Program suradnje (CP) Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (Interreg SI-HR) poziva korisnike pojedinačnog investicijskog prioriteta uspostavljenog u programskom području da podnesu prijave u okviru Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Predmet ovog Otvorenog poziva je sufinanciranje operacija koje učinkovito doprinose cjelokupnom cilju programa, a to je promicati održivo, sigurno i rezonantno granično područje usvajajući pametne pristupe za očuvanje, mobilizaciju i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima radi dobrobiti ljudi koji žive i rade na tom području ili ga posjećuju.

Europski fond za regionalni razvoj na raspolaganje stavlja iznos od 33.087.636,00 EUR za sufinanciranje. Prijava se može podnijeti u bilo kojem trenutku od datuma objave do datuma zatvaranja Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga ili dok se ne potroše raspoloživa sredstva. Prijave projekta mogu se neprekidno podnositi nakon objave poziva. Prvi rok za podnošenje je 11. ožujak 2016. godine. Sljedeći rokovi za podnošenje prijava bit će objavljeni na mrežnoj stranici programa www.si-hr.eu barem dva mjeseca prije definiranog roka.

Za više informacija svakako nas kontaktirajte na info@tetida.eu