Dizajn i industrijska primjena inovativnih proizvodnih procesa za gorive ćelije i komponente gorivnih ćelija

Otvoren: 31.03. – 20.09.2022.

Tip aktivnosti: inovacijska aktivnost (Aktivnosti kojima je izravno cilj izrada planova i dogovora ili dizajna za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge. Te aktivnosti mogu uključivati izradu prototipa, ispitivanje, demonstraciju, pilotiranje, validaciju velikih proizvoda i replikaciju na tržište.)

Vrijednost natječaja: 121 milijuna eura (ukupna vrijednost 15 natječaja iz poziva)

TRL: očekuje se da će aktivnosti započeti na TRL 4 i postići TRL 7 do kraja projekta

Očekivani ishod:

Gorivne ćelije nude najveću električnu učinkovitost za pretvorbu kemijski pohranjene energije. Mogu značajno doprinijeti učinkovitom korištenju proizvedenih nosača vodika i smanjenju ukupne emisije CO2. Clean Hydrogen Joint ima postavljenu viziju da do 2030. dosegne akumuliranu instaliranu snagu gorivnih ćelija od >2,5 GW s ukupnom stopom proizvodnje >500 MW/godišnje. Smanjenje troškova postignuto je kao dio FCH 2 JU, ali su potrebna dodatna smanjenja kako bi se povećao prodor rješenja gorivnih ćelija na tržište. Dodatno smanjenje troškova može se postići kroz visoku razinu kvalitete i povećanu automatizaciju proizvodnje dimnjaka. Jedan od ciljeva Partnerstva za čisti vodik (Clean Hydrogen Partnership) je postizanje troškova proizvodnje dimnjaka (kruti oksid) od ≤800 €/kW uz godišnji obujam proizvodnje jedne proizvodne linije od najmanje 100 MW.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti sljedećem očekivanom ishodu:

 • Smanjenje troškova sustava gorivnih ćelija automatizacijom specifičnih i dugotrajnih koraka proizvodnje;
 • Povećani kapaciteti sustava gorivnih ćelija i proizvodnje komponenti europske industrije uspostava europskog opskrbnog lanca specijalizirane opreme za proizvodnju čvrstih oksidnih ćelija (SOC);
 • Poboljšana održivost proizvodnih procesa i proizvoda; značajno smanjiti ili ponovno iskoristiti otpad i smanjiti energetski i ugljični otisak.

Osim toga, očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti barem jednom od sljedećih specifičnih (kvantificiranih) ishoda:

 • Automatizacija sastavljanja i brtvljenja hrpe s iskorištenjem >90%;
 • Automatizacija proizvodnje ćelija s izmjerenom integriranom kontrolom kvalitete i prinosom >95%;
 • Visoka brzina interkonekcije proizvodnje i premazivanja unutar specifikacije proizvođača snopa;
 • Vremenski učinkoviti i jeftini postupci kontrole kvalitete prikladni za inline inspekciju.

Očekuje se da će rezultati projekta izravno pridonijeti svim sljedećim ciljevima Clean Hydrogen JU SRIA Pillar 3, Hydrogen End Uses: Clean heat and Power:

 • smanjenje CAPEX-a za stacionarne gorivne ćelije svih veličina i krajnje namjene. Cilj je dostići trošak proizvodnje dimnjaka <800 €/kW uz proizvodni kapacitet od 100 MW/godišnje;
 • podrška razvoju procesa prikladnih za masovnu proizvodnju.

Osim toga, zbog visoke sinergije u proizvodnji SOFC i SOEL dimnjaka ova će tema također doprinijeti sljedećim ciljevima za 1. stup Proizvodnje obnovljivog vodika

 • smanjenje CAPEX-a elektrolizera ispod 520 €/kW;
 • povećanje opsega primjene i serijske proizvodnje za parnu elektrolizu.

Prihvatljiv prijavitelj:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Najmanje jedan partner u konzorciju mora biti član ili Hydrogen Europe ili Hydrogen Europe Research.

Maksimalni iznos sufinanciranja: 7 milijuna

Maksimalna stopa sufinanciranja: do 60% prihvatljivih troškova (neprofitne pravne osobe stopa financiranja iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova)

Tags: