Bespovratne potpore u ribarstvu!

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda

Datum otvaranja natječaja: 19.12.2015.
Rok za prijavu: 01.03.2016.
Iznosi sredstava €: 18.000.000

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Zadruge, Instituti, Poduzetnički inkubatori, Klasteri, Ostalo

Predmet potpore su aktivnosti vezane uz stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem osnivanja organizacija proizvođača, udruženja ili međugranskih organizacija, pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Prihvatljivi prijavitelji su subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata (ribarske zadruge, udruge, zaklade, fondacije, klasteri i drugi oblici udruženja u ribarstvu, organizacijama proizvođača, javnim tijelima utemeljenima zakonom koja predstavljaju subjekte u ribarstvu, istraživačkim organizacijama, izvršnim ili upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) te kombinacije navedenog u slučaju zajedničkog projekta.

Prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:
a) nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta uz stavljanje na tržište, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije ili neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova u skladu s tehničkim mjerama, člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L354, 28.12.2013.) i članku 8. stavku 2. točki b) Uredbe (EU) br. 1379/2013 ili proizvoda ribarstva i akvakulture dobivenih korištenjem metoda koje nisu štetne za okoliš ili ekoloških proizvoda akvakulture u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28.06.2007.);
b) promicanje kvalitete i dodane vrijednosti bilo registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L343, 14. 2. 2012.) ili izravnim stavljanjem na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem proizvoda;
c) doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu;
d) doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Europske unije kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1379/2013;
e) sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije;
f) vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke.
Napomena: Sve operacije mogu uključivati proizvođačke, prerađivačke aktivnosti te aktivnosti stavljanja na tržište duž cijelog opskrbnog lanca.

Ukupna sredstva javne potpore iznose ukupno 18.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:13.500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i 4.500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske. Sredstva javne potpore za sufinanciranje osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći 19. prosinca 2015. godine, a traje do 1. ožujka 2016. godine.