Koristnici:
Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave (JLS/JRS) i Poduzetničke potporne institucije (PPI) u javnom ili privatnom vlasništvu osim centara kompetencije.

Prihvatljivi PPI su: razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori, poslovni parkovi i znanstveno-tehnološki parkovi.

Prihvatljivi PPI u privatnom vlasništvu koji su mikro, mala ili srednja poduzeća (bez obziran na njihov pravni oblik)

PPI u javnom vlasništvu, kao i JLS/JRS, mogu biti definirani i kao veliki poduzetnici

Ukoliko je prijavitelj PPI, isti prethodno predaji projektne prijave mora biti upisan u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.

Intenzitet potpore: 
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna dok je najveći iznos 20.000.000,00 kuna. Iznos i intenzitet potpore računa se metodom financijskog jaza.

Prihvatljive aktivnosti:
a) Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, sa ili bez aktivnosti održavanja ili preuređenja iste u obimu radova kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, a u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima
b) Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima.

Prihvatljive kategorije izdataka:

– priprema zemljišta;

– krčenje zemljišta;

– trošak gradnje, rekonstrukcije, infrastrukture – objekata i pripadajuće parcele

– trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije infrastrukture – objekata i pripadajuće parcele;

– komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole;

– svi troškovi opremanja objekta (nabava opreme, strojeva, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon);

– troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;

– troškovi nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;

– troškovi plaća osoba zaposlenih na provedbi projekta;

– troškovi izrade natječajne dokumentacije (nabava u razdoblju provedbe projekta);

– stručni nadzor građenja;

 – izrada provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt);

– troškovi vidljivosti projekta (publicity and visibility) u skladu s poglavljem 5.6 Uputa;        

 – troškovi vanjske revizije troškova projekta (ako je primjenjivo).

Neprihvatljive aktivnosti:
a) Ulaganje u turističku infrastrukturu
b) Ulaganje u infrastrukturu poduzetničkih zona i centara kompetencije
c) Ulaganje u istraživačko-inovacijsku infrastrukturu
d) Ulaganje u inovacijske klastere
e) Ulaganje u energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje
f) Ulaganje u infrastrukturu za recikliranje i oporabu
g) Ulaganje u energetsku infrastrukturu
h) Ulaganje u Broadband (širokopojasnu) infrastrukturu
i) Ulaganje u kulturna dobra povezano s očuvanjem baštine
j) Ulaganje u sportsko-rekreativnu i višenamjensku infrastrukturu
k) Ulaganje u infrastrukturu luka i zračnih luka
l) Ulaganje u infrastrukturu namijenjenu unaprijed određenom korisniku

Savjetujemo Vas da nas kontaktirate što prije i iskoristite mogućnost da napravimo što prije kompletnu aplikaciju za Vas- naše reference su vam garancija za vaš uspjeh. Jedino što vam je potrebno je želja da svoj razvoj planirate u okrilju Europe. Za dalnje korake ako Vas zanima uspješno apliciranje- kontaktirajte nas!