Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma (Nacionalni plan oporavka i otpornosti)

Kroz Mehanizam oporavka i otpornosti EU za turizam je Republici Hrvatskoj odobreno 2,2 milijarde kuna. Čak će 60% sredstava biti namijenjeno poduzetnicima s ciljem izravnih ulaganja u privatni sektor, dok će preostali dio biti namijenjen ulaganjima u javnu turističku infrastrukturu.

Investicija „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ procijenjene vrijednosti 1.250.000.000 kn odnosi se na ulaganja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u razvoj turističke ponude veće dodane vrijednosti. Ulaganja će također biti usmjerena u digitalnu tranziciju poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu, posebno kod malih i srednjih poduzetnika s ciljem povećanja produktivnosti njihovih poduzeća i boljeg pozicioniranja na turističkom tržištu

U okviru investicije predviđen je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju procijenjene vrijednosti 1.020.000.000 kn.

Očekivani minimalni iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava po projektu procjenjuje se na 1 milijun eura.

Prihvatljivi prijavitelji: mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i pružatelje ostalih rezervacijskih usluga te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova te javno-privatno partnerstvo

Prihvatljivi prijavitelji morat će do trenutka prijave projekta imati registriranu djelatnost iz sektora turizma, ali ta djelatnost neće morati biti registrirana kao primarna djelatnost.

Partneri: trgovačka društva u državnom vlasništvu ili JLP(R)S, pravne osobe u JPP, korisnici koncesija, mala, srednja i velika poduzeća u vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma i drugi

Baza projektnih ideja – Do kraja 2021. godine Vas možemo upisati u bazu projektnih ideja pri nadležnom Ministarstvu. Upravo temeljem iskazanih interesa razmatrat će se minimum i maksimum iznosa bespovratnih sredstava te spektar prihvatljivih aktivnosti i troškova. Takva baza ima cilj utvrditi spremnost projekata sa svim preduvjetima i dozvolama za početak rada. Moći će se prijaviti isključivo potpuno spremne investicije (potrebno priložiti pravomoćnu građevinsku dozvolu i drugu traženu dokumentaciju, uključujući i onu za dokazivanje zelenih ciljeva).

Prihvatljivi projekti/aktivnosti:

 • kod aktivnosti izgradnje novih objekata, za projekte na području Indeksa turističke razvijenosti I. kategorije nije prihvatljiva nova izgradnja (greenfield) – bit će prihvatljiva samo ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju postojeće turističke infrastrukture
 • ulaganja će biti usredotočena na projekte koji mogu povećati zeleni i digitalni aspekt kvalitete turističke infrastrukture i smanjiti utjecaj na okoliš, a posljedično i koncentraciju gostiju u sezoni
 • projekti će morati biti usmjereni na kružno gospodarstvo, održivu mobilnost kao i digitalna rješenja za ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama i razvoj turističkog proizvoda/usluge, a favorizirat će se ulaganja u slabije razvijena turistička područja
 • bit će moguća prijava projekata iz područja kulture, prirodne i kulturne baštine i zdravstva ako je projekt u funkciji turizma

Prihvatljivi troškovi biti će vezani uz aktivnosti izgradnje, obnove i/ili rekonstrukcije objekata, opremanje objekta, energetske obnove objekata i postavljanja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, usavršavanje djelatnika i edukacije te promociju, vidljivost i marketing.

U prvom kvartalu 2022. očekuje se objava nacrta poziva na javnom savjetovanju, u trećem kvartalu iste godine planirana je objava javnog poziva, što će ujedno biti i najraniji početak provedbe projekata, dok će najkasnije do kraja 2025. godine svi projekti morati biti završeni.

Uvjeti!

Projekti koji će se financirati u okviru ove investicije uključivat će obavezu uključivanja načela održivog razvoja, odnosno bodovanje projekata bit će u vezi s doprinosom održivom turizmu. Kriterij za odabir projekata bit će i doprinos zelenoj tranziciji, a najmanje 50% investicije morat će biti usmjereno na ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama.

Uvjet projekta je jedan podržani cilj Uredbe 2020/852, a svaki dodatni podržani cilj dodatno će se bodovati:

 • ublažavanje klimatskih promjena (nZEB – smanjenje emisija CO2)
 • prilagodba klimatskim promjenama (zelena i plava infrastruktura)
 • održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa (rješenja za uštedu vode)
 • prijelaz na kružno gospodarstvo (odvajanje i recikliranje otpada)
 • sprečavanje i kontrola onečišćenja (izbjegavanje korištenja štetnih tvari)
 • zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava (odgovornost u zaštićenoj prirodi). 

Vrste potpora

Sukladno programu državnih potpora dodjeljivat će se sljedeće vrste potpora:

1. regionalne potpore za početna ulaganja – državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima radi doprinosa gospodarskom razvoju ovisno o zemljopisnom području (prihvatljivi troškovi uključuju: troškove ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i troškove plaća proizašle iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja; dodjela prema novoj karti regionalnih potpora za razdoblje 2022. – 2027.)

NUTS 2 regijeOčekivani intenzitet potpore %Očekivani intenzitet potpore %Očekivani intenzitet potpore %Relativno povećanje u odnosu na sadašnji intenzitet
 Mala poduzećaSrednja poduzećaVelika poduzeća 
Grad Zagreb55%45%35%+10 %
Panonska Hrvatska70%60%50%+25 %
Sjeverna Hrvatska70%60%50%+25 %
Jadranska Hrvatska60%50%40%+15 %
Intenziteti regionalnih potpora za pojedinu regiju

2. potpore za MSP-ove – u okviru ove investicije dodjeljivat će se potpore za savjetodavne usluge, potpore za inovacijske klastere, potpore za inovacije MSP-a te potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja (intenzitet potpore ne premašuje 50% prihvatljivih troškova)

3. potpore za energetsku učinkovitost – dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti (intenzitet potpore ne može premašiti 45% prihvatljivih troškova za velika poduzeća, a može se povećati za 10 postotnih bodova za srednja i za 20 postotnih bodova za mala poduzeća)

4. potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora – dodatni troškovi ulaganja neophodni za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (intenzitet potpore ne može premašiti 60% prihvatljivih troškova za velika poduzeća, a može se povećati za 10 postotnih bodova za srednja i za 20 postotnih bodova za mala poduzeća)

TETIDA Vam nudi sljedeće usluge:

 1. Upis projekta u bazu projektnih ideja – moguće do kraja godine!
 2. Priprema dokumentacije za natječaj odnosno pisanje projekta te apliciranje na natječaj
 3. Provedba projekta
Tags: