Županije potiču razvoj općina

Pin it

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15., članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.), točke IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, u dijelu koji se odnosi na kapitalni projekt T 100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave, KLASA: 400-06/17-01/46, URBROJ:2137/1-01/04-17-4, od 04. prosinca 2017. godine i Izmjena Programa 1011: MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, KLASA:910-01/18-01/4, URBROJ:2137/1-01/04-18-1 od 26. veljače 2018. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje:

Javni poziv za Kapitalni projekt T 100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Korisnici sufinanciranja su JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II., III. i IV. skupine (do 100% nacionalnog prosjeka), koje udovoljavaju ostalim uvjetima Javnog poziva.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva:

Ovaj kapitalni projekt dijeli se na:

 1. a) Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije
  b) Sufinanciranje izrade popratne dokumentacije
 2. a) Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije

U dijelu kapitalnog projekta pod a.) sufinancira se izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju objekata, radi pripreme projekata koji će se prijaviti za financiranje u okviru programa Europske unije ili nacionalnih izvora financiranja, te se provode ili će se provoditi na području Koprivničko-križevačke županije.

Pod pojmom projektno-tehničke dokumentacije podrazumijeva se sva projektna i tehnička dokumentacija do izdavanja građevinske dozvole kao što su: idejno rješenje/projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, odnosno svi njihovi dijelovi (arhitektonski projekt, građevinski projekt, projekt konstrukcije zgrade, projekt zgrade u odnosu na uštedu energije i toplinsku zaštitu, troškovnik, geotehnički elaborat, parcelacijski elaborat, kontrola stabilnosti, revizije i drugi bez kojih se ne bi mogla izdati građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt). Plaćanja komunalnih i vodnih doprinosa nisu prihvatljiv trošak u okviru ovog tekućeg projekta, dok je porez na dodanu vrijednost prihvatljiv trošak.

Uvjet za prijavu na javni poziv je izdana građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt za objekte za koje nije potrebno ishođenje građevinske dozvole, a za kapitalnu pomoć za dio troškova je prihvatljiva i druga prethodno ishođena dokumentacija u istom projektu.

Namjena projekta je pomoć unutar općeg proračuna jedinicama lokalne samouprave.

Korisnici kapitalnog projekta su jedinice lokalne samouprave s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II., III. i IV. skupine (do 100% u odnosu na nacionalni prosjek).

Za projekte JLS u 2018. godini sufinancirati će se 50% troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekata JLS koji će se kandidirati na javne pozive za projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije ili drugih izvora financiranja, prema kriterijima kako slijedi:

 • Dodijelit će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 100.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine
 • Dodijelit će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 90.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine
 • Dodijelit će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 80.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. skupine
 • Dodijelit će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 70.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti IV. skupine

         b) Sufinanciranje izrade popratne dokumentacije

U dijelu kapitalnog projekta pod b.) sufinancira se izrada popratne dokumentacije potrebne za prijavu projekata, koji se provode ili će se provoditi na području Koprivničko-križevačke županije, na odgovarajuće fondove za financiranje sredstvima Europske unije.

Pod pojmom popratna dokumentacija podrazumijeva se sva dokumentacija koju je za pripremu EU projekata do aplikacije na odgovarajući fond potrebno izraditi nakon dobivanja građevinske dozvole/potvrde glavnog projekta ili predaje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole/potvrde glavnog projekta – studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, ocjena prihvatljivosti planova i zahvata, procjena utjecaja zahvata na okoliš, itd. Porez na dodanu vrijednost je prihvatljiv trošak u okviru ovog tekućeg projekta.

Uvjet za prijavu na javni poziv je predana projektna aplikacija akreditiranoj agenciji, bilo da se radi o javljanju na natječaj za financiranje projekata bespovratnim EU sredstvima ili prijavu projekta na indikativnu listu projekata za buduće financiranje.

Namjena projekta je pomoć unutar općeg proračuna jedinicama lokalne samouprave.
Korisnici kapitalnog projekta su jedinice lokalne samouprave s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II., III. i IV. skupine (do 100% u odnosu na nacionalni prosjek).

U 2018. godini sufinancirati će se 50% troškova izrade popratne dokumentacije projekata JLS prihvatljivih za financiranje iz EU fondova, prema kriterijima kako slijedi:

 • Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 50.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine·
 • Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 40.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine
 • Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 30.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. skupine
 • Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 25.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti IV. skupine

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva

Za dio kapitalnog projekta pod a./ Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije:

 1. Popunjen obrazac zahtjeva “EU-JLS T 100050”
 2. Kopija građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta za investicije za koje nije potrebno ishođenje građevinske dozvole
 3. Kopija računa ovlaštene tvrtke za izradu projektno-tehničke dokumentacije s dokazom o izvršenom plaćanju
 4. Kopije izrađenih dokumenata koji su predmet plaćanja
 5. Potvrda nadležnog ureda za graditeljstvo da je kapitalnu investiciju moguće realizirati bez građevinske dozvole (u slučaju da za izgradnju nije potrebna građevinska dozvola)

Za dio kapitalnog projekta pod b./ Sufinanciranje izrade popratne dokumentacije:

 1. Popunjen obrazac zahtjeva “EU-JLS T 100050“
 2. Kopija izrađenog dokumenta za čiju se izradu traži sufinanciranje
 3. Kopija računa ovlaštene tvrtke za izradu popratne dokumentacije s dokazom o izvršenom plaćanju
 4. Kopija apliciranog projektnog prijedloga
 5. Potvrda o predaji projektnog prijedloga akreditiranoj agenciji za sufinanciranje bespovratnim EU sredstvima ili prijavi projekta na indikativnu listu baze projekata za buduće financiranje

Zahtjev se podnosi do 14. prosinca 2018. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

Newsletter

Facebook