Omogućavanje sigurnog i učinkovitog skladištenja amonijaka i vodikovih goriva na brodu te integracija njihovih velikih količina u brodove (ZEWT partnerstvo)

Enabling the safe and efficient on-board storage and integration within ships of large quantities of ammonia and hydrogen fuels (ZEWT Partnership)

HORIZON-CL5-2021-D5-01-07

Otvoren: 24.06.2021. – 14.09.2021.

Ukupna vrijednost poziva: 10 milijuna eura

Tip aktivnosti: Inovacijska aktivnost (Aktivnosti kojima je izravno cilj izrada planova i dogovora ili dizajna za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge. Te aktivnosti mogu uključivati izradu prototipa, ispitivanje, demonstraciju, pilotiranje, validaciju velikih proizvoda i replikaciju na tržište.)

Razina tehnološke spremnosti (TRL): Očekuje se da će aktivnosti postići TRL 6-7 do kraja projekta.

Očekivani ishod – Očekuje se da će rezultati projekta konkretno doprinijeti sljedećim očekivanim ishodima označenim „*“ istodobno podržavajući sveukupne srednjoročne i dugoročne ciljeve:

  • doprinos uspostavi najmanje dva demonstracijska projekta punog razmjera koji koriste ili potencijalno koriste 100% klimatski neutralna goriva u realnom brodskom okruženju do 2027. godine
  • omogućavanje pravovremenog prijelaza na klimatski neutralne brodske operacije omogućavanjem šireg usvajanja ugljično neutralnih alternativnih goriva u velikim razmjerima i za brodske udaljenosti od 3000 nm ili više
  • podržavanje uvjeta za pravovremeno i učinkovito uzimanje održivih alternativnih goriva duž specifičnog lanca opskrbe i korištenja za pomorski promet i unutarnju plovidbu
  • * prikaz mogućnosti skladištenja i upotrebe goriva na bazi vodika (obično u tekućem obliku) u srednjem i velikom opsegu (kapaciteti ekvivalentni +300 tona konvencionalnog brodskog goriva [HFO, MGO ili MDO]) u realnom okruženju na brodu
  • * demonstracija upotrebe ovih goriva u aplikacijama velike snage s dugom autonomijom
  • * dokazivanje primjenjivosti, posebno s obzirom na brodove na kratkim morskim putovima, plovila za IWT i stroža ekološka očekivanja za putničke brodove
  • * izrada odgovarajućih tehničkih pravila

Intenzitet potpore: Do 60% prihvatljivih troškova (neprofitne pravne osobe stopa financiranja iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova)

Prihvatljivi prijavitelji:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Tags: