Razvoj i demonstracija mobilnih i stacionarnih rješenja za punjenje komprimiranim vodikom za primjenu u unutarnjem brodarstvu i pomorskim operacijama na kratkim udaljenostima

Otvoren: 31.03. – 20.09.2022.

Tip aktivnosti: inovacijska aktivnost (Aktivnosti kojima je izravno cilj izrada planova i dogovora ili dizajna za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge. Te aktivnosti mogu uključivati izradu prototipa, ispitivanje, demonstraciju, pilotiranje, validaciju velikih proizvoda i replikaciju na tržište.)

Vrijednost natječaja: 121 milijuna eura (ukupna vrijednost 15 natječaja iz poziva)

TRL: očekuje se da će aktivnosti započeti na TRL 3 i postići TRL 6 do kraja projekta

Očekivani ishod:

Očekuje se da će vodik i derivati ​​vodika igrati vitalnu ulogu u omogućavanju dekarbonizacije brodarstva i pomorskih aktivnosti. U tijeku su mnogi projekti kojima se nastoji razviti sustavi vodikovih gorivnih ćelija kako bi se osigurala pomoćna i pogonska snaga za plovila u nizu razmjera, uz snažan angažman brodograditelja, brodograditelja, vlasnika i operatera, kao i razvijača gorivnih ćelija. Međutim, ove organizacije možda nisu u dobroj poziciji da razviju razumijevanje tehničkih i društvenih dijelova ugradnje infrastrukture za bunkeriranje koje je potrebno kako bi se olakšalo preuzimanje rješenja na vodik na tržištu. Ova aktivnost će riješiti taj jaz.

Ova tema ima za cilj pridonijeti postavljanju standarda za buduće inherentno sigurnije bunkeriranje vodika za unutarnje plovidbe i za pomorske primjene na kratkim udaljenostima, uključujući i otočne kontekste. Razvoj ovih rješenja od vitalne je važnosti za olakšavanje daljnjih inovacijskih aktivnosti u primjeni vodikovih rješenja u pomorstvu, kao i za smanjenje rizika budućih ulaganja.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti, ali ne ograničavajući se na, sljedećim očekivanim ishodima:

 • Poboljšano razumijevanje zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva za bunkeriranje vodika u nizu operativnih konteksta transporta, što će bunkeriranje učiniti učinkovitijim i inherentno sigurnijim kako bi se smanjile opasnosti i posljedice potencijalnih incidenata, a time i smanjio rizik od budućeg razvoja;
 • Zatvaranje praznine u znanju o karakterističnim opasnostima i povezanim rizicima;
 • Naučene lekcije koje mogu poslužiti za razvoj opskrbe teškim teretom za druge sektore, kako bi se olakšala daljnja primjena vodika u širokom rasponu transportnih i teretnih sektora;
 • Identificiranje regulatornih izazova i prepreka, te područja fokusa za prednormativno istraživanje i regulatornu reformu, kako bi se otključalo buduće pokretanje aplikacija za teške uvjete rada;
 • Smjernice i/ili nacrt standarda za komponente i sustave za skladištenje vodika kako bi se povećala koherentnost inovacijskih aktivnosti i poboljšala primjena u cijeloj Europi i šire;
 • Iskorištavanje mogućnosti povezanih s brodarstvom kao off-take sektorom u razvoju poslovnih slučajeva za skladištenje i distribucijske mreže vodika.
 • Poboljšano razumijevanje zahtjeva za homologaciju tipa za sučelja i upravljačke sustave između broda i obale i broda kako bi se olakšala široka komercijalizacija rješenja;
 • Postavljanje infrastrukture za bunkeriranje vodika kapaciteta najmanje 800 kg H2/dan na projektnim lokacijama;
 • Povećanje korištenja plovila na vodik i povezane koristi od komercijalizacije za šire gospodarstvo vodika;
 • Obuka za posadu plovila i osoblje bunker terminala, koja se može ponoviti.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti svim sljedećim ciljevima Clean Hydrogen JU SRIA, (posebno za 2. stup, Skladištenje i distribucija vodika – podstup: HRS):

 • Dostupnost [%]: >97% u 2024. i 99% u 2030.
 • Srednje vrijeme između kvara [d];
 • Za 700 bara: 72 u 2024. i 168 u 2030
 • Za 350 bara: 144 u 2024. i 336 u 2030.
 • Za tekući vodik: 216 2024. i 504 2030
 • Doprinos HRS-a u cijeni vodika [€/kg]:
 • Za 700 bara: 3 u 2024. i 2 u 2030
 • Za 350 bara: 2 2024. i 1,25 2030. godine
 • Za tekući vodik: 3 2024. i 2 2030. godine

Prihvatljiv prijavitelj:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Najmanje jedan partner u konzorciju mora biti član ili Hydrogen Europe ili Hydrogen Europe Research.

Maksimalna stopa sufinanciranja: do 60% prihvatljivih troškova (neprofitne pravne osobe stopa financiranja iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova)

Tags: