Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Do lipnja 2016. očekuje se objava otvorenog poziva Ministarstva zdravlja na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, prioritetna os 2 „Socijalno uključivanje“, investicijski prioritet 9iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, specifični cilj 1 „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“.

Opći cilj poziva je poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja.

Specifični ciljevi su:
• promocija zdravlja i zdravih životnih navika;
• smanjenje rizika od bolesti kao posljedice načina života;
• prevencija kroničnih bolesti;
• smanjenje stope morbiditeta;
• jačanje i učinkovitije korištenje ljudskih potencijala u zdravstvenom sustavu;
• uštede na troškovima u zdravstvenom sustavu;
• trajna edukacija iz segmenta zdravstva i zdravstvenih usluga.

Prihvatljivi prijavitelji su bolnice, centri i liječnici primarne zdravstvene zaštite, organizacije civilnog društva, javne ustanove i institucije u zdravstvenom sektoru, jedinice lokalne i regionalne samouprave, ustanove na polju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Prihvatljive aktivnosti su:
1. Upravljanje projektom i administracija (Koordiniranje i kontroliranje aktivnosti);
2. Izrada metodologija i pripremnih studija (Analitička podloga);
3. Osmišljavanje i realizacija medijskih kampanja (Podizanje i unapređivanje javne svijesti);
4. Studijska putovanja u svrhu prijenosa znanja i dobre prakse (u inozemstvu i tuzemstvu);
5. Održavanje radionica, okruglih stolova, javnih tribina i  manifestacija javnog karaktera, izrada edukativnih pisanih materijala;
6. Nabava (catering, angažiranje stručnjaka iz pojedinih područja, angažiranje PR agencije, najam dvorane, najam prijevoznih sredstava itd.);
7. Organizacija mobilnih timova za prevenciju (Timovi liječnika i medicinskih sestara);
8. Organizacija i održavanje Dana otvorenih vrata (Zainteresiranim korisnicima, građanima te široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro);
9. Edukacije za zdravstvene radnike (“train-the-trainer” model) i korisnike zdravstvenih usluga (Edukacije zdravstvenih radnika kako bi se usvojila nova znanja i vještine, te educiranje korisnika zdravstvenih usluga o načinima prevencije bolesti kroz različite programe prevencije bolesti);
10. Promidžba i vidljivost (provođenje odgovarajućih promidžbenih aktivnosti).

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 27.000.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 459.000,00 kuna, a najviši iznosi 1.530.000,00 kuna.

Više o programu na info@tetida. eu