Sigurno upravljanje ubrizgavanjem vodika na razini cijele mreže: prema tranziciji europskog plinskog sektora

Otvoren: 31.03. – 20.09.2022.

Tip aktivnosti: aktivnosti istraživanja i inovacija (Aktivnosti kojima je prvenstveno cilj uspostaviti novo znanje ili istražiti izvedivost nove ili poboljšane tehnologije, proizvoda, postupka, usluge ili rješenja. To može uključivati osnovna i primijenjena istraživanja, razvoj i integraciju tehnologije, ispitivanje, demonstraciju i validaciju prototipa malog opsega u laboratoriju ili simuliranom okruženju.)

Vrijednost natječaja: 121 milijuna eura (ukupna vrijednost 15 natječaja iz poziva)

TRL: očekuje se da će aktivnosti započeti na TRL 3 i postići TRL 6 do kraja projekta

Očekivani ishod:

Do danas, pristup korišten za ubrizgavanje vodika u plinske mreže je prepušten da se definira na lokalnoj osnovi u smislu praga koncentracije, mjesta i čistoće. Ova fragmentacija mogla bi uzrokovati značajne probleme interoperabilnosti, osobito kada će količine vodika ubrizganog u plinsku mrežu biti geografski raširenije i vjerojatno vremenski promjenjive. Utjecaj na komponente mreže za transport i distribuciju plina (T&D) (npr. ventile, armature, redukcijske stanice, itd.) i na sve krajnje korisnike priključene na plinsku infrastrukturu, s obzirom na nominalni 100% vodik i prolazne pojave u sastavima mješavine, nije u potpunosti shvaćen.

Kako bi se riješili ti nedostaci, ključno je mapirati europsku infrastrukturu T&D plina i komunicirati s operaterima kako bi se prikupile informacije o materijalima, komponentama, tehnologiji i njihovoj spremnosti za miješanje vodika. Također je bitno razviti znanje za lokalizaciju ubrizgavanja vodika, upravljanje fluktuacijama koncentracije za mješavine i detaljno razumijevanje implikacija prenamjene cijevi za rad vodika.

Potreba za protokolima za inspekciju i nadzor proizlazi iz razvoja mreža koje prenose nove plinove ili plinove za koje nisu izvorno dizajnirani. Preventivne mjere (inspekcija) i rješenja za ublažavanje utjecaja vodika na razini komponenti još uvijek su na niskoj razini zrelosti ili još nisu u potpunosti prilagođene integraciji vodika u mreže.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti sljedećim očekivanim ishodima:

  • Definiranje metoda, alata i tehnologija za upravljanje višeplinskom mrežom i praćenje kvalitete, uključujući simulaciju, predviđanje i sigurno upravljanje prijelaznim pojavama, s obzirom na rašireno ubrizgavanje vodika u kontekstu interoperabilnosti na razini Europe i reforme tržišta plina;
  • Smjernice najbolje prakse za postupanje sa sigurnošću vodika u infrastrukturi prirodnog plina, upravljanje rizicima (uz protokole za prevenciju i ublažavanje) za jamčenje sigurne interoperabilnosti transporta plina na europskoj razini;
  • Mapiranje i procjena komponenti infrastrukture T&D na europskoj razini kako bi se identificirale najbolje dostupne tehnologije, spremnost komponenti na vodik, mrežne tehnologije i protokoli za praćenje kako bi se dionici usmjerili prema učinkovitim propisima i tehničkim standardima, prenamjeni mreže i ulaganjima u modernizaciju.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti svim sljedećim ciljevima Clean Hydrogen JU SRIA (posebno za 2. stup, Skladištenje i distribucija vodika – podstup: Vodik u mreži prirodnog plina, i za međusektorska pitanja – Područje: Sigurnost, Prednormativna istraživanja i propisi, kodeksi i standardi):

  • Razvoj tehnologija i materijala za olakšavanje transporta vodika kroz mrežu prirodnog plina;
  • Omogućiti kroz istraživačke i demonstracijske aktivnosti transport vodika kroz mrežu prirodnog plina bilo miješanjem ili prenamjenom na 100% vodik;
  • Povećati razinu sigurnosti vodikovih tehnologija i aplikacija;
  • Podržati razvoj RCS-a za vodikove tehnologije i aplikacije, s naglaskom na standarde;
  • Doprinijeti SRIA KPI-ovima za sigurnost, PNR & RCS, organizirajući sigurnosne radionice (Ciljevi: 2024. = 2 radionice godišnje, 2030. = 4 radionice godišnje);
  • Doprinijeti SRIA KPI-jima za sigurnost, PNR & RCS, pružajući ulazne podatke za razvoj standarda, tehničkih specifikacija ili tehničkih izvješća na međunarodnoj razini (ciljevi: 2024. = 0,9 ne/ projekt, 2030. = 1 ne/ projekt).

Prihvatljiv prijavitelj:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Najmanje jedan partner u konzorciju mora biti član ili Hydrogen Europe ili Hydrogen Europe Research.

Maksimalna stopa sufinanciranja: do 100%

Tags: