciklusa na okoliš
 • istraživanje nove modularne konfiguracije zrakoplova i/ili komponenata, optimizirane na najmanji mogući utjecaj na okoliš i trag buke pri polijetanju i slijetanju, omogućujući operacije 24/7
 • dostava poboljšane tehnologije performansi zrakoplova (uključujući motore, hibridno-električne sustave, električne i elektromehaničke sustave, integrirano skladište H2, sustave upravljanja, lagane višenamjenske materijale i strukture i/ili mogućnosti preobrazbe) kompatibilno s operativnim strategijama za smanjenje klimatskih promjena u zrakoplovstvu, u područjima s visokim klimatskim troškovima → odabir tehnologija trebao bi donijeti koristi i premostiti jaz zračne klimatske neutralnosti prema 2050. godini

Intenzitet potpore – Maksimalne stope financiranja Horizon Europe su:

 • Istraživanje i inovacije: 100%
 • Inovacijska aktivnost: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Koordinacija i podrška: 100%
 • Program sufinanciranja: između 30% i 70%
 • Inovacije i uvođenje na tržište: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Aktivnosti osposobljavanja i mobilnosti: 100%
 • Predkomercijalna aktivnost nabave: 100%
 • Aktivnosti za javnu nabavu inovativnih rješenja: 50%

Ostale se stope financiranja mogu odrediti u određenim uvjetima poziva.

Prihvatljivi prijavitelji:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.


[1] https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7bc666c9-2d9c-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

Tags: