DJEČJI VRTIĆI – Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – faza 2

U NAJAVI – srpanj 2020.

INDIKATIVNI IZNOS FINANCIJSKE OMOTNICE:  227.000.000,00 HRK

INDIKATIVNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 500.000,00 – 6.000.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE: 100%

CILJEVI:

1. Doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

2. Unaprjeđenje usluga i/ili produljenje radnog vremena dječjih vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

1. Pružanje usluge produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada

2.  Jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama

3. Unapređenje usluga u provedbi redovnih i posebnih programa, alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba

4. Razvoj posebnih programa

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

1. Dječji vrtići (prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja)

2. Jedinice lokalne samouprave

Budući da natječaj još nije otvoren, u nastavku navodimo osnovne informacije iz natječaja koji je bio otvoren u 2018/2019.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • pružanje usluge produljenog boravka (nastavak odgojno-obrazovnog rada nakon završetka redovnog primarnog programa u sklopu provedbe redovnih i posebnih programa, alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva;
 • pružanje usluge poslijepodnevnog (redoviti primarni program koji se ostvaruje u poslijepodnevnim satima) i/ili smjenskog (smjenski program u kojem se redoviti primarni programi ostvaruju jedan tjedan ujutro, a drugi tjedan poslijepodne ili se izmjenjuju kroz tjedan) rada u sklopu provedbe redovnih i posebnih programa; alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva; 
 • jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) u predškolskim ustanovama s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija, poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, poticanje kreativnosti kao razvojnu kategoriju; zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja; stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja za djecu; podrška roditeljstvu; inkluzivan odgoj djeteta (rana intervencija i razvoj inkluzije); rad s darovitom djecom i dr.; pružanje specijaliziranih edukacija (disleksija, disgrafija, dislalija, primjena terapeutske igre i dr.); edukacije kuharica iz područja zdrave prehrane;
 • unapređenje usluga u provedbi redovnih i posebnih programaalternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva; 
 • razvoj posebnih programa.

PRIHVATLJIVI IZDACI:

1. IZRAVNI TROŠKOVI
Izravni troškovi su oni troškovi koji su u izravnoj vezi s provedbom i ostvarenjem ciljeva projekta, odnosno izravno povezani s pojedinačnom aktivnosti projekta i kada se veza s tom pojedinačnom aktivnošću može dokazati. Takvi troškovi uključuju troškove za koje se može utvrditi točan iznos koji se može pripisati određenoj aktivnosti.
Izravni troškovi obuhvaćaju dvije podkategorije troškova:

– izravni troškovi osoblja
– ostali izravni troškovi

Izravni troškovi osoblja:

Izravni troškovi osoblja su izravni troškovi rada koji imaju obilježja radnog odnosa (temelje se na npr. ugovoru o radu, rješenju o rasporedu na radno mjesto ili sličnom dokumentu, a nastanak troška se dokazuje platnom listom).
Prihvatljivi izravni troškovi osoblja uključuju ukupne naknade za obavljeni rad osoblja koje je izravno uključeno u provedbu projekta i pojedinih aktivnosti (npr. voditelj projekta, odgojitelj/ica kao i dodatni odgojitelj/ica za rad s djecom s teškoćama u razvoju, edukacijski rehabilitator/ica, pedagog/inja, psiholog/inja, logoped/ica, kuhar/ica, spremač/ica i sl. ).
Za aktivnost pružanja usluge produljenog boravka priznaju se troškovi plaće odgojiteljice za najviše pola mjesečnog fonda radnih sati.
Za aktivnosti pružanja usluga poslijepodnevnog rada i smjenskog rada priznaju se troškovi plaće kuhara/ice za najviše pola ukupnog mjesečnog fonda sati rada i spremača/ice za najviše pola ukupnog mjesečnog fonda sati rada.

Prihvatljivi izravni troškovi osoblja uključuju plaće, poreze i prireze, doprinose za obavezno osiguranje, materijalna prava ako je primjenjivo te ostale propisane troškove koji su uključeni u naknade za rad osoblja zaposlenog na neodređeno i/ ili određeno vrijeme, a koji proizlaze iz pravnog okvira kojim se uređuje područje radnih odnosa.

Ostali izravni troškovi:

 1. Prehrana djece u sklopu aktivnosti poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada.
 2. Troškovi aktivnosti jačanja kapaciteta (edukacije): troškovi prijevoza; troškovi dnevnica; troškovi smještaja; troškovi kotizacije; troškovi hrane i pića; troškovi knjiga, udžbenika, priručnika, skripti i druge literature u papirnatom ili elektroničkom obliku potrebnih za provedbu aktivnosti.
 3. Razvoj posebnih programa: intelektualne usluge razvoja posebnih programa.
 4. Troškovi unapređenja usluga u okviru redovnih i posebnih programa; alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva: savjetodavne usluge, usluge prevođenja, drugi popratni troškovi vezani uz unapređenje usluga.
 5. Troškovi promidžbe i vidljivosti: troškovi organizacije promotivnih aktivnosti (npr. audio-vizualnih pomagala itd.); materijalni troškovi koji su potrebni za organizaciju okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge); troškovi vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.; priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava; uspostava i održavanje internetskih stranica; troškovi oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora; marketinško komuniciranje, savjetovanje i sl.
 6. Troškovi opremanja povezanog s provedbom projektnih aktivnosti: osnovna oprema (namještaj, kuhinjski pribor i sl.); didaktička sredstva i druga pomagala.
 7. Troškovi najma prostora.

Troškovi opremanja su prihvatljiv trošak ukoliko se jasno mogu povezati s projektnim aktivnostima odnosno ukoliko doprinose ostvarenju ciljeva projekta.

2. NEIZRAVNI TROŠKOVI

neizravne prihvatljive troškove ubrajaju se oni troškovi koji nastaju u okviru projekta ali nisu u izravnoj vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta, odnosno nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta. Takvi troškovi uključuju troškove za koje je teško utvrditi točan iznos koji se može pripisati određenoj aktivnosti odnosno troškove kod kojih je iznos moguće procijeniti samo izračunom po posebnoj metodologiji. Neizravni troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja.