Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – U NAJAVI

Očekivana objava Poziva: treći kvartal 2022. godine

Ukupan iznos sredstva: 930.000.000,00 HRK

Makismalni iznos sufinanciranja: 223.200.000,00 HRK

Financiranje aktivnosti po grupama:

Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura

 • Ukupan iznos sredstva: 185.000.000,00 HRK
 • Stopa sufinanciranja: do 100%
 • Minimalni iznos sufinanciranja: 8.000.000,00 HRK
 • Maksimalni iznos sufinciranja: 40.000.000,00 HRK

Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma

 • Ukupan iznos sredstva: 280.000.000,00 HRK
 • Stopa sufinanciranja: do 100%
 • Minimalni iznos sufinanciranja: 7.000.000,00 HRK
 • Maksimalni iznos sufinciranja: 40.000.000,00 HRK

Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma

 • Ukupan iznos sredstva: 465.000.000,00 HRK
 • Stopa sufinanciranja: do 100%
 • Minimalni iznos sufinanciranja: 9.000.000,00 HRK
 • Maksimalni iznos sufinciranja: 120.000.000,00 HRK

Iznos sufinanciranja je 100% prihvatljivih troškova za projekte koji ne sadrže državnu potporu, dok je za ulaganja u projekte koji sadrže državnu potporu intenzitet u skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora.

Prihvatljivi prijavitelji:

Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura

 • jedinice područne (regionalne) samouprave
 • jedinice lokalne samouprave
 • javne ustanove

Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma

 • jedinice poručne (regionalne) samouprave
 • jedinice lokalne samouprave
 • javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
 • javne ustanove registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • trgovačka društva u javnom vlasništvu

Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma

 • jedinice područne (regionalne) samouprave
 • jedinice lokalne samouprave
 • ustanove, koje su registrirane za pružanje lječilišnih, zdravstvenih, wellnes ili SPA usluga u turizmu

Prihvatljivi partneri:

 • jedinice područne (regionalne) samouprave
 • jedinice lokalne samouprave
 • turistička zajednica
 • javnom ustanova,
 • trgovačko društvo u javnom vlasništvu
 • znanstvenom organizacija
 • udruga
 • privatni partner u ugovornom javno-privatnom partnerstvu sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14, 114/18) upisanom u Registaru ugovora javno-privatnog partnerstva

Doprinos okolišnim ciljevima – DNSH načelo – predloženi projekt i njegovo ulaganje mora doprinjeti minimum jednom od dolje navedenih ciljeva:

 • ublažavanje klimatskih promjena
 • prilagodba klimatskim promjenama
 • održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa
 • prijelaz na kružno gospodarstvo
 • sprečavanje i kontrola onečišćenja
 • zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti se dijele na obavezne i dodatne aktivnosti.

Obvezne aktivnosti – projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost

Izgradnja, rekonstrukcija, obnova i/ili opremanje

Grupa aktivnosti 1. – Posjetiteljska infrastruktura:

a) Infrastrukturu u funkciji valorizacije kulturne baštine destinacije:

 • dvorce, utvrde, kurije i druge objekte kulturne baštine pod pojedinačnom zaštito
 • centre za posjetitelje i interpretacijske centre za interpretaciju materijalne i nematerijalne kulturne baštine
 • smještajne kapacitete ukoliko su dio sveobuhvatnog projekta, koji uključuje i drugu navedenu infrastrukturu

b) Infrastrukturu u funkciji valorizacije prirodne baštine destinacije:

 • centre za posjetitelje i interpretacijske centre, uređenje prostora za održavanje edukativnih programa i radionica, multifunkcionalne dvorane i sl.
 • prirodna kupališta uz rijeke i jezera s pripadajućom infrastrukturom (pristup, parkiralište, sanitarni čvorovi, kabine za presvlačenje i sl.)
 • atrakcije na otvorenom („nebeske“ šetnice, skycab, viseći mostovi, stakleni tobogani, staklene stepenice i sl.)
 • hotele i kampovi kategorizirane s minimalno 3*
 • hostele i kamp odmorišta u funkciji valorizacije prirodne baštine destinacije
 • vozila (mini buseva i sl.) i plovila bez motora s unutarnjim izgaranjem namijenjenih za prijevoz posjetitelja namijenjenih za prijevoz posjetitelja prirodne baštine
 • šetnice, tematske staze, pješačke trekking staze te staze dugog hodanja

c) Infrastrukturu u funkciji valorizacije gastronomske i enološke te ostale ponude destinacije

 • centre za posjetitelje i interpretacijske centre sa svim potrebnim sadržajima i pratećom infrastrukturom

Grupa aktivnosti 2. – Aktivan turizm:

 • sportsko-rekreacijsku infrastrukturu u funkciji turizma; sportske terene (odbojka, rukomet, košarka, nogomet, tenis i sl.), sportske dvorane, atletske staze, multifunkcionalna sportska igrališta, vježbališta na otvorenom (fitness street workout parkovi), skate i bike parkove, mini golf igrališta, adrenalinske parkove, biciklističke staze s pratećom infrastrukturom (odmorišta, vidikovci), konjičke staze, klizališta, sanjkališta, prateća infrastrukture za adrenalinske sportove, stijene za penjanje i sl.
 • planinarske objekte (domovi, kuće, skloništa)
 • bazene primarno namijenjenih lokalnim posjetiteljima
 • hotele i kampove, kategorizirane s minimalno 3*, ukoliko su dio sveobuhvatnog projekta, koji uključuje i drugu navedenu infrastrukturu
 • hostele ili kamp odmorišta, ukoliko su dio sveobuhvatnog projekta, koji uključuje i drugu navedenu infrastrukturu
 • planinarske putove i vidikovce uz planinarske putove ukoliko su dio sveobuhvatnog projekta koji uključuje planinarske objekte (domove, kuće, skloništa)

Grupa aktivnosti 3. – Infrastrukture u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma:

 • smještajne kapacitete termalnih/talaso lječilišta i /ili specijalnih bolnica koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5* jedne od vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli osim ugostiteljskih objekata vrste: turističko naselje, pansion i integralni (udruženi) hotel
 • popratne sadržaje kao što su ugostiteljski, wellness, zabavni, sportski i rekreativni sadržaji, npr.: restorani, caffe barovi, bazeni, kupke, teretane, wellness i spa sadržaji (kupelji, specijalni bazeni, prostori za masažu, prostori za opuštanje, prateće garderobe i sanitarni čvorovi, itd.), vježbališta na otvorenom, trim staze, pješačke i biciklističke staze unutar kompleksa
 • termalne bazene s popratnim sadržajima

Dodatne aktivnosti za sve grupe:

 • aktivnosti pripreme studijske dokumentacije
 • aktivnosti pripreme projektno – tehničke dokumentacije
 • aktivnosti izgradnje, rekonstrukcije, obnove i opremanje popratnih sadržaja (turističkih, ugostiteljskih, trgovačkih usluga i ostalih popratnih sadržaja za posjetitelje)
 • aktivnosti koje omogućavaju posjetiteljima adekvatan pristup (uključujući i pristaništa za plovila bez motora s unutarnjim izgaranjem)
 • aktivnosti uređenja parkovnih i zelenih površina
 • aktivnosti energetske obnove
 • aktivnosti vezane uz razvoj održive mobilnosti kroz nabavu prijevoznih sredstava bez motora s unutarnjim izgaranjem: vozila (mini buseva i sl.) i plovila
 • aktivnosti postavljanja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama za vlastite potrebe
 • aktivnosti unapređenja poslovanja sufinanciranog objekta kroz digitalizaciju poslovnih procesa
 • aktivnosti razvoja digitalnih rješenja (usmjerenih na ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama i na razvoj turističkih proizvoda/usluga)
 • savjetodavne aktivnosti povezane s projektom
 • aktivnosti edukacije djelatnika vezanih uz usvajanje novih tehnologija financiranih projektom
 • aktivnosti promocije i marketinga infrastrukture u funkciji odredišta/destinacije s ciljem povećanja vidljivosti i informiranja javnosti, kao što su mjere za provedbu komunikacijske strategije i strategije razvoja, medijska i druga promidžba destinacije, promoviranje turističkih proizvoda na nacionalnoj razini

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi pripreme projektnog prijedloga
 • troškovi izrade studijske dokumentacije: izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi, studija utjecaja na okoliš te drugih studija vezanih uz zaštitu prirode i okoliša
 • troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, revizije, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.)
 • troškovi ishođenja lokacijske, građevinske i uporabne dozvole
 • troškovi izgradnje, rekonstrukcije i obnove objekta (troškovi pripremnih, zemljanih, građevinsko-obrtničkih, elektrotehničkih, strojarskih i dr. radova vezanih uz izgradnju, rekonstrukciju i obnovu objekta)
 • troškovi postavljanja i transporta pristana i drugih montažnih objekata
 • komunalni doprinos te trošak priključenja na vodovod i odvodnju te elektroenergetsku mrežu
 • troškovi stručnog i projektantskog nadzora
 • troškovi upravljanja projektom gradnje
 • troškovi opremanja
 • troškovi multimedijalnog opremanja – tehnologije u prezentaciji i interpretaciji – „proširena“ i „virtualna“ stvarnost, izrada aplikativnih rješenja i sl.
 • troškovi nabave i ugradnje opreme i sustava tehničke zaštite
 • troškovi nabave urbane opreme
 • troškovi hortikulturnog uređenja
 • troškovi informatičke opreme, računalnih usluga i ulaganja u računalne programe potrebne za provedbu projekta i obavljanje projektom predviđenih djelatnosti
 • troškovi nabave informatičke opreme za digitalizaciju procesa u sufinanciranom objektu
 • troškovi nabave prijevoznih sredstava bez motora s unutarnjim izgaranjem: vozila (mini buseva i sl.) i plovila
 • troškovi vezani uz energetsku obnovu objekta kao što su: obnova ovojnice zgrade, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg, zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE, zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg, zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanjem postojećeg, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitom, ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom, uvođenje sustava daljinskog očitovanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode (obveza za projektne prijedloge u kojima se predviđa formiranje novih ETC-a), uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta, energetski pregled zgrade te izrada energetskog certifikata nakon provedbe projekta
 • troškovi vezani uz postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama kao što su: nabava, ugradnja, mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon sustava za proizvodnju energije (pod uvjetom da je isto sastavni dio projekta): električne, iz energije sunca, uključujući i sustave za njeno skladištenje; toplinske i/ili rashladne energije – za grijanje/hlađenje sanitarne i/ili tehnološke vode te za grijanje i hlađenje prostora: s toplinskim sunčanim kolektorima, s ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin ili neki drugi ekološki prihvatljiv energent, kotlovi na biomasu i dizalice topline, stručni nadzor
 • troškovi savjetodavnih usluga i izrade prateće dokumentacije ekološkog označavanja i/ili sustava upravljanja okolišem i/ili energijom
 • troškovi savjetodavnih usluga povezanih s upravljanjem projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja
 • troškovi edukacije djelatnika vezani uz korištenje tehnologija financiranih projektom
 • troškovi za promidžbu i vidljivost (npr. troškovi organizacije predstavljanja projekta, izrada info i trajnih ploča, promidžbenih materijala, publikacija, plakata, letka, brošura, priručnika, zakupa medijskog prostora i sl.)
 • troškovi vezani uz informiranje i vidljivost
 • troškovi vezani uz promociju i marketing projekta te pripadajućeg odredišta/destinacije s ciljem povećanja vidljivosti i informiranja posjetitelja (npr. mjere za provedbu komunikacijske strategije i strategije razvoja, medijska i druga promidžba);
 • i drugi troškovi povezani sa svrhom i ciljem programa

Ključni preduvjeti:

 • Prijavitelj je registriran u Republici Hrvatskoj za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili pružanje usluga u turizmu u trenutku predaje projektne prijave ili na kraju provedbe projekta ili će ugovoriti upravljanje ugostiteljskim i turističkim sadržajem projekta s pravnom osobom/obrtnikom koji je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili pružanje usluga u turizmu
 • Prijavitelj po Pozivu može podnijeti maksimalno 2 projektna prijedloga, s napomenom da se pojedinom korisniku može odobriti financiranje samo jednog projekta
 • Turistička infrastruktura koja se planira obnavljati / rekonstruirati / opremati i zemljište na kojem se projektom planira gradnja nove turističke infrastrukture, mora biti u vlasništvu prijavitelja/partnera, osim ukoliko prijavitelj/partner upravlja imovinom Republike Hrvatske ili javnim dobrom temeljem druge valjane pravne osnove
 • Gradnja u ITR 1 nije prihvatljiva te projekt ne smije uključivati aktivnosti rekonstrukcije i obnove postojeće infrastrukture na područjima ITR1, ukoliko navedene aktivnosti dovode do povećanja smještajnih kapaciteta objekta ili povećanja broja gostiju u destinaciji
 • Projekt doprinosi načelima zelene i/ili digitalne tranzicije
 • Projekt je u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i Analizom scenarija koji je sastavni dio procesa izrade Strategije razvoja održivog turizma za razdoblje do 2030. godine.
 • Projekt je u skladu s horizontalnim EU i nacionalnim politikama o održivome razvoju, zaštiti okoliša, gospodarenju otpadom i zaštiti prirode, politikama ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji i pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću tj. projekt mora barem biti neutralan u odnosu na njih
 • Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora dostaviti odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine), izdan prema zakonskim propisima kojima se regulira gradnja građevina i to prilikom predaje projektnog prijedloga
 • Za projekte koji uključuju gradnju plovila i/ili gradnju/postavljenje plutajućeg objekta potrebno je prethodno pribaviti Pismo odobrenja od strane Hrvatskog registra brodova s odgovarajućim statusima dostavljene dokumentacije kojim se potvrđuje sukladnost navedene dostavljene dokumentacije s važećim propisima.
Tags: