Nova mjera HAMAG-a povodom COVID 19 : “Mikro zajmovi za obrtna sredstva za ruralni razvoj”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO) je aktiviralo i šestu mjeru za pomoć gospodarstvima uslijed krize uzrokovanom COVID 19.

Cilj programa: je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata
malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću
dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, smanjenje traženih sredstava osiguranja
(kolaterala) te dostupnost obrtnih sredstava.

Svrha instrumenata: je financiranje mjera PRR 2014.-2020. godine:

 • Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u
  poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu,
  marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda;
 • Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4.
  Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;
 •  Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma,
  podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju
  i marketing šumskih proizvoda.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje: prihvatljive aktivnosti prema tipu operacije

4.1.1.RESTRUKTURIRANJE,MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

4.1.2. ZBRINJAVANJE, RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA U CILJU SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

4.1.3 KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

4.2.1 POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA

4.2.2 KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

6.4.1 RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

8.6.1 MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PRIDOBIVANJU DRVA I ŠUMSKOUZGOJNIM RADOVIMA

8.6.2 MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA

Prihvatljivi korisnici: su subjekti malog gospodarstva i ostali sukladno pravilnicima prema određenim mjerama

 Kriteriji prihvatljivosti:

 • Krajnji primatelj mora biti registriran, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, za
  specifičnu djelatnost koja je vezana uz planirano prihvatljivo ulaganje najkasnije do
  trenutka podnošenja zahtjeva za kredit
 • Krajnji primatelj mora imati više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih
  prava;
 • Krajnji primatelj (pravna osoba) treba imati minimalno jednog zaposlenog ili će
  zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma;
  Kod fizičkih osoba (obrt, OPG) nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta
  treba biti upisan u Registar poreznih obveznika prije odobrenja zahtjeva za zajam te treba
  plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika) koji ne
  moraju plaćati doprinose).
 • Krajnji primatelj nema žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6
  mjeseci;
 • Krajnji primatelj nema nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili
  reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima;
 • Ukoliko regulativa zahtjeva, krajnji primatelj također mora biti registriran/upisan i u
  drugim relevantnim registrima/upisnicima;
 • U trenutku ulaganja i tijekom povrata zajma krajnji primatelji moraju imati registrirano
  mjesto poslovanja u Republici Hrvatskoj, a gospodarska djelatnost za koju je zajam
  isplaćen mora se nalaziti u Republici Hrvatskoj;
 •  Geografski obuhvat lokacije ulaganja u provedbenom smislu je cijeli teritorij Republike
  Hrvatske osim urbanih središta gradova Zagreb, Osijek, Rijeka i Split;
 • Krajnji primatelj ne smije biti društvo u poteškoćama kako je definirano pravilom o
  državnoj potpori
 • Krajnji primatelj mora ispuniti kriterij ekonomske veličine : za tip operacije 4.1.1 minimalno 6.000,00 EUR u sektoru voća, povrća i cvijeća  i minimalno 8.000,00  EUR u ostalim sektorima te za tip operacije 6.4.1 minimalno 2.000,00 EURNeprihvatljive djelatnosti:
 • Ulaganje u restrukturiranje postojećih vinograda, budući da se isto financira iz
  Nacionalnog programa pomoći sektoru vina;
 •  Ulaganje u primarnu pčelarsku proizvodnju, jer se isto financira iz Nacionalnog
  pčelarskog programa;
 •  Ulaganje u izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korištenje
  na poljoprivrednim gospodarstvima kapaciteta većeg od potreba poljoprivrednog
  gospodarstva;
 •  Ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe iz biomase
  ako ne koriste minimalno 50% toplinske energije;
 • Trošak kupovine zemljišta veći od 10% ukupne investicije;
 •  Financiranje PDV-a (ako je povrativ);
 •  Refinanciranje postojećih obveza;
 •  Podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO za
  investicijske zajmove, odnosno, podmirenje obveza nastalih prije 1.2.2020. ili starijih
  od tri mjeseca od zaprimanja Zahtjeva za zajam za Mikro zajmovi za obrtna sredstva;
 •  Investicije koje služe u osobne svrhe;
 •  Izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim
  u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja krajnji primatelj;
 •  Kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima;
 •  Kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća
  definirana su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014
  (dalje u tekstu: GBER) te Međunarodnim računovodstvenim standardom 247
 •  Kupnja osobnih vozila;
 •  Kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje;
 •  Djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora 8

Iznosi zajmova:

Mikro zajmovi za ruralni razvoj od 1.000,00 do 25.000,01 EUR

Mali zajmovi za ruralni razvoj od 25.000,01 do 50.000,00 EUR

Kamate stope: 0,1 % do 0.5 % ovisno o indeksu razvijenosti

Rok otplate:

Mikro zajmovi za ruralni razvoj od: 1 do 5 godina

Mali zajmovi za ruralni razvoj: od 1 do 10 godina

Instrument osiguranja: za osiguranje urednog izvršenja obveza po zajmovima HAMAG-BICRO će pribaviti zadužnice
krajnjih primatelja zajma i vlasnika. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se
pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

Za više informacija o samim zajmovima ili pak prijave primamo na e-mail: info@tetida.eu

 

Vaš Tetida tim!