Glasnik br. 11 – Ruralni razvoj RH

 

 

173 milijuna kuna za tip operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi pokrenulo je natječaj za provedbu podmjere 7.2.– provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja RH.

Korisnici ove podmjere su sve jedinice lokalne samouprave, bez obzira na njihovu veličinu. Izgradnja nerazvrstane ceste može se provesti u naseljima s najviše 5.000 stanovnika, a mora biti u skladu sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova, a sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama, a za ovaj prvi natječaj predviđeno je dodijeliti 173 milijuna kuna.

Ministar Tolušić izjavio je kako je ovo vrlo korisna mjera koja će svakako pridonijeti ruralnom razvoju, jer se ne odnosi samo na uređenje kolničkog traka nerazvrstanih cesta koje vode do poljoprivrednih površina već i na izgradnju ostalih dijelova cestovne građevine kao što je nogostup, biciklistička staza te zelena površina, ali i javna rasvjeta i prometna signalizacija koja će sigurno doprinijeti i sigurnosti ruralnog stanovništva.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET sustavu Agencije za plaćanja u poljoprivredi od 4. studenog 2016. do 23. prosinca 2016. godine.

Sve detalje oko prijave na natječaj možete pronaći ovdje. 

 

Radionica o mogućnostima mjere M07 Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. – Vukovar, 17. studenog 2016. godine

U četvrtak, 17. studenog 2016. godine u Vukovaru, u kongresnoj dvorani Bauer hotela Lav, od 09,00 do 14,00 sati održati će se radionica o predstavljanju mjere M07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Tipovi operacija u okviru mjere M07 potaknuti će razvoj ruralnog gospodarstva i pomoći u izazovima koji su specifični u ruralnim sredinama kao što su gospodarski, zemljopisni i demografski uvjeti koji se odnose na udaljenost, smanjenje stanovništva, starenje, društvenu izolaciju i tržišnu strukturu koje mogu utjecati na živote ljudi. Udaljenosti od gospodarskih središta i usluga s ograničenim lokalnim sadržajima stvaraju dodatne izazove, a ulaganja putem ove mjere imaju za cilj ublažiti neke od tih poteškoća osobito nedostatak pristupa uslugama i infrastrukturi, kao što su ulaganja u ceste, pristup sustavu vodoopskrbe i odvodnje javne prostore, razvoj kulturnih, sportskih sadržaja i sadržaja za slobodno vrijeme.

Mjera M07 doprinosi Prioritetu 6: Promicanje društvene uključenosti, smanjenje siromaštva te gospodarski razvoj u ruralnim područjima te žarišnom području 6B: Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima. 

Ulaganja koja potiču rast i promicanje ekološke, društveno-gospodarske održivosti ruralnih područja u skladu s lokalnim planovima razvoja / strategijama bit će usmjerena u okviru ovog prioriteta kako bi se postiglo gospodarskog oživljavanje ruralnih područja i promicali rast i razvoj novih radnih mjesta.

 

Svečanost završetka projekta “Pretraživanja i razminiranja poljoprivrednih površina u Sisačko – moslavačkoj županiji” unutar tipa operacije 5.2.2.

U Sisku, 22. studenog 2016. godine, održati će se svečanost završetka projekta “Pretraživanja i razminiranja poljoprivrednih površina u Sisačko – moslavačkoj županiji” unutar tipa operacije 5.2.2.

Riječ je o projektu kojim su obuhvaćene sljedeće prostorne cjeline: gradovi Glina, Petrinja i Sisak te općine Topusko, Gvozd, Dvor i Sunja. Ukupno je pretraženo i razminirano 13,4 milijuna četvornih metara, dok ukupna vrijednost projekta iznosi više od 91 milijuna kuna.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., putem Mjere 5 tip operacije 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“ s ukupnom alokacijom od gotovo 90 milijuna eura za cilj ima obnovu potencijala poljoprivredne proizvodnje na minski sumnjivim područjima u svrhu dovođenja poljoprivrednog zemljišta u osnovnu funkciju poljoprivrede.

