Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije

Otvoren: 31.12.2021. – 28.2.2022.

Svrha natječaja: pružiti podršku nositeljima projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije za pripremu projektno-tehničke dokumentacije kako bi se stvorili preduvjeti za brzi početak implementacije i/ili fizičke realizacije tih projekata

Prihvatljivi prijavitelji i partneri[1]:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. ​

Vrijednost natječaja: 160.000.000,00 kuna

Visina potpore: minimalno 400.000,00 kuna, maksimalno 2.500.000,00 kuna

Maksimalna stopa sufinanciranja: 90%

Prihvatljiva područja:

a) u području digitalne transformacije:

 • IKT rješenja, digitalizacija, e-usluge, aplikacije za javne usluge i/ili poslovanje javnopravnih tijela
 • IKT infrastruktura za javne usluge: opsežni računalni resursi/oprema, podatkovni centri, senzori i ostala bežična oprema
 • digitalizacija u području zdravstvene skrbi – usluge i aplikacije e-zdravlja (uključujući e-skrb, internet stvari za tjelesnu aktivnost i život potpomognut okolinom);
 • digitalizacija ustanova za obrazovanje i osposobljavanje i/ili razvoj digitalnih vještina i sadržaja u tim ustanovama
 • digitalizacija gradskog prometa
 • pametni gradovi – korištenje digitalnih i komunikacijskih tehnologija kako bi se što bolje zadovoljile potrebe građana i unaprijedila učinkovitost gradskih usluga
 • pametna sela – transformacija ruralnih područja korištenjem digitalnih i komunikacijskih tehnologija

b) u području zelene tranzicije

 • izgradnja novih energetski učinkovitih zgrada: za predškolsko obrazovanje i skrb djece, osnovno, sekundarno i tercijarno obrazovanje te strukovno obrazovanje, stambena infrastruktura, zdravstvena infrastruktura, ostala socijalna infrastruktura koja doprinosi uključivanju u zajednicu
 •  obnova radi povećanja energetske učinkovitosti ili mjere energetske učinkovitosti za javne zgrade i javnu infrastrukturu
 • mjere za prilagodbu klimatskim promjenama te sprečavanje i upravljanje rizicima povezanima s klimom: požari, poplave, klizišta, oluje, suše, ostalo (uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe)
 • sprečavanje rizika i upravljanje ne klimatskim prirodnim rizicima (npr. potresima) i rizicima povezanim s ljudskim aktivnostima (npr. tehnološke nezgode) uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe
 • unaprjeđenje kakvoće zraka
 • zaštita, obnova i održivo korištenje područja mreže Natura 2000
 • zaštita prirode i biološke raznolikosti, očuvanje i obnova ekosustava i povezana zelena infrastruktura;
 • zaštita, razvoj i promicanje prirodne baštine izvan područja mreže Natura 2000
 • zelena infrastruktura u urbanim područjima
 • biciklistička infrastruktura
 • sanacija industrijskih lokacija

Prihvatljivi troškovi: troškovi usluga za pripremu projektno-tehničke dokumentacije projekta koji potpada pod prihvatljivo područje intervencije, poput:

 1. usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi
 2. usluge izrade (tehničkih) specifikacija, tehničkih i/ili tehnoloških rješenja
 3. usluge izrade projekata za računalne mreže, uključujući snimku stanja
 4. izrada idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja
 5. izrada elaborata i ekvivalentnih dokumenata
 6. usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;
 7. usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
 8. usluge izrade dijelova ili kompletne dokumentacije o nabavi neophodne za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta

[1] I prijavitelj i partner mora biti obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.

Tags: