Program LIFE 2021.-2024. – popis prioritetnih tema

Na ovoj poveznici možete pronaći popis prioritetnih tema te vrste i primjere traženih projekata za LIFE Višegodišnji program rada 2021.-2024. 

Za potprogram Priroda i bioraznolikost to su ciljevi postavljeni u EU direktivama o pticama i staništima, Uredbi o invazivnim stranim vrstama te Strategiji EU-a za bioraznolikost do 2030. u dva područja intervencije:

 1) Prostor za prirodu i

 2) Zaštita naših vrsta. 

Potprogram Kružno gospodarstvo i kvaliteta života ima sedam prioritetnih tema: 1) Uporaba resursa iz otpada, 2) Kružno gospodarstvo i okoliš, 3) Zrak, 4) Voda, 5) Tlo, 6) Buka, 7) Kemikalije te 8) Upravljanje okolišem. 

Potprogram Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama sadrži tri prioritetne teme: 1) Ublažavanje klimatskih promjena, 2) Prilagodba klimatskim promjenama te 3) Upravljanje klimom i informacije

Novi potprogram Prijelaz na čistu energiju ima pet prioriteta:

1) Izgradnja okvira za nacionalne, regionalne i lokalne politike koje podržavaju prijelaz na čistu energiju,

2) Ubrzanje uvođenja tehnologija, digitalizacije, novih usluga i poslovnih modela, kao i poboljšanje vještina,

3) Privlačenje privatnih ulaganja za projekte energetske održivosti,

4) Potpora lokalnim i regionalnim investicijskim projektima te

5) Uključivanje i osnaživanje građana u prijelazu na čistu energiju.