Demonstracija velikih razmjera plovila unutarnje plovidbe na pogon vodikovih gorivnih ćelija

Otvoren: 31.03. – 31.05.2022.

Tip aktivnosti: inovacijska aktivnost (Aktivnosti kojima je izravno cilj izrada planova i dogovora ili dizajna za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge. Te aktivnosti mogu uključivati izradu prototipa, ispitivanje, demonstraciju, pilotiranje, validaciju velikih proizvoda i replikaciju na tržište.)

Vrijednost natječaja: 179,5 milijuna eura (ukupna vrijednost 26 natječaja iz poziva)

TRL: očekuje se da će aktivnosti započeti na TRL 6 i postići TRL 8 do kraja projekta

Očekivani ishod:

Ukupna količina robe prevezene unutarnjim plovnim putovima kroz 27 zemalja Europske unije iznosila je 523 milijuna tona u 2019. (izvor: EUROSTAT); prevezeno je s oko 12.700 teretnih plovila i 2.300 tegljača i gurača koristeći ekonomična i sigurna logistička rješenja putem TEN-T transportnih koridora. Novi ciljevi Zelenog plana (Green Deal) i paketa Fit for 55 otvaraju nove perspektive za ubrzani razvoj prijevoza unutarnjim vodama koristeći obnovljivi vodik. Uklanjanje emisija iz ovih plovila, uz stvaranje snažne komercijalne ponude, potaknut će europski sektor plovnog prometa i imati veliki pozitivan utjecaj na onečišćenje zraka i emisije stakleničkih plinova. S obzirom na to da kopneni brodovi traju više od 40 godina i trenutnu (nisku) stopu novogradnje, i nova izgradnja i rekonstrukcija postojeće flote ključni su za postizanje ciljeva smanjenja emisija i uspostavu brzog preuzimanja tržišta.
Spektar vodikovih alternativa, granični uvjeti za uspješnu integraciju, kao i kodeksi i standardi su novi i još nisu široko dostupni. Mnoga europska brodogradilišta provode obvezne periodične preglede i održavanje, nadogradnje ili rekonstrukcije. Njihova glavna stručnost i iskustvo su, međutim, s tradicionalnim fosilnim gorivima i ICE tehnologijama. Isto vrijedi i za posadu, osoblje za bunkeriranje i punjenje gorivom te vlasnike brodova. Svi bi trebali biti osposobljeni za projektiranje, integraciju ili rad s vodikovim sustavima.
Nekoliko projekata pokazalo je izvedivost unutarnjeg brodskog prometa s nultim emisijama vodika. Međutim, velika primjena zahtijeva holistički pristup koji pokriva cijeli lanac vrijednosti. To uključuje potrebu za ulaganjem u javni razvoj, standardizaciju i integraciju sustava za pogon vodika i bunkeriranja, jasan regulatorni okvir za tehničku provedbu, integraciju na brodu, obrazovanje i kvalifikaciju posade i osoblja za bunkeriranje, kao i snažan regulatorni okvir za uvođenje vodika kao goriva u vode EU. To će povećati prihvaćanje tehnologije vodikovih gorivnih ćelija i unutarnju plovidbu bez emisija i približiti primjenu sektoru i krajnjim korisnicima. U konačnici, sektor bi trebao biti opskrbljen dobro raspoređenim, otpornim i konsolidiranim tržištem komponenti za naknadnu ugradnju, novogradnjom i rezervnim dijelovima, s infrastrukturom goriva koja je integrirana u multimodalni transportni lanac, podržavajući lokalne industrije. Ova vodeća tema ima za cilj pozabaviti se svim gore navedenim aspektima putem raspoređivanja flote plovila unutarnjih plovnih putova.
Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti svim sljedećim očekivanim ishodima:
·         Nadogradnja postojećih brodova s ​​dizelskim pogonom gorivnim ćelijama i električnim pogonskim sustavima postat će najsuvremenija. Integracija rješenja vodikovih gorivnih ćelija, skladištenja i distribucije vodika (infrastruktura, bunkeriranje, cjevovod te na brodu i na kopnu), temeljena na europskom usklađenom regulatornom okviru, postala je svakodnevni posao;
·         Dosje o tehničkoj, financijskoj i ekološkoj uspješnosti koja proizlazi iz raspoređivanja i rada flote plovila unutarnjih plovnih putova;
·         Najmanje 10% svih plovila u pogonu (oko 1500) bit će pokretano vodikovim gorivnim ćelijama, pokrivajući cijelo područje unutarnjih voda EU-a, stvarajući tržište za oko 500[2] tona vodika dnevno;
·         Plovilima na vodik bit će dopušteno ploviti svim unutarnjim vodama u EU koristeći standardizirane propise, bez potrebe za dugotrajnim procesima odobrenja;
·         Sektor koristi uobičajene sustavne metode projektiranja i inženjeringa kako bi postigao integrirano preuređenje brodova i pogonskih sklopova i nova rješenja za izgradnju, tako da se ubrzava daljnja standardizacija komponenti pogonskog sklopa (modula), omogućujući brzu primjenu ovih tehnologija u cijeloj floti.
Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti svim sljedećim ciljevima Čisti vodik JU SRIA:
·         Dizajn proizvoda koji postiže odobrenje tipa [broj]: 15 u 2024. i 40 u 2030.;
·         CAPEX sustava PEMFC [€/kW]: 1.500 u 2024. i 1.000 u 2030.;
Pomorski FCS životni vijek [h]: 40 000 u 2024. i 80 000 u 2030.

Prihvatljiv prijavitelj:
Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.
Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.
Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.
Najmanje jedan partner u konzorciju mora biti član ili Hydrogen Europe ili Hydrogen Europe Research.

Maksimalni iznos sufinanciranja: 15 milijuna

Maksimalna stopa sufinanciranja: do 60% prihvatljivih troškova (neprofitne pravne osobe stopa financiranja iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova)
Tags: