Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2024. godini

Za više informacija: anita@tetida.eu ili 095 3533 917
Nadležno tijeloFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja)
Cilj Energetska učinkovitost
Trajanjenajkasnije koncem veljače 2024. godine
Alokacija sredstava120.000.000,00 EUR
Intenzitet potporedo 80% prihvatljivih troškova za kuće oštećene u potresu do 60% prihvatljivih troškova  za kuće koje nisu oštećene u potresu do 50% prihvatljivih troškova za elektrane
Maksimalni iznos potpore po prijavi62.120,00 EUR
Uvjetikuća do 600 m2 ili do 3 stambene jedinice više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju prijavitelj mora imati prebivalište (min. 30 dana prije prijave) uredno vlasništvo dokaz legalnosti energetski razred D ili niži kontinentalna / C ili niži primorska (za energetsku obnovu A1 i toplinska izolacija ovojnice A2) energetski razred C ili veći kontinentalna / B ili veći primorska (za sustave grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode  A3) samo za fotonaponsku elektranu (u kombinaciji s punjačem) ne treba certifikat ako je kulturno dobro ili se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, odobrenje ili potvrda kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra
Prihvatljivi prijaviteljifizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi
Neprihvatljivi prijaviteljigrađani koji 50% i više bruto podne površine obiteljske kuće koriste za obavljanje gospodarske djelatnosti
Prihvatljivi troškovistručno-tehničke pomoći radi pripreme projekta (pomoć za prijavu na poziv) izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala, sustava i opreme 29.12.2023. –  31. prosinca 2026.vrijeme nastanka troška utvrđivat će se računima mjera povećanja toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice mora se provoditi cjelovitoako je kuća oštećena u potresu mjera energetske obnove bit će prihvatljiva pod uvjetom da je provedena obnova kuće od potresa
Neprihvatljivi troškoviGlavni projekt Stručni nadzor izvedbe radova
AktivnostiA1: cjelovita energetska obnova – povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice grijanog prostora (kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće M1.1) i ugradnja tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2 ili M3) A2: povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice grijanog prostora (kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće M1) A3: ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode (kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2) A4: ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije (M3 ili kombinacija M3 i M4).  
MjereM1 Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice grijanog prostora M1.1 Toplinska izolacija vanjske ovojnice (vanjski zid, ravni/kosi krov, pod na tlu, stropovi, zid prema negrijanomM1.2 Zamjena postojeće stolarije ovojnice grijanog prostora  (koeficijenti prolaska topline elemenata ovojnice i vanjske stolarije iskazani u izvješću i energetskom certifikatu) M2 Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije M2.1 Dizalica toplineM2.2 KolektoriM2.3 Kotao na pelete, pirolitički kotao na drva (za sustave nazivne snage ≥ 30 kW potrebno je priložiti Glavni projekt, osigurati stručni nadzor te uz zahtjev za isplatu sredstava dostaviti završno izvješće nadzornog inženjera) M3 Postavljanje fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju M4. Infrastruktura za punjenje električnog vozila (za punionicu potrebno priložiti Glavni projekt)  
Dokumentacija

1. Prijavni obrazac 2. Obostrani sken važeće osobne (za sve suvlasnike) 3. Dokaz legalnosti (upravni akt mora imati žig izvršnosti/pravomoćnosti) 4. Zemljišno-knjižni izvadak (kojim se dokazuje vlasništvo, ako su knjige uništene ili nedostupne dostaviti Potvrdu suda i Posjedovni list) 5. Izvješće energetskog certifikatora i energetski certifikat (osim za mjeru A4 i za oštećene u potresu 6. Obrazac tehničkog proračuna (unos podataka iz Izvješća o energetskom pregledu 7. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme (sukladno preporukama iz Izvješća o energetskom pregledu ili glavnom projektu, te sadrže podatke o vrijednostima za koje je Pozivom određen tehnički uvjet, količinama, jediničnim cijenama i iznosima troškova) 8. Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće (postojećeg stanja cijele kuće i svih dijelova na kojima se planira izvođenje radova te zamjena/ugradnja sustava), 9. Glavni projekt (u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog) 10. Izjavu prijavitelja (potpisanu od strane svih suvlasnika) 11. Dokaz da je kuća oštećena u potresu (izdan od tijela nadležnog za obnovu od potresa, JSL ili JRS, ili završno izvješće nadzornog inženjera) 12. Uvjerenje/potvrda o istovjetnosti čestica (u uredu za katastar; ako se u dokazu legalnosti i u ZKI razlikuju br.k.č.) 13. Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta (za zaštićena područja) 14. Suglasnost HEP- a (za elektranu) 15. Dokaz legalnosti i ZKI ako se elektrana postavlja na pomoćnu građevinu  
Način podnošenja prijaveelektronički, NIAS sustav

Za više informacija: anita@tetida.eu ili 095 3533 917