Bespovratna sredstva za IRI projekte – ciljana znanstvena istraživanja

Operativni program: NPOO

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Predmet Poziva:

Program Ciljana znanstvena istraživanja podržava kolaborativne projekte industrijskih istraživanja, koji se provode  u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Programom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.

Projekte provode konzorciji, sastavljeni od prijavitelja i jednog ili više partnera, a u konzorciju treba biti najmanje jedna istraživačka organizacija i jedno poduzeće. Istraživačka organizacija i poduzeće mogu imati ulogu prijavitelja ili partnera. Suradnja će pomoći istraživačkim organizacijama u zajedničkom definiranju istraživanja s poslovnim sektorom, što će istraživanju dati veću praktičnu važnost. S druge strane, potpora će poduzećima omogućiti da se više uključe u vrhunska istraživanja, pomoći im da bolje razumiju akademsku zajednicu i da, dugoročno, imaju koristi od vrhunskog istraživanja.

Svrha i cilj poziva:

Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.

Rok za podnošenje projektnih prijava:

24. travnja – 31. kolovoza 2023.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • mikro, mala i srednja poduzeća
 • velika poduzeća
 • znanstvenoistraživačke organizacije

Prijavitelji projekt provode u obveznom partnerstvu s najmanje jednim i najviše tri partnera. Prijavitelj i partneri moraju biti dio konzorcija. Među prijaviteljem i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija.

Visina i intezitet potpore:

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 EUR
Ukupna alokacija: 50.003.318,00 EUR.

Intenzitet potpore:

 • Temeljno istraživanje: 100% za MSP i velika poduzeća
 • Industrijsko istraživanje: do 80%
 • Potpore za inovacije: 50%
 • Potpore male vrijednosti: 75%

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Istraživanje (TRL 1-4)
 2. Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva
 3. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva
 4. Posjećivanje i organizacija konferencija ili drugih specijaliziranih događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima
 5. Diseminacija rezultata projekta i vidljivost
 6. Upravljanje projektom i koordinacija konzorcija (prihvatljivo samo za prijavitelja)
 7. Administrativno vođenje projekta

A. Potpore za projekte istraživanja i razvoja 

 1. Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja (bruto 2)
 2. Troškovi vanjksih usluga i istraživanja
 3. Troškovi znanja i patenata
 4. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 5. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 6. Neizravni troškovi
 7. Potpore za inovacije za MSP-ove
 8. Troškovi naknada koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.). Ukupan iznos troškova službenih pristojbi ne smije biti veći od 10% prihvatljivih troškova projekta
 9. Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva

B. Potpore male vrijednosti (de minimis)

 1. Troškovi organizacije događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta,
 2. Troškovi posjećivanja događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta,
 3. Troškovi izrade internetske stranice projekta,
 4. Trošak vanjskih usluga za administrativno upravljanje projektom i pripremu i provedbu postupaka nabave,
 5. Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata.

Prihvatljive kategorije troškova za istraživačke organizacije

 1. Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja (bruto 2)
 2. Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 3. Troškovi znanja i patenata,
 4. Troškovi kupnje opreme (uključujući i IT opremu i softverska rješenja) za istraživanje i razvoj i troškovi povezani s nabavom opreme (dostava, instalacija, kalibracija, edukacija za korištenje koju nudi dobavljač opreme),
 5. Trošak korištenja opreme na drugoj instituciji,
 6. Troškovi potrošnog istraživačkog materijala,
 7. Troškovi naknada koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.),
 8. Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva,
 9. Troškovi organizacije događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta,
 10. Troškovi posjećivanja događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta,
 11. Troškovi izrade internetske stranice projekta,
 12. Trošak vanjskih usluga za administrativno upravljanje projektom i pripremu i provedbu postupaka (javne) nabave,
 13. Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata proizašlih iz projekta,
 14. Troškovi terenskog istraživanja potrebnih za provedbu istraživanja predviđenih Pozivom,
 15. Neizravni troškovi.

Dodatne informacije za novooregistrirana poduzeća:

Novoosnovana poduzeća koja još nemaju odobrena financijska izvješća trebaju dostaviti izjavu kojom je obuhvaćena procjena u dobroj vjeri (u obliku poslovnog plana) izvršena tijekom financijske godine. Tim bi se poslovnim planom trebalo obuhvatiti cijelo razdoblje (financijske godine) dok subjekt ne počne stvarati promet.

Financijske projekcije o računu dobiti i gubitka, bilanci i predviđenom broju zaposlenika u poduzeću s narativnim dijelom kojim se opisuje ključna djelatnost poduzeća i njegov očekivani položaj na tržištu smatraju se minimalnim zahtjevima poslovnog plana. Dokument bi trebala datirati i potpisati osoba koja je ovlaštena zastupati trgovačko društvo.

ISTRAŽIVANJE – RAZVOJ – INOVACIJE