Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Otvoren: 01.09. – 19.12.2022.

Cilj poziva: poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti

Prihvatljivi prijavitelji: malo ili srednje poduzeće ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće pod uvjetom da u postupku dodjele bespovratnih sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija

Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00%* u 2021.
godini (uključujući ETS postrojenja kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova
znatno ispod relevantnih referentnih vrijednosti), koji uključuju slijedeće razrede djelatnosti
unutar sektora C, Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

 • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • 11 Proizvodnja pića
 • 13 Proizvodnja tekstila
 • 14 Proizvodnja odjeće
 • 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
 • 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. priprabvaka
 • 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • 24 Proizvodnja metala
 • 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
 • 31 Proizvodnja namještaja

* Izračunava se na dvije decimale, prema formuli ei=AOP262/(AOP128+AOP129)*100

Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Ukupan iznos raspoloživih sredstva: 1.900.000.000,00 HRK (od toga za grupu 1: 760.000.000,00 HRK, a za grupu 2: 1.140.000.000,00 HRK)

Najniži iznos potpore:

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća: 750.000,00 HRK

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća: 2.000.000,00 HRK

Najviši iznos potpore:

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća: 7.500.000,00 HRK

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća: 35.000.000,00 HRK

Najviša ukupna vrijednost projekta (zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova projekta, bez PDV-a) ne može biti viša od 10 mil eura, bez PDV-a.

Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi:

A) Regionalne potpore

Aktivnosti:

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće  poslovne jedinice)
 • prihvatljivi su troškovi proizvodnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati energetski i resursno učinkovitijom proizvodnjom uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i/ili životni vijek proizvoda, uključujući smanjenje resursa potrošenih u proizvodnji određene količine proizvoda, te zamjene primarnih sirovina sekundarnim (reciklirani ili ponovno upotrijebljeni materijali koji se obrađuju, a u suprotnom bi bili odbačeni ili obrađeni na način koji je manje prihvatljiv za okoliš) i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija

Troškovi:

Ulaganja u materijalnu imovinu:

 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada
 • trošak strojeva i opreme za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2 povezan s: uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni proces koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem nastanka otpada prilikom proizvodnje i/ili produljenim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline; uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa; uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem emisija CO2; optimizacijom procesa kroz tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije projektnoj cjelini; uvođenjem sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode (pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije i sl.)

Ulaganja u nematerijalnu imovinu:

 • uvođenje rješenja za optimizaciju postojećih proizvodnih i radnih procesa (ERP, CRM, E-commerce, itd);
 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja (softver)

i sl. (gornja lista nije iscrpna i navodi samo neke moguće prihvatljive aktivnosti)

B) Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Aktivnosti:

 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora ukoliko se određuju kao zasebno ulaganje, primjerice kao lako prepoznatljiva „dodatna komponenta” za prethodno postojeći objekt – ako se troškovi ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora mogu utvrditi u odnosu na slično ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš, a koje bi se vjerodostojno moglo provesti bez potpore, pri čemu razlika između troškova ulaganja odgovara troškovima povezanima s obnovljivom energijom i predstavlja prihvatljive troškove

Troškovi:

Postavljanje novih sustava za proizvodnju:

 • električne energije iz energije: sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.); vjetra; geotermalne energije
 • toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora: toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%); dizalicama topline; geotermalnim izmjenjivačima topline

C) Potpore za studije zaštite okoliša

Aktivnosti: provedba energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN, br. 123/15, 5/20, 97/21), izuzev za prijavitelje koji su velika poduzeća koja su u zakonskoj obvezi provesti energetski pregled

Troškovi: troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20, 97/21) – samo za prijavitelje koji su mala ili srednja poduzeća kojima je dodijeljena potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

D) Potpore male vrijednosti (de minimis)

Aktivnost: izrada tehničke dokumentacije (prihvatljivi od 01.02.2020..godine ukoliko su nabavljeni u skladu s pravilima za NOJN)

Troškovi: troškovi izrade tehničke dokumentacije, uključujući, i glavni projekt koji uključuje proračun ušteda (glavni projekt sa svim propisanim proračunima i prilozima te s dokazima o ostvarenim uštedama

Aktivnost: aktivnosti upravljanja projektom

Troškovi:

 • troškovi upravljanja i administracije koje pružaju vanjski stručnjaci, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave
 • troškovi izrade dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave
 • usluge stručnog nadzora građenja koje pružaju vanjski stručnjaci, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave

Aktivnost: revizija projekta

Troškovi: usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa troška od 100.000,00 kn

Vrste, iznosi i intenziteti potpora:

A) Regionalne potpore za ulaganje

Područjamalasrednjavelika (mid-cap)
HR02 Panonska Hrvatska, HR06 Sjeverna Hrvatska706050
HR03 Jadranska Hrvatska605040
HR05 Grad Zagreb554535

B) Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (dodjeljuju se isključivo novim postrojenjima)

Područjamalasrednjavelika (mid-cap)
HR02 Panonska Hrvatska, HR03 Jadranska Hrvatska i HR06 Sjeverna Hrvatska807060
HR05 Grad Zagreb706050

C) Potpore za studije zaštite okoliša (Potpore za energetske preglede, izravno povezane s ulaganjima navedenim pod B))

Područjamalasrednja
Potpore za energetske preglede – Sva područja RH7060

D) Potpore male vrijednosti (de minimis) (za pripremu potrebne tehničke dokumentacije, aktivnosti upravljanja projektom te reviziju projekta) – maksimalan intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova

Tags: