Rok za prijavu: 15.02.2022.

Ukupna vrijednost Programa: 17.600.000,00 kuna

Iznos sufinanciranja: maksimalno 600.000,00 kuna, minimalno 100.000,00 kuna

Prihvatljivi prijavitelji:

  • jedinice lokalne samouprave na otocima i poluotoku Pelješcu
  • jedinice lokalne samouprave na kopnu koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju jedan ili više otoka
  • jedinice regionalne (područne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju prije navedene jedinice lokalne samouprave s time da lokacija provedbe projekta mora biti isključivo na naseljenim otocima ili poluotoku Pelješcu

Prijavitelj projekta može se prijaviti samostalno ili s partnerima.

Prihvatljivi projekti – Moraju se odnositi na objekte iz sljedećih područja:

  1. socijalna i komunalna infrastruktura:

a) jaslice i dječji vrtići, škole, domovi zdravlja i ambulante, domovi za starije i nemoćne

b) objekti koji se grade/rekonstruiraju po principu energetske učinkovitosti (osim javne rasvjete)

c) sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, desalinizatori, sustavi oborinske i fekalne odvodnje (cjevovodi do max Ø 400 mm), biopročistači,

d) podzemni spremnici za smještaj tipskih kontejnera za selektiranje komunalnog otpada

2. razvojna infrastruktura:

a) stavljanje u funkciju postojećih (proizvodnih) subjekata ili izgradnja novih u funkciji revitalizacije tradicijskih djelatnosti korištenjem lokalnih znanja i  inovativno-inovacijskih pristupa (mala brodogradilišta, uljare, solane, vinarije, destilerije, sušare, objekti za preradu ribe, ostali objekti za preradu prehrambenih sirovina, nove usluge)

b) osnovna infrastruktura do ili unutar poduzetničkih zona (prometna, komunikacijska, energetska, vodovod i odvodnja)

3. objekti društvene namjene i prateća infrastruktura:

a) školske sportske dvorane i drugi objekti za sportske aktivnosti, domovi kulture, društveni domovi, muzeji, knjižnice, kino dvorane

b) nerazvrstane ceste i ulice s pripadajućim objektima, nogostupi, lučice i rive lokalnog značaja, zelene površine/parkovi, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično, školska igrališta, dječja igrališta, trgovi, tržnice, šetnice, pješačke i turističke/poučne staze, vidikovci i biciklističke staze, tematski parkovi

4. ostalo:

a) sakralni objekti, mrtvačnice

b) javna rasvjeta (prvenstvo – energetski učinkovita)

c) objekti oštećeni elementarnim nepogodama

Prihvatljive projektne aktivnosti:

  • izvođenje radova – izgradnje/rekonstrukcije/sanacije/adaptacije te modernizacije postojećih građevina prihvatljivih projekata
  • radovi na izmjeni fasada, prozora i vrata, poboljšanju sustava rasvjete, grijanja i hlađenja, uređenju kotlovnica, ugradnji solarnih sustava, sustava za grijanje tople vode i sl. (aktivnosti kojima se ostvaruje najmanje 20% uštede energije i kojima se potiče energetska učinkovitost)
  • radovi na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji osnovne infrastrukture do ili unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva
  • radovi na izgradnji i sanaciji infrastrukturnih objekata u svrhu unaprjeđenja turističke ponude (produljenje turističke sezone, raznolikosti turističke ponude)

Sljedeće aktivnosti prihvatljive su samo u kombinaciji s jednom ili više naprijed navedenih aktivnosti:

  • stručni nadzor građenja i koordinator II zaštite na radu (ukoliko je potreban);
  • čišćenje terena i priprema gradilišta (uključujući i rušenje postojeće građevine).
Tags: