Za turističku infrastrukturu 15 milijuna kuna

Glavni cilj ovog poziva je poticati konkurentnost hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Poziv je namijenjen jedinicama područne (regionalne) samouprave, kao i jedinicama lokalne samouprave, a ukupan iznos sredstava predviđenih za ovu namjenu je 15 milijuna kuna.

U sklopu ovog javnog poziva predmet sufinanciranja su plaže, centri za posjetitelje ili interpretacijski centri te javna cikloturistička infrastruktura. Uređenje plaža te izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje ili interpretacijskog centra će se sufinancirati u iznosu do 1.000.000, a uređenje pratećih sadržaja – odmorišta ili vidikovaca na cikloturističkim rutama do 300.000 kuna. Od ukupnih troškova izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, uređenja i opremanja objekata javne turističke infrastrukture Ministarstvo će sufinancirati do 80 posto prihvatljivih troškova provedbe projekta.

Više informacija o navedenom javnom pozivu možete pronaći na službenim stranicama Ministarstva turizma.