Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Otvoren: 07.11.2022. – 07.02.2023. 

Ukupan iznos sredstva: 930.000.000,00 HRK (123.432.211,82 EUR)

Maksimalni iznos sufinanciranja: 223.200.000,00 HRK (29.623.730,84 EUR)

Financiranje aktivnosti po grupama:

Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura

 • Ukupan iznos sredstva: 185.000.000,00 HRK (24.553.719,55 EUR)
 • Stopa sufinanciranja: do 100%
 • Minimalni iznos sufinanciranja: 8.000.000,00 HRK
 • Maksimalni iznos sufinanciranja: 50.000.000,00 HRK

Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma

 • Ukupan iznos sredstva: 280.000.000,00 HRK (37.162.386,36 EUR)
 • Stopa sufinanciranja: do 100%
 • Minimalni iznos sufinanciranja: 7.000.000,00 HRK
 • Maksimalni iznos sufinanciranja: 50.000.000,00 HRK

Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma

 • Ukupan iznos sredstva: 465.000.000,00 HRK (61.716.105,91 EUR)
 • Stopa sufinanciranja: do 100%
 • Minimalni iznos sufinanciranja: 9.000.000,00 HRK
 • Maksimalni iznos sufinanciranja: 130.000.000,00 HRK

Iznos sufinanciranja je 100% prihvatljivih troškova za projekte koji ne sadrže državnu potporu, dok je za ulaganja u projekte koji sadrže državnu potporu intenzitet u skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora.

Prihvatljivi prijavitelji:

Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura

 • jedinice područne (regionalne) samouprave
 • jedinice lokalne samouprave
 • javne ustanove
 • trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma

 • jedinice područne (regionalne) samouprave
 • jedinice lokalne samouprave
 • javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
 • javne ustanove registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • trgovačka društva u javnom vlasništvu

Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma

 • jedinice područne (regionalne) samouprave
 • jedinice lokalne samouprave
 • zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma
 • trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Prihvatljivi partneri:

 • jedinice područne (regionalne) samouprave
 • jedinice lokalne samouprave
 • turistička zajednica
 • javnom ustanova
 • trgovačko društvo u javnom vlasništvu
 • znanstvenom organizacija
 • vjerska zajednica
 • udruga
 • privatni partner u ugovornom javno-privatnom partnerstvu sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14, 114/18) upisanom u Registru ugovora javno-privatnog partnerstva

Doprinos okolišnim ciljevima – DNSH načelo – projekt mora zadovoljiti kriterije načela DNSH koji su nastavku navedeni za svaki od 6 okolišnih ciljeva:

 • ublažavanje klimatskih promjena
 • prilagodba klimatskim promjenama
 • održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa
 • kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju i recikliranje otpada
 • prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla
 • zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti se dijele na obavezne i dodatne aktivnosti.

Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost:

 • građenje infrastrukture;
 • opremanje infrastrukture

Iznimno u grupi 1 pod b, nabava vozila i plovila s nultom emisijom ugljika može se smatrati aktivnošću koja se može samostalno provoditi.

U sklopu ove investicije, ulaganja se odnose na razvoj i/ili prilagodbu sljedeće javne turističke infrastrukture:

Grupa aktivnosti 1. – Posjetiteljska infrastruktura

Potiču se ulaganja u sljedeće:

a) Infrastrukturu u funkciji valorizacije kulturne baštine destinacije:

 • dvorci, utvrde, kurije i druge objekte kulturne baštine pod pojedinačnom zaštitom
 • centre za posjetitelje i interpretacijske centre za interpretaciju materijalne i nematerijalne kulturne baštine
 • ugostiteljski objekti za smještaj, ukoliko se prijavljuju kao sporedna aktivnost u okviru projektnog prijedloga valorizacije kulturne baštine destinacije.

b) Infrastrukturu u funkciji valorizacije prirodne baštine destinacije:

 • centri za posjetitelje i interpretacijski centre
 • prirodna kupališta uz rijeke i jezera
 • atrakcije na otvorenom („nebeske“ šetnice, skycab, viseći mostovi, stakleni tobogani, staklene stepenice i sl.)
 • plutajući objekti unutarnje plovidbe – pristani u funkciji turizma
 • hotele, hotele baština (heritage), difuzne hotele, aparthotele, turistička naselja,
 • hostele, kampove, glamping i kamp odmorišta u funkciji valorizacije prirodne baštine destinacije
 • vozila (mini busevi i sl.) i plovila s nultom emisijom ugljika namijenjenih za prijevoz posjetitelja prirodne baštine.
 • šetnice, tematske staze, pješačke treking staze te staze dugog hodanja

c) Infrastrukturu u funkciji valorizacije gastronomske i enološke te ostale ponude destinacije

 • centri za posjetitelje i interpretacijski centri

Grupa aktivnosti 2. – Aktivan turizam

Potiču se ulaganja u sljedeće:

 • sportsko-rekreacijsku infrastrukturu u funkciji turizma
 • planinarske objekte (domovi, kuće, skloništa) i puteve te vidikovce
 • cikloturističku infrastrukturu
 • adrenalinske parkove
 • hotele, hotele baština (heritage), difuzne hotele, aparthotele, turistička naselja
 • hostele, kampove, glamping i kamp odmorišta

Grupa aktivnosti 3. – Infrastrukture u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma:

Potiču se ulaganja u sljedeće:

 • smještajne kapacitete termalnih/talaso lječilišta i /ili specijalnih bolnica jedne od vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, osim ugostiteljskih objekata vrste pansioni, integralni (udruženi) hoteli i hoteli posebnog standarda
 • sadržaji u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma kao što su: ugostiteljski, wellness, zabavni, sportski i rekreativni sadržaji, npr.: restorani, caffe barovi, bazeni, kupke, teretane, wellness i spa sadržaji, vježbališta na otvorenom, trim staze, pješačke i biciklističke staze unutar kompleksa
 • termalni bazeni

Prihvatljivi troškovi:

 1. trošak građenja i obnove objekta (troškovi pripremnih, zemljanih, građevinsko-obrtničkih, elektrotehničkih, strojarskih i dr. radova );
 2. troškova ishođenja lokacijske, građevinske i uporabne dozvole uključujući troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije, studijske dokumentacije, uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, revizije, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja, komunalni doprinos troškovi priključenja na vodovod i odvodnju te elektroenergetsku mrežu itd.);
 3. troškovi postavljanja i transporta pristana i drugih montažnih objekata;
 4. trošak opremanja (nabava, ugradnja, montaža i stavljanje u funkciju), preuređenja i modernizacije infrastrukture (uključujući troškove informatičke opreme i multimedijalnog opremanja – tehnologije u prezentaciji i interpretaciji – „proširena“ i „virtualna“ stvarnost i sl.;
 5. troškovi stručnog i projektantskog nadzora;
 6. troškovi hortikulturnog uređenja (nabava sjemenki bilja, sadnica drveća, nabava i ugradnja hortikulturne opreme poput opreme za navodnjavanje, projektiranje i uređenje, uključujući i nabavu hortikulturne opreme) infrastrukture i parcele;
 7. trošak urbane opreme (nabava, ugradnja, montaža i stavljanje u funkciju);
 8. trošak tehničke zaštite (nabava, ugradnja, montaža i stavljanje u funkciju);
 9. troškovi nabave i uvođenja digitalnih rješenja (softver) poput digitalnih rješenja za optimizaciju poslovnih procesa, digitalnih rješenja usmjerenih na ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama, digitalnih rješenja usmjerenih na razvoj turističkog proizvoda/usluga, digitalnih rješenja sustava tehničke zaštite i sl., potrebnih za provedbu projekta i obavljanje projektom predviđenih djelatnosti;
 10. troškovi savjetodavnih usluga i izrade prateće dokumentacije ekološkog označavanja i/ili sustava upravljanja okolišem i/ili energijom;
 11. troškovi savjetodavnih usluga povezanih s upravljanjem projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja (poput troškova pripreme projektnog prijedloga i ostale popratne dokumentacije te usluge upravljanja projektom)
 12. troškovi edukacije djelatnika vezani uz korištenje tehnologija financiranih projektom (npr. edukacija vezana za korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije financirane projektom i sl.);
 13. troškovi vezani za informiranje i vidljivost projekta;
 14. troškovi vezani uz promociju i marketing infrastrukture u funkciji destinacije;
 15. trošak revizije projekta;
 16. troškovi ulaganje u vozila i plovila s nultim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti punionica električnih vozila i plovila u slučaju da su dostupne posjetiteljima infrastrukture bez naknade te ostali troškovi vezani uz održivu mobilnost;
 17. troškovi vezani uz postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama kao što su: nabava, ugradnja, mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon sustava za proizvodnju energije (pod uvjetom da je isto sastavni dio projekta): električne, iz energije sunca, uključujući i sustave za njeno skladištenje; toplinske i/ili rashladne energije – za grijanje/hlađenje sanitarne i/ili tehnološke vode te za grijanje i hlađenje prostora: s toplinskim sunčanim kolektorima, s ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin ili neki drugi ekološki prihvatljiv energent, kotlovi na biomasu i dizalice topline te stručni nadzor;
 18. troškovi vezani uz energetsku obnovu objekta kao što su: obnova ovojnice zgrade, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg, zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE, zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg, zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanjem postojećeg, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitom, ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom, uvođenje sustava daljinskog očitovanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode (obveza za projektne prijedloge u kojima se predviđa formiranje novih ETC-a), uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta, energetski pregled zgrade te izrada energetskog certifikata nakon provedbe projekta;

(lista nije iscrpna i navedeni su mogući prihvatljivi troškovi)