Dovođenje zemljišta u funkciju osigurati će održivost proizvodnje i spriječiti propadanje poljoprivrednih gospodarstava u ratom pogođenim područjima. Samo razminiranje doprinijeti će sprečavanju rizika na poljoprivrednim gospodarstvima, ali i povratak stanovništva u ruralna područja.

 

Konzultanti – prijavite se!

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve konzultante/poslovne savjetnike koji žele biti informirani o novostima vezanim uz Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., nazočiti edukacijama u našoj organizaciji sl., da popune obrazac koji se nalazi ovdje.

Vaše podatke koristiti ćemo isključivo s ciljem pravovremenog informiranja o svim novostima vezanim uz Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Saznaj više

 

1. sastanak “Fokus grupe: robustni i otporni sustavi mljekarske proizvodnje” – Zagreb, 23. i 24. studenog 2016.

EIP-AGRI će u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske u Zagrebu, 23. i 24. studenog 2016. godine održati 1. sastanak Fokus grupe „Robusni i otporni sustavi mljekarske proizvodnje”. U radu fokus grupe sudjeluje 20 stručnjaka iz 12 država članica, te predstavnici DG Agri-a i Europskog inovacijskog partnerstva (EIP).

Fokus grupa ima zadaću identificirati nove ili nedovoljno iskorištene stočarske prakse koje povećavaju čvrstoću tjelesne građe/konstitucije u rodoslovlju mliječnih goveda u različitim sustavima proizvodnje i različitim regijama (u obzir se mogu uzeti dobre stočarske prakse i strategije koje povećavaju proizvodnu održivost u datim proizvodnim uvjetima – ekonomska isplativost proizvodnje, izdržljivost i fleksibilnost kod upravljanja proizvodnjom).

Isto tako, sudionici sastanka će analizirati učinak najperspektivnijih identificiranih pristupa i praksi na profitabilnost i dobrobit životinja, njihov uspjeh odnosno neuspjeh i prepreke za provedbu.

Sudionici sastanka predstaviti će rješenja za navedene aspekte i predložiti potencijalne inovativne ideje za projekte Operativnih skupina na temelju utvrđenih potreba iz prakse.

 

Podsjetnik korisnicima na obveze u okviru IAKS mjera

Poštovani korisnici, želimo vas podsjetiti na važnost obveza koje imate u provedbi Mjere M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i M11- Ekološki uzgoj svake proizvodne godine.

1. Vođenje evidencije

Vođenje evidencije je obvezno za sve korisnike M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i M11 – Ekološki uzgoj. Način vođenja evidencije propisan je Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu („Narodne novine“ br. 20/16).

Evidencija se može voditi ručno ili elektronskim putem na propisanim obrascima. Obrasci se mogu ispisati kako bi se podaci mogli unijeti ručno ili ih treba voditi elektronski u Word ili Excel programu.

U evidencijski obrazac je potrebno unijeti sve tražene podatke, vodeći računa da se podaci vode za sve ARKOD parcele koje su prijavljene u jedinstvenom zahtjevu za pojedinu operaciju ili podmjeru. Također je bitno redovito unositi podatke, kako bi iz evidencije bilo jasno da se propisane obveze poštuju sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja („Narodne novine“ br. 20/16).

Npr. ukoliko se na parceli nalazi više kultura koje zahtijevaju različitu uporabu sredstava za zaštitu bilja, ARKOD parcela se upisuje svaki put u novi red kada se upotrebljava sredstvo za zaštitu bilja, za svaku pojedinu kulturu, sa svim potrebnim podacima.

Prilikom kontrole na terenu potrebno je pokazati popunjen obrazac evidencije (u papirnom ili elektronskom obliku). Korisnik će biti sankcioniran te će se umanjiti iznos potpore u slučaju da:

• Obrazac ne postoji ili

• Obrazac nije popunjen ili

• Obrazac je nepotpun.

2. Plan plodoreda

U operaciji 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture obvezna je izrada i provedba plana plodoreda koji mora biti dostupan od trenutka ulaska u sustav potpore. Plan plodoreda se mora dati na uvid, uz ostalu dokumentaciju u slučaju kontrole na terenu.

3. Plan gnojidbe

U operaciji 10.1.2. Zatravnjivane trajnih nasada obvezna je izrada i provedba plana gnojidbe koji mora biti dostupan od trenutka ulaska u sustav potpore. Plan gnojidbe se mora dati na uvid, uz ostalu dokumentaciju u slučaju kontrole na terenu

4. Godišnje podnošenje Zahtjeva za potporu

Tijekom trajanja petogodišnjeg obaveznog razdoblja u Mjeri 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i  M11 – Ekološki uzgoj korisnik je dužan svake godine na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu u skladu s propisanim rokovima za podnošenje jedinstvenog zahtjeva. Molimo da obratite pažnju na ovu obvezu te prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu svakako provjerite da li ste označili sve operacije/podmjere/mjere za koje želite ostvariti potporu.

 

Objavljena privremena rang lista unutar podmjere 19.2 “Provedba operacija unutar CLLD strategije”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je privremenu rang listu unutar podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” unutar koje su trenutno nalazi 54 LAG-a (Lokalne akcijske grupe).

Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije 19.2.1. odnose se na provedbu odabranih projekata iz lokalnih razvojnih strategija (LRS) u skladu s člankom 7. Pravilnika .

Prihvatljivi korisnici su LAG-ovi koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

• registrirani su kao udruga sukladno Zakonu o udrugama;

• imaju usklađen Statut s odredbama Zakona o udrugama;

• obuhvaćaju ruralno područje s više od 10.000, a manje od 150.000 stanovnika te obuhvaćaju jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jednog ili više naselja unutar najmanje pet jedinica lokalne samouprave;

• naselja, tj. jedinice lokalne samouprave, u sastavu LAG-a moraju biti međusobno izravno povezani bilo kopnom, morem ili vodom;

• jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u;

• sjedište LAG-a mora se nalaziti unutar područja koje LAG obuhvaća;

• u upravnom (izvršnom) tijelu LAG-a moraju sudjelovati predstavnici gospodarskog i javnog sektora te ostale fizičke i pravne osobe s prebivalištem unutar područja koje obuhvaća LAG;

• imaju podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;

• imaju izrađenu i od strane nadležnog tijela sukladno statutu LAG-a usvojenu LRS za razdoblje 2014. – 2020.

Lokalna razvojna strategija mora obuhvaćati čitavo područje na kojem LAG djeluje, a izrađuje se za programsko razdoblje 2014. – 2020.

LAG-ovi će moći odabirati projekte korisnika sa svoga područja sukladno svojoj lokalnoj razvojnoj strategiji i u skladu s Programom ruralnog razvoja RH. Kriteriji odabira prema kojima će LAG odabrati projekte za sufinanciranje razrađeni su u lokalnoj razvojnoj strategiji i moraju biti usklađeni s njezinim ciljevima.

Natječajem se dodjeljuju sredstva za provedbu Podmjere 19.2., ali i Podmjera 19.3. i 19.4. za cjelokupno trajanje Programa. Podmjera 19.3 odnosi se na projekte suradnje LAG-a, dok su u okviru Podmjere 19.4 osigurana sredstva za tekuće troškove LAG-a i animaciju LAG područja.

Ciljevi LRS -a moraju proizlaziti iz SWOT analize i razvojnih mogućnosti područja te biti u skladu s općim ciljevima Programa, a prilikom odlučivanja o intenzitetu javne potpore za određeni projekt u obzir treba kriterije poput zajedničkog interesa lokalne zajednice, zajedničkih korisnika, javnog pristupa provedenom projektu, inovativnog karaktera projekta na lokalnom nivou te raspoložive alokaciju sredstava. 

Zanimljiv je podatak kako LAG-ovi pokrivaju 516 jedinica lokalne samouprave s 6161 naseljem, dok broj stanovnika na navedenim ruralnim područjima premašuje 2,2 milijuna.

Za provedbe podmjera 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i 19.4. “Tekući troškovi i animacija” iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. korisnicima će biti dodijeljeno preko 441 milijuna kuna.

 

U nastavku možete pronaći poveznicu na privremenu rang listu te privremeni izvještaj o provedenom natječaju.

Saznaj više