Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U 2016. GODINI OTOČNIM POSLODAVCIMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA.

 Potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta dodjeljuju se u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013., o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, člankom 26. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 32/02 i 33/06), Zakonom o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/14) i Uredbom o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (Narodne novine, broj 77/06 i 66/07 – u nastavku teksta: Uredba).

Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima: – da imaju sjedište na otocima – da obavljaju djelatnost na otocima – da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima – da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva – da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50% i – da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Korisnici potpora na otocima druge skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

Ukupan iznos potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR unutar razdoblja od tri fiskalne godine.

Obrazac zahtjeva za potpore dostupan je na web stranicama Davatelja potpora www.razvoj.gov.hr. Rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije je do 31. listopada 2016., na adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Povjerenstvo za ostvarivanje prava na potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta Račkoga 6, 10000 Zagreb preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u zatvorenim omotnicama s naznakom «ne otvaraj – Javni poziv» i adresom podnositelja zahtjeva na poleđini omotnice.