Otvoren: 31.03. – 20.09.2022.

Tip aktivnosti: inovacijska aktivnost (Aktivnosti kojima je izravno cilj izrada planova i dogovora ili dizajna za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge. Te aktivnosti mogu uključivati izradu prototipa, ispitivanje, demonstraciju, pilotiranje, validaciju velikih proizvoda i replikaciju na tržište.)

Vrijednost natječaja: 121 milijuna eura (ukupna vrijednost 15 natječaja iz poziva)

TRL: očekuje se da će aktivnosti započeti na TRL 6 i postići TRL 8 do kraja projekta

Očekivani ishod:

Nadovezujući se na uspješno iskustvo prethodnih godina (Doline vodika u pozivu FCH 2 JU 2019. i Vodikovi otoci u pozivu FCH 2 JU 2020.), ove teme pozivaju na implementaciju Vodikove doline s međupoveznicama s drugim mjestima proizvodnje vodika i/ili potrošnje izvan svojih granica. Ovo predstavlja novost jer su do sada podržane vodikove doline ograničene na specifičnu geografiju.

Očekuje se da će prijedlozi u okviru ove teme pokazati kako doprinose ciljevima Europske strategije za vodik (European Hydrogen Strategy) i Europskog zelenog plana (European Green Deal).

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti svim sljedećim očekivanim ishodima:

 • Aktivirati dugotrajnu vodikovu ekonomiju u ciljanoj regiji/regijama i to nadilazi granice doline vodika razvijene kao rezultat prijedloga;
 • Ponovljiv model za uzajamnu proizvodnju ili distribuciju i skladištenje vodika, s obzirom na optimizaciju ulaganja kao ključnog parametra za financijsku održivost;
 • Najmanje 5 dodatnih vodikovih dolina slične veličine i opsega kao ona koji se zahtijeva u ovoj temi su inicirane na drugim mjestima u Europi;
 • Poboljšana percepcija javnosti o vodikovim ekosustavima, doprinoseći na bilo koji mogući način okosnici vodikove infrastrukture EU, npr. HRS mreža, vodikov cjevovod, plinovod naknadno opremljen na vodik, itd.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti svim sljedećim ciljevima Clean Hydrogen JU SRIA for Hydrogen Valleys, posebno:

 • Integracija sustava: integriranje nekoliko elemenata zajedno kako bi se poboljšala ukupna sinergija i olakšalo povezivanje sektora;
 • Učinkovitost sustava: poboljšanje ukupne energetske i ekonomske učinkovitosti integriranog sustava;
 • Poboljšana sigurnost i otpornost energetskog sustava, npr. kroz proizvodnju vodika korištenjem lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije,
 • Stvaranje tržišta: demonstracija novog tržišta za vodik
 • Komplementarnost vodika s OIE, integracija s drugim tehnologijama, postojeća infrastruktura;
 • Procjena dostupnosti i priuštivosti opskrbe čistom energijom (bez onečišćenja) za industriju i gradove; uzimajući u obzir i utjecaje na okoliš kao što je korištenje vode;
 • Uzajamna proizvodnja ili distribucija i skladištenje, uz pretpostavku decentralizacije kao ključnog parametra;
 • Pomoć u postavljanju i testiranju zahtjeva propisa na relevantnoj razini upravljanja;
 • Povećati upravljanje znanjem uz procjenu socioekonomskih i ekoloških utjecaja, uključujući koncept digitalnog blizanca (eng. digital twin) koji osigurava učinkovit nadzor i strategiju optimizacije za rad i daljnji razvoj doline;
 • Razvoj javne svijesti o vodikovim tehnologijama, uključujući doprinose društvenih i humanističkih znanosti, ako je to relevantno.
 • Podrška razvoju dolina vodika u područjima Europe bez vodikovih dolina ili područjima s ograničenom prisutnosti vodikovih dolina.

Osim toga, prijedlozi bi trebali pokazati kako namjeravaju postići KPI-je Clean Hydrogen JU SRIA 2021-2027 za svaku tehnologiju koja se primjenjuje u dolini vodika.

Prihvatljiv prijavitelj:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Najmanje jedan partner u konzorciju mora biti član ili Hydrogen Europe ili Hydrogen Europe Research.

Maksimalni iznos sufinanciranja: 25 milijuna (iznimno se mogu deklarirati kao puni kapitalizirani troškovi: postrojenje za proizvodnju vodika, infrastruktura za distribuciju i skladištenje i krajnja upotreba vodika)

Maksimalna stopa sufinanciranja: do 60% prihvatljivih troškova (neprofitne pravne osobe stopa financiranja iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova)

Tags: