Otvoren: 31.03. – 20.09.2022.

Tip aktivnosti: Inovacijska aktivnost (Aktivnosti kojima je izravno cilj izrada planova i dogovora ili dizajna za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge.Te aktivnosti mogu uključivati izradu prototipa, ispitivanje, demonstraciju, pilotiranje, validaciju velikih proizvoda i replikaciju na tržište.)

Vrijednost natječaja: 121 milijuna eura (ukupna vrijednost 15 natječaja iz poziva)

TRL: Očekuje se da će aktivnosti započeti na TRL 6 i postići TRL 8 do kraja projekta.

Očekivani ishod:

Nadovezujući se na uspješno iskustvo prethodnih godina (Hydrogen Valleys u pozivu FCH 2 JU 2019. i Hydrogen Islands u pozivu FCH 2 JU 2020.), ova tema poziva na uvođenje doline vodika u područja Europe gdje nema ili je ograničen pristup dolini vodika kao što je primjerice u zemljama srednje i istočne Europe (poziv nije ograničen isključivo na ta područja).

Očekuje se da će prijedlozi u okviru ove teme pokazati kako doprinose ciljevima Europske strategije za vodik i Europskog zelenog plana.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti svim sljedećim očekivanim ishodima:

 • Najmanje [5] dodatnih projekata H2 Valleys pokrenuto prije 2027.;
 • Ponovljivi model za proizvodnju ili distribuciju i skladištenje i primjenu krajnje upotrebe, s obzirom na optimizaciju ulaganja kao ključnog parametra za financijsku održivost;
 • Poboljšana percepcija javnosti o ekosustavima H2, s ciljem doprinosa okosnici vodikove infrastrukture EU, npr. HRS mreža, H2 cjevovod, plinovod naknadno opremljen na H2, itd.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti svim sljedećim ciljevima Clean Hydrogen JU SRIA  za H2 doline. Posebno:

 • Integracija sustava: integriranje nekoliko elemenata zajedno kako bi se poboljšala ukupna sinergija i olakšalo povezivanje sektora;
 • Učinkovitost sustava: poboljšanje ukupne energetske i ekonomske učinkovitosti integriranog sustava;
 • Poboljšana sigurnost i otpornost energetskog sustava, npr. kroz proizvodnju vodika korištenjem lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije,
 • Stvaranje tržišta: demonstracija novog tržišta za vodik
 • Komplementarnost vodika s OIE, integracija s drugim tehnologijama, postojeća infrastruktura;
 • Procjena dostupnosti i pristupačnost opskrbe čistom energijom (bez onečišćenja) za industriju i gradove; uzimajući u obzir i utjecaje na okoliš kao što je korištenje vode;
 • Uzajamna proizvodnja ili distribucija i skladištenje, uz pretpostavku decentralizacije kao ključnog parametra;
 • Pomoć u postavljanju ili testiranju zahtjeva propisa na relevantnoj razini upravljanja;
 • Povećanje upravljanja znanjem uz procjenu socio-ekonomskih i ekoloških utjecaja, uključujući koncept digitalnog blizanca koji osigurava učinkovit nadzor i strategiju optimizacije za rad i daljnji razvoj doline;
 • Razvoj javne svijesti o vodikovim tehnologijama, uključujući doprinose društvenih i humanističkih znanosti, ako je to relevantno.
 • Podrška razvoju dolina vodika u područjima Europe bez ili ograničene prisutnosti vodikovih dolina.

Osim toga, prijedlozi bi trebali pokazati kako namjeravaju postići KPI-je Clean Hydrogen JU SRIA 2021-2027 za svaku od tehnologija primijenjenih u dolini H2.

Prihvatljiv prijavitelj:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Najmanje jedan partner u konzorciju mora biti član ili Hydrogen Europe ili Hydrogen Europe Research.

Maksimalni iznos sufinanciranja: 8 milijuna

Maksimalna stopa sufinanciranja: Do 60% prihvatljivih troškova (neprofitne pravne osobe stopa financiranja iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova)

Tags: