Plastični otpad kao kružna sirovina za industriju (Processes4Planet Partnership) (IA)

Plastic waste as a circular carbon feedstock for industry (Processes4Planet Partnership) (IA)

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-17

Otvoren: 22.06.2021. – 23.09.2021.

Ukupna vrijednost poziva: 39 milijun eura

Tip aktivnosti: Inovacijska aktivnost (Aktivnosti kojima je izravno cilj izrada planova i dogovora ili dizajna za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge. Te aktivnosti mogu uključivati izradu prototipa, ispitivanje, demonstraciju, pilotiranje, validaciju velikih proizvoda i replikaciju na tržište.)

Razina tehnološke spremnosti (TRL): Očekuje se da će aktivnosti započeti s TRL 5, a postići 7 TRL do kraja projekta

Očekivani ishod – Očekuje se da će projekti pridonijeti sljedećim ishodima:

  • valoriziranje široke palete nesortiranog plastičnog (i drugog) otpada u velikim količinama kako bi izbjegli odlaganje na odlagališta
  • stvaranje materijalnih tokova od visokog industrijskog interesa, zamjenjujući one koji se trenutno proizvode iz fosilnih sirovina (npr. olefini, vodik, sintetički plin, itd.)
  • razvijanje koncepata koji omogućuju 100% iskorištavanje obnovljivih izvora energije (npr. elektrificirani procesi) istovremeno se noseći s potencijalnim fluktuacijama u opskrbi energijom
  • najmanje 60% smanjenja emisija stakleničkih plinova u ukupnom životnom ciklusu u odnosu na postojeće procese recikliranja plastike (ili relevantne referentne vrijednosti)

Relevantni pokazatelji i mjerni podaci s osnovnim vrijednostima trebali bi biti jasno navedeni u prijedlogu.

Intenzitet potpore: Do 60% prihvatljivih troškova (neprofitne pravne osobe stopa financiranja iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova)

Prihvatljivi prijavitelji:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Tags: