Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju – U NAJAVI

Rok za prijavu: nije poznat (natječaj u najavi)

Cilj ove investicije je doprinijeti razvoju održivog turizma kroz zelenu i digitalnu tranziciju održivosti poslovanja poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu a osobito:

  • razvoju turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma,     
  • provedbu zelenih projekata  – npr. povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora i kružnog gospodarstva,        
  • uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija u turističku infrastrukturu i proizvode.

U nastavku donosimo indikativne informacije Poziva podijeljenog u 3 grupe. 

Grupa 1: RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA PRIHVATLJIVIH ZA OKOLIŠ, UČINKOVITOST RESURSA TE ZELENU I DIGITALNU TRANZICIJU

PREDMET POZIVA:

Poticanje ulaganja u:

ugostiteljsko-turističke objekte (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel te kamp) za smještaj visoke kvalitete,

– prateći sadržaj ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj iz kategorija zdravstveni, kongresni, kulturni, sportsko-rekreacijski, zabavno-tematski i turističko-ekološki turizam i drugih inovativnih sadržaja koji su veći od standarda propisanog važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma te

– zabavne i tematske parkove i druge inovativne sadržaje, koji mogu uključivati i ugostiteljske sadržaje  koji uvode procese prihvatljive za okoliš, digitalne tehnologije i kružno gospodarstvo te unaprjeđuju higijensko-zdravstvene i sigurnosne uvjete.

Potiču se ulaganja u nove objekte kao i u  rekonstrukciju i obnovu postojećih objekata pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj te zabavnih i tematskih parkova i drugih inovativnih sadržaja.

NAPOMENA: Gradnja novih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj, poticat će se u okviru kategorija Indeksa turističke razvijenosti (ITR) 0, 2, 3, 4, dok se u kategoriji ITR-a 1 potiču ulaganja u rekonstrukciju i obnovu postojećih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

MSP-i i velika poduzeća registrirana u sektorima:

-55 Smještaj

– 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

BUDŽET:

Ukupna alokacija: 1.020.000.000,00 HRK

Min: 2.000.000,00 HRK

Max: 50.000.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE:


Regionalne potpore za ulaganje
(članak 13. i 14. Uredbe 651/2014)
Mikro i malaSrednjaVelika
HR 02 Panonska Hrvatska
HR 06 Sjeverna Hrvatska
706050
HR 03 Jadranska Hrvatska605040
HR 05 Grad Zagreb554535
Maksimalan intenzitet potpore prema veličini poduzeća u %

* Intenzitet regionalne potpore za ulaganje, računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja

Ostale potpore: do 85% (ovisno o vrsti potpore)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

– ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu turističko-ugostiteljskih objekata za smještaj, dodatnih sadržaja ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj iz kategorija zdravstveni, kongresni, kulturni, sportsko-rekreacijski, zabavno-tematski i turističko-ekološki turizam i drugih inovativnih sadržaja koji su veći od standarda propisanog važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma te zabavnih i tematskih parkova s ugostiteljskim sadržajem (izgradnja/ rekonstrukcija ili obnova objekata je obavezna aktivnost) , a koja je povezana s projektnim aktivnostima i doprinosi održivom poslovanju, povećanju produktivnosti te boljem pozicioniranju na turističkom tržištu;

uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koja će rezultirati učinkovitijem korištenju resursa i/ili smanjenju nastanka otpada prilikom turističke aktivnosti i/ili naknadnim ponovnim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline;

uvođenje rješenja za digitalizaciju poslovanja i/ili optimizaciju postojećih procesa (ERP, SRM, e-commerce, booking, pametne sobe i druga rješenja koja doprinose održivom poslovanju, produktivnosti, boljem iskustvu turista, inovativnoj ponudi i drugo);

uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju unaprjeđenjem higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta;

ulaganja u poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti (npr. ulaganje u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika)

– aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u uvođenje inovacija procesa i organizacije poslovanja (npr uvođenja novih poslovnih modela i rješenja, uključujući i onih za povećanje iskoristivosti resursa i smanjenje otpadnih materijala)

– aktivnosti usavršavanja izravno povezane s projektnim aktivnostima

– aktivnosti ulaganja u vozila plovila s nultim ili niskom emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti

– aktivnosti povezane s provedbom projekta

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

– Troškovi ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu

-Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta; 

– troškovi ulaganja u proizvodnju energije neophodni za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora;

– troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti (npr obnova ovojnice zgrade, zamjena rasvjete učinkovitijom, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom i sl.);

– troškovi ulaganja u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost;

– troškovi instrumenata, opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt;

– troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima;

– dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta,

– troškovi predavača

– troškovi  ulaganje u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti (do najvišeg iznosa 400.000, 00 HRK);

– troškovi komunalnog doprinosa (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);

– troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, revizije, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.) ;

– troškovi izrade studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);

– trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 60.000,00 HRK);

– troškovi ulaganja u vozila i plovila s nultim ili niskom emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti;

– upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 185.000,00 HRK);

– usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 50.000,00 HRK);

– trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, premašuju 10.000.000,00 kn, do najvišeg iznosa troška revizije od 100.000,00 HRK);

– troškovi stručnog nadzora i sl .

Grupa 2: ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA MALIH IZNAJMLJIVAČA TE NJIHOVA TRANSFORMACIJA U PODUZETNIKE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

PREDMET POZIVA:

Poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele* najmanje kategorije tri zvjezdice.

* hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel i pansion

NAPOMENA: U okviru 0, 1., 2., 3. i 4. kategorije Indeksa turističke razvijenosti (ITR) potiču se ulaganja u rekonstrukciju i obnovu postojećih gore navedenih objekata, dok je u 0, 2., 3. i 4. kategoriji ITR-a moguće i  proširenje postojećih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj te dodatnih sadržaja.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Fizička osoba (postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača, sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu)

BUDŽET:

Ukupna alokacija: 50.000.000,00 HRK

Min: 100.000,00 HRK

Max: 1.500.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE:

  • Prva skupina ITR-a: 75%
  • Ostale skupine ITR-a: 85%

​PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

– aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu turističko-ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajuće dodatne sadržaje;

uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koja će rezultirati učinkovitijem korištenju resursa i/ili smanjenju nastanka otpada prilikom turističke aktivnosti i/ili naknadnim ponovnim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline;

– uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti te OIE;

– uvođenje rješenja za digitalizaciju poslovanja te uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju unaprjeđenjem higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta;

– potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta (priprema, upravljanje, stručni nadzor i sl.)

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

troškovi ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu (npr: gradnja, obnova/rekonstrukcija objekata, gradnja dodatnih sadržaja – bazeni, sportski tereni, ugostiteljski sadržaji i sl., ulaganje u mjere EU i OIE te uvođenja kružnog gospodarstva, nabava opreme i strojeva, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama prema zahtjevima međunarodno priznatih norma, izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća, automatizaciju procesa i uvođenje digitalnih rješenja)

troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (elaborati, revizija, glavni projekti i sl.);

trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije i upravljanje projektom

troškovi stručnog nadzora i sl.

GRUPA 3: POTICANJE AKTIVNOSTI UMREŽAVANJA U INOVACIJSKE KLASTERE I AKTIVNOSTI UVOĐENJA INOVACIJA PROIZVODA I USLUGA, INOVACIJA PROCESA I INOVACIJA ORGANIZACIJE POSLOVANJA U PODUZEĆIMA U DJELATNOSTI TURIZMA I U POVEZANIM DJELATNOSTIMA U CJELOKUPNOM LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA

PREDMET POZIVA:

Poticanje ulaganja u projekte inovacijskih klastera u lancu vrijednosti turizma radi poticanja inovacija, razmjene informacija, pružanja usluga poslovne podrške, razmjene znanja te povezivanja i suradnje u turističkom ekosustavu te u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma.

U okviru projekata inovacijskih klastera, potiču se ulaganja poduzetnika u istraživačko-razvojne aktivnosti i uvođenje inovacija proizvoda i usluga te procesa, posebno onih koji doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji te rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

MSPi i velika poduzeća koji vode inovacijski klaster u lancu vrijednosti turizma

Prijavitelj mora u trenutku prijave imati registriran NKD za obavljanje najmanje jedne od djelatnosti iz ekosustava turizma koje obuhvaćaju skupine navedene u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake:

  • 55 Smještaj
  • 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
  • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima .
  • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

Inovacijski klaster vodi pravni subjekt koji je registriran za obavljanje najmanje jedne od djelatnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (kako je definirano u ovoj točci) i  uključuje još najmanje tri poduzetnika u lancu vrijednosti turizma koji nisu povezana društva s poduzećem koje vodi inovacijski klaster, od kojih su najmanje dva MSP te najmanje jednu organizaciju za istraživanje i širenje znanja .

Partnerstvo: DA (poduzeća ili OIŠZ)

BUDŽET:

Ukupna alokacija: 180.000.000 ,00 HRK

Min: 2.000.000,00 HRK

Max: 21.000.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE: 

Od 25% – 100% (Ovisno o vrsti potpore)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI ZA PRAVNU OSOBU KOJA VODI INOVACIJSKI KLASTER U LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA (PRIJAVITELJ):

– izgradnja ili nadogradnja inovacijskih klastera u cilju razvoja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma koje je predmet projekta

– rad inovacijskih klastera u cilju razvoja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI ZA PODUZETNIKE KOJI SU ČLANOVI INOVACIJSKOG KLASTERA:

– aktivnosti istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studija izvedivosti)

– aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i/ili usluga MSP-ova koji su u inovacijskom klasteru u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma koje je predmet projekta

– aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u uvođenje inovacija procesa i organizacije poslovanja poduzeća

– aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u uvođenje inovacija, novih poslovnih modela, tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovanje poduzetnika

– aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja

– aktivnosti povezane s provedbom projekta (priprema, provedba, stručni nadzor i sl.)

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA PRAVNU OSOBU KOJA VODI INOVACIJSKI KLASTER U LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA (PRIJAVITELJ)

– troškovi za izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera (troškovi ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu)

– operativne potpore za rad inovacijskog klastera (troškovi rada zaposlenika i administrativni troškovi, uključujući režijske troškove)

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA PODUZETNIKE KOJI SU ČLANOVI INOVACIJSKOG KLASTERA:

– troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu,

– troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt,

– troškovi zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt (amortizacija)

– troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt;

– dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda

– troškovi studije izvedivosti

– troškovi dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine,

– troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzeća na rad na djelatnostima istraživanja, razvoja i inovacija na novootvorenom radnom mjestu u okviru korisnika,

– troškovi vezani uz inovacije procesa i organizaciju poslovanja

– troškovi ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu

– troškovi vezani uz pripremu/provedbi projekta te ostalu povezanu projektno-tehničku dokumentaciju

Tags:

One thought

Comments are closed.