LAG Podravina i Tetida potpisale ugovor o suradnji

U petak, 18.rujna 2015. godine potpisan je ugovor između LAG-a PODRAVINA zastupanog po predsjedniku Braku Sobota i tvrtke „TETIDA” d.o.o. iz Varaždina zastupane po direktoru Simonu Ferjucu o izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a „PODRAVINA” za razdoblje 2014-2020. godine.
Članovi radne grupe za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a „PODRAVINA” će uz stručno vodstvo tvrtke Tetida d.o.o. pristupiti aktivnostima izrade same strategije.
U roku od 6 mjeseci odradit će se sljedeće aktivnosti:
1. Prikupljanje podataka o postojećem stanju i potrebama u LAG području i analiza provedenih anketa/ 8 radionica
2. Izrada vanjske analize situacije i izrada unutarnje analize situacije,
3. Izrada SWOT analize,
4. Prikupljanje projektnih ideja,
5. Definiranja ciljeva, prioriteta i mjera,
6. Usklađivanje projekata s ciljevima, prioritetima i mjerama,
7. Priprema nacrta teksta Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „PODRAVINA”,
8. Priprema javnih rasprava – 4 radionice / javne rasprave po pitanju nacrta Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „PODRAVINA” za razdoblje 2014-2020, te obrada rezultata javnih rasprava,
9. Izrada završnog teksta Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „PODRAVINA”,
10. Prezentacija široj javnosti nakon usvajanja Skupštine.
Pozivamo sve stanovnike LAG područja da se aktivno uključe u analizu i izradu strategije kako bi ona bila što kvalitetnija. Naglasak je stavljen na međusobnu suradnju svih dionika kao i na pristup odozdo prema gore ( LEADER ). Aktivnim sudjelovanjem sva tri sektora moguće je napraviti dobru strategiju koja će u konačnici biti i ostvariva i na taj način doprinijeti razvitku svih 16 jedinica lokalne samouprave koje se nalaze unutar područja LAG-a „PODRAVINA”.
Pozivi za pojedine aktivnosti bit će objavljene na mrežnim stranicama LAG-a „PODRAVINA” i u lokalnim medijima.