Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike – plan objave natječaja za 2023. godinu

Svi ispod navedeni natječaji najavljeni su za IV. kvartal 2023. godine-

73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 1. Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 3.000 do 250.000 EUR SO
 2. Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća u skladu s Uredbom o skupnom izuzeću u sektoru poljoprivrede (ABER)

Korisnici obveznici javne nabave nisu prihvatljivi korisnici.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • Projekt se odnosi na proizvodnju i/ili preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU pri čemu rezultat preradbenog procesa za koji će se koristiti proizvedena energija također mora biti poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovoru o EU.
 • Ulaganja u postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, prihvatljiva su na postojećim objektima korisnika ili na novom postolju gdje su za predmetno postavljanje postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca Zakonom isključene površine vrednovane kao P1 i P2 poljoprivredno zemljište.
 • Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu na godišnjoj razini. Ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda.
 • Proizvedena energija koristi se isključivo za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU.

Prihvatljivi troškovi

 1. izgradnja/rekonstrukcija i opremanje objekata za prijem, obradu/doradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 2. izgradnja/rekonstrukcija i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, energija sunca) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Načela kriterija odabira

 • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva/veličina poduzeća
 • duljina poslovanja korisnika
 • vrsta obnovljivog izvora energije
 • udio OIE u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja
 • korisnik je mladi poljoprivrednik
 • indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.

Intenzitet potpore (%)

 • 65%, a može se uvećati 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

Visina potpore

 • od 15.000 EUR do 300.000 EUR

73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Potporom u sklopu ove intervencije sufinancirat će se ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima, a prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

 • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije. Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

 • Ulaganje se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. Ugovora o EU
 • Prihvatljiva ulaganja su restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava, zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš te korištenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima za vlastite potrebe.
 • Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu izgradnje novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih kapaciteta

Prihvatljivi troškovi

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • izgradnja/rekonstrukcija (u slučaju povećanja kapaciteta) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe
 • strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva
 • izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.
 • Kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila je prihvatljiv trošak pod uvjetima navedenim u poglavlju 4.7.1. “Popis neprihvatljivih ulaganja i troškova za intervencije ruralnog razvoja” Strateškog plana

Načela kriterija odabira

 • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije
 • duljina poslovanja korisnika
 • sektor ulaganja
 • indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
 • stručna sprema i radno iskustvo korisnika
 • utjecaj ulaganja na okoliš

Intenzitet potpore (%)
65%, a , a može se uvećati do 80% za ulaganja povezana s jednim ili više specifičnih ciljeva utvrđenih u članku 6 stavku 1. točkama (d), (e) i (f) te, u pogledu dobrobiti životinja, u članku 6. stavku 1. točki (i) Uredbe (EU) 2021/2115 koja nadilaze obvezne zahtjeve ili uobičajenu praksu i za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici.

 • za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR-a SO dostupno je najviše 25% raspoložive alokacije
 • za ekološke proizvođače osigurano je najviše 10% raspoložive alokacije

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.
Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i partnerska poduzeća tijekom programskog razdoblja 2023. – 2027. mogu ostvariti najveći ukupni iznos potpore u sklopu ove intervencije u iznosu od 5.000.000,00 EUR-a.
Od ukupne alokacije za ovu intervenciju, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR-a SO dostupno je najviše 25% raspoložive alokacije. Od ukupne alokacije za ovu intervenciju, za ekološke proizvođače osigurano je najviše 10% raspoložive alokacije.

Visina potpore: od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR

73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem proizvodnje povećanjem dodane vrijednosti. Ovaj tip intervencije pruža podršku malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište. Na taj način će se pomoći poljoprivrednim gospodarstvima u komercijalno isplativom prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • ulaganja se odnose na proizvodnju i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU. Ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 24 mjeseca od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo
 • razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju
 • ulaganja u navodnjavanje moraju ispuniti uvjete propisane člankom 74. Uredbe (EU) br. 2021/2115.
 • prihvatljiva ulaganja su restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava te prerada poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU pri čemu je rezultat preradbenog procesa također proizvod iz Priloga I. Ugovora o EU.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:
Ovisno o sektoru/podsektoru proizvodnje za koje se ostvaruje pravo na potporu kroz objavljene natječaje:

 • korisnici su u obvezi biti upisani u odgovarajuće upisnike, registre ili evidencije kao i ispuniti odgovarajuće uvjete u vezi stručne spreme i radnog iskustva nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika korisnika
 • korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
 • poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije
 • projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira
 • projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže)
 • korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta te dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Načela kriterija odabira
Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva
 • utjecaj ulaganja na okoliš
 • indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
 • sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Visina potpore je od 5.000 EUR do 30.000 EUR.

Intenzitet potpore iznosi 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – nerazvrstane ceste

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave za projekte rekonstrukcije postojećih i izgradnju novih nerazvrstanih cesta u naseljima do 5.000 stanovnika.

Intenzitet potpore iznosi od 80 % do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o razvijenosti područja na kojem se provodi ulaganje.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR, a najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 EUR.

73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima

Potpora ulaganjima u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti doprinosi unaprjeđenju gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima, održavanju i stvaranju novih radnih mjesta te povećanju prihoda gospodarskih subjekata. Cilj je poticati diverzifikaciju gospodarske aktivnosti koja će privući ljude da žive i rade u ruralnim područjima.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR SO, upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost. Prihvatljivi korisnici moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

Projekti se provode u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika, ako u toj JLS korisnik ima registrirane resurse potrebne za razvoj nepoljoprivredne djelatnosti. Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more osim onih na otocima. Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode i/ili prodajne količine od djelatnosti koja je predmet potpore. Potpora za ulaganje u pružanje usluga u poljoprivredi će se dodijeliti kako bi se pružale usluge trećim stranama. Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju.

Prihvatljiva ulaganja: materijalna i nematerijalna imovina koja se odnosi na razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti unutar jednog od sektora:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora o EU, a marketing se mora odnositi na predmet prerade

b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnosti
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnosti
 • kupnja živih životinja u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnosti
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Visina potpore je od 10.000 EUR do 200.000 EUR.

Intenzitet potpore iznosi 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati:

a) do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

b) do 85% za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća.

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike