fbpx

Upitnik


Tetida d.o.o.
42000 Varaždin, Hrvatska
Zagrebačka 89
OIB: 04010048422
Broj računa: 2484008-1106269547
IBAN: HR4824840081106269547
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Telefon: 00385 42 550 474
E-mail: info@tetida.eu

 

PROCJENA PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA I PROJEKTA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE SF


Naziv poslovnog subjekta
Adresa
MBS
OIB
Telefon/fax
e-mail
Web stranica
Šifra glavne djelatnost subjekta sukladno NKD
Koje su sporedne djelatnosti subjekta sukladno NKD
Koliko imate zaposlenih
Da li ste registrirani kao obrt DANE
U slučaju obrta, da li se vaš obrt može klasificirati kao
tradicijski ili umjetnički obrt
DANE
Da li ste registrirani kao trgovačko društvo DANE
Datum registracije
Da li ste u sustavu PDV DANE
Ž.R./IBAN
Da li imate sjedište na području RH DANE
Da li je suvlasnik vašeg poduzeća žena sa više od
50% vlasništva najmanje godinu od dana objave poziva
DANE
Da li je suvlasnik vašeg poduzeća osoba s invaliditetom više od
50% vlasništva najmanje godinu od dana objave poziva
DANE
Da li u strukturi zaposlenih imate osobe romske nacionalnosti DANE
Da li u strukturi zaposlenih imate osobe s invaliditetom DANE
Da li ste pozitivno poslovali u 2013. i 2014.g.
(ne primjenjuje se na poduzetnike početnike)
DANE
Podnositelj prijave ostvaruje ukupni godišnji prihod u iznosu protuvrijednosti kuna do 50.000.000 eura, ili ima ukupnu aktivu ako je obveznik poreza na dobit, odnosno ima dugotrajnu imovinu ako je obveznik poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti kuna do 43.000.000 eura DANE
Ako ste poduzetnik početnik, da li poslujete dulje od 3 mjeseca DANE
Da li ste u posljednje tri godine koristili potpore male vrijednosti kumulativno u iznosu DO 200.000 EUR DANE
Ako je vaš odgovor DA, upišite u kojem iznosu
Ukoliko imate partnerska ili povezana poduzeća, potrebno je dostaviti dokumente iz kojih je razvidan broj zaposlenih, ukupnu aktivu i ukupan prihod partnerskih ili povezanih poduzeća
Da li je nad subjektom otvoren stečajni postupak DANE
Da li je nad subjektom otvoren postupak likvidacije DANE
Da li je nad subjektom otvoren postupak predstečajne nagodbe DANE
Da li se u većinskom vlasništvu vašeg subjekta nalazi pravna osoba
nad kojom je otvoren stečaj, postupak predstečajne nagodbe ili likvidacija
DANE
Da li je podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima
podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje
podnositelja prijave izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara
u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom
poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja
poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca,
zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje,
primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje
mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i
počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja
DANE
PRIHVATLJIVOST PROJEKTNE IDEJE I TROŠKOVA

VRSTA PROJEKTA

ENERGETIKA - obnovljivi izvori energije DANE
ENERGETIKA - neobnovljivi izvori energije DANE
ENERGETIKA - ostalo DANE
TURIZAM DANE
INDUSTRIJA DANE
POLJOPRIVREDA DANE
GRAĐEVINARSTVO DANE
INFRASTRUKTURA - prometna infrastruktura DANE
INFRASTRUKTURA - komunalna infrastruktura DANE
INFRASTRUKTURA - turistička infrastruktura DANE
VODNO GOSPODARSTVO DANE
ZAŠTITA OKOLIŠA DANE
ICT DANE
ZDRAVSTVO DANE
OSTALO DANE
AKTIVNOSTI PROJEKTA

RAZVOJ POSTOJEĆEG PROIZVODA DANE
UVOĐENJE NOVOG PROIZVODNOG PROCESA DANE
INFORMATIZACIJA POSLOVNIH PROCESA DANE
IZGRADNJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE DANE
NABAVA NOVE OPREME DANE
OPIS PROJEKTA

Opišite u par rečenica projektni prijedlog koji biste prijavili za natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava
Navedite troškove i iznos troškova koje biste stavili u proračun investicije
Da li ste na bilo koji način već započeli s projektnim aktivnostima vezanim uz planirani projekti prijedlog (sklopili ugovor, prihvatili ponudu, započeli radove, kupili opremu...)? DANE
Ako je odgovor DA, ukratko specificirajte

Da li realizacijom projekta planirate zaposliti nove djelatnike?
Upišite broj
Da li realizacijom projekta planirate održati broj djelatnika?
Upišite broj
U SLUČAJU GRADNJE POSLOVNE INFRASTRUKTURE

USKLAĐENOST PROJEKTA S PROSTORNO PLANSKOM DOKUKENTACIJOM
a) PROSTORNI PLAN ŽUPANIJE
Projekt je sukladan DANENIJE POTREBNO
PROSTORNI PLAN GRADA ILI OPĆINE
Projekt je sukladan DANENIJE POTREBNO
GENERALNI URBANISTIČKI PLAN
Projekt je sukladan DANENIJE POTREBNO

b) PRIPREMLJENOST OSNOVNE PROJEKTNE I TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE, DOZVOLE
 
Studija izvodljivosti - izrađena DANEU TIJEKU
COST BENEFIT ANALIZA DANEU TIJEKU
Idejni projekt DANEU TIJEKU
Glavni projekt DANEU TIJEKU
Potvrda glavnog projekta DANEU TIJEKU
Troškovnik za radove DANEU TIJEKU
Specifikacija opreme DANEU TIJEKU
Procjena utjecaja na okoliš DANEU TIJEKU
Lokacijska dozvola DANEU TIJEKU
Građevinska dozvola DANEU TIJEKU
Uporabna dozvola DANEU TIJEKU
c) VLASNIČKI ODNOSI  
RIJEŠENI DANEU TIJEKU

PREDVIĐENO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA
PROCJENITE UKUPNU VRIJEDNOST INVESTICIJE U KN S UKLJUČENIM PDV
VLASTITO FINANCIRANJE PLANIRA SE OSIGURATI KREDITOM DANE

Newsletter

Facebook