Promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 01.07.2016.
Rok za prijavu: 02.09.2016.
Iznosi sredstava €: 1.063.829

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Zadruge
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Zadruge, Ustanove, Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Specifični ciljevi:

 1. Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika postojećih i novih društvenih poduzeća putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;
 2. Poticati razvoj poslovanja postojećih i novih društvenih poduzeća;
 3. Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika

Prihvatljivi prijavitelji:

Skupina 1.

Prijavitelj mora djelovati kao društveni poduzetnik, odnosno ispunjavati kriterij br.2 propisanih kriterija za društvene poduzetnike definiran Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2020,  (SDP) koji glasi;

Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.

te mora ispunjavati sljedeće uvjete:

biti pravna osoba privatnog prava – društvo s ograničenom odgovornošću, zadruga,

udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu ;

 1. prijavitelj treba biti upisan u odgovarajući registar najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj; (prijavitelj i ako je primjenjivo, svaki projektni partner mora u prijavi priložiti presliku dokaza o registraciji te presliku akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega je razvidno djelovanje pravne osobe);
 2. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner, mora u prijaviti priložiti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv ;
 3. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 4. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora.

Skupina 2.

Prijavitelj koji u trenutku prijave ne djeluje kao društveni poduzetnik, ali provedbom projekta planira postati društveni poduzetnik ili obavljati gospodarsku djelatnost prema gore navedenom kriteriju br.2 definiranom SDP-om,  za društvenog poduzetnika, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

biti pravna osoba privatnog prava – zadruga, udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu ;

 1. prijavitelj treba biti upisan u odgovarajući registar najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner mora u prijavi priložiti presliku dokaza o registraciji te presliku akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega je razvidno djelovanje pravne osobe);
 2. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner, mora u prijaviti priložiti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv;
 3. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 4. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora.

Ukoliko je prijavitelj udruga ili zaklada koja nema prijavljenu gospodarsku djelatnost, uvjet je da se gospodarska djelatnost prijavi u tijeku provedbe projekta, što će do kraja provedbe projekta trebati dokazati dostavom rješenja o upisu gospodarske djelatnosti u odgovarajući registar, odnosno prijavi iste u Poreznu upravu.

Prihvatljive aktivnosti:

Skupina 1.

 1. Upravljanje projektom i administracija;
 2. Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća kroz programe osposobljavanja i usavršavanja (unapređenje profesionalnih i menadžerskih vještina, tehničkog znanja, prodajnih vještina, marketinga i računovodstva);
 3. Unapređenje i stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada (nezaposlene osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata, mladi, žene, pripadnici romske nacionalne manjine) kroz radionice, izobrazbe i druge oblike osposobljavanja;
 4. Osmišljavanje i provedba informativnih aktivnosti u području društvenog poduzetništva (organizacija izobrazbe, radionica, okruglih stolova, sajmova, tiskanje promotivnih i materijala za izobrazbu);
 5. Razmjena znanja i iskustava između postojećih društvenih poduzeća u RH i zemljama EU (umrežavanja društvenih poduzetnika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, osnivanje tematskih skupina za suradnju i razmjenu dobrih praksi, organizacija studijskih putovanja u zemlji i inozemstvu);
 6. Promidžba i vidljivost

Skupina 2.

 1. Upravljanje projektom i administracija;
 2. Razvoj poslovnih ideja i planova za nova društvena poduzeća/društvene poduzetnike (širenje opsega usluga i proizvoda na lokalnom tržištu, procjena potreba i potencijala, novi proizvodi i usluge, nova oprema nužna za isporuku novih proizvoda i usluga, profesionalne i savjetodavne usluge, istraživanje tržišta, društveni i okolišni utjecaj, mogućnost recikliranja, ciljani kupci);
 3. Promidžba i vidljivost

Ukupna bespovratna sredstva: Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 8.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore iznosi 400.000,00 HRK, a najviša 800.000,00 HRK po pojedinom projektu.

Prijave na natječaj primat će se od 1. srpnja 2016. do 9. rujna 2016. godine.