Otvorene prijave: Programi amaterskih sportova i infrastrukturne inovacije (EAC/S09/2020)

Svrha programa: pružanje prilike sportskim organizacijama da razviju i promiču nove oblike bavljenja sportom i tjelesnom aktivnosti prilagodbom infrastrukture i/ili ponude sportskih aktivnosti/programa. To obuhvaća razvoj novih oblika sporta i tjelesnih aktivnosti, informiranje o tim aktivnostima i njihovim koristima te razvoj malih, rekreacijskih sportskih objekata.

Prihvatljivi prijavitelji: javna ili privatna organizacija s pravnom osobnošću koja uglavnom djeluje u području sporta i koja redovito organizira sportske aktivnosti na bilo kojoj razini; registrirano sjedište u jednoj od država članica EU.

Popis prihvatljivih organizacija: 

 • europski ili nacionalni sportski savezi,
 • neprofitna organizacija (privatna ili javna),
 • javna tijela (nacionalna, regionalna ili lokalna),
 • međunarodne ili europske organizacije,
 • sportski klubovi.

Prihvatljive aktivnosti:

 •  prilagodba postojeće infrastrukture,
 • organizacija novih oblika tjelesnih aktivnosti,
 • inovativni pristup programima treninga,
 • međugeneracijske aktivnosti,
 • upotreba digitalne tehnologije.
Bespovratna sredstva: max.650 000.000 EUR po projektu

Intezitet  potpore: 80% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi troškovi:

 • Osoblje
 • Putovanje i dnevnice
 • Oprema i materijal
 • Komunikacija
 • Ostali direktni troškovi
 • Podugovaranje
 • Konferencije i seminari

Ukoliko ste zainteresirani za navedeni program možete nas kontaktirati na e-mail: info@tetida.eu