Zagrebačka županija sufinancira vaše EU ideje

Pin it

JAVNI POZIV

za sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije u 2018. godini.

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

 Predmet ovog javnog poziva (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela bespovratnih potpora u 2018. godini za pokriće dijela vlastitog udjela prijavitelja na Javni poziv u troškovima provedbe projekata financiranih iz fondova i programa EU (u daljnjem tekstu: Potpore).

Davatelj potpore je Zagrebačka županija (u daljnjem tekstu: Županija).

II. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I IZNOS BESPOVRATNE POTPORE

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv (u daljnjem tekstu: Korisnici) su jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) s područja Županije, pravne osobe koje djeluju na području Županije kojima je osnivač ili jedan od suosnivača Županija te pravne osobe iz područja kulture kojima je osnivač jedan ili više JLS-ova s područja Županije, koji su do podnošenja prijave na Javni poziv sklopili ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta koji se financira iz fondova i/ili programa EU (u daljnjem tekstu: Projekt).

Korisnici imaju pravo ostvariti Potporu za konkretan Projekt prijavom na javni natječaj/javni poziv samo kod jednog upravnog tijela Županije.

Svaki Korisnik može na Javnom pozivu ostvariti samo 1 (jednu) Potporu.

Korisnici sredstava ne mogu ostvariti pravo na Potporu u slučaju neispunjenja preuzetih obveza po ranije zaključenim ugovorima sa Županijom i/ili u slučaju postojanja bilo kakvih dospjelih, a neplaćenih dugovanja prema Županiji.

Maksimalna Potpora po jednom Korisniku iznosi 60% potrebnog vlastitog udjela Korisnika u troškovima provedbe Projekta, a najviše 300.000,00 kn (u daljnjem tekstu: Maksimalna Potpora).

Iznos Potpore po jednom Korisniku ovisi o indeksu razvijenosti JLS-a u kojoj Korisnik ima sjedište, na način da se utvrđuje:

– za JLS I., II., III. i IV. skupine razvijenosti – u visini od 100%  iznosa Maksimalne Potpore,

– za JLS V. i VI. skupine razvijenosti – u visini od 80% iznosa Maksimalne Potpore,

– za JLS VII. i VIII. skupine razvijenosti – u visini od 60% iznosa Maksimalne Potpore,

– pravnim osobama iz st. 1. ove Točke – u visini od 100% iznosa Maksimalne Potpore.

JLS-ima se Potpora isplaćuje u roku do 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja ugovora o Potpori sa Županijom, a JLS-e su prije isplate Potpore obvezne predati Županiji instrumente osiguranja utvrđene ugovorom o Potpori, kao jamstvo svog namjenskog trošenja Potpore.

Ostalim Korisnicima se Potpora isplaćuje nakon što Županiji dostave dokaz plaćanja vlastitog udjela u troškovima provedbe Projekta.

 III. KRITERIJI DODJELE BESPOVRATNE POTPORE

Kriterij za dodjelu Potpore je redoslijed podnošenja prijave na Javni poziv.

Prihvatljivi troškovi su financijska sredstva potrebna za pokriće vlastitog udjela za financiranje provedbe Projekta prema ugovoru koji je Korisnik do dana podnošenja svoje prijave na Javni poziv sklopio s ugovaračkim tijelom ESI fondova ili programa EU (u daljnjem tekstu: Ugovor).

VI. SADRŽAJ PRIJAVE

 Podnositelj prijave na Javni poziv dostavlja UOFEURMS-u sljedeću dokumentaciju:

  1. ispunjen obrazac prijave na Javni poziv,
  2. presliku Ugovora,
  3. presliku popunjenih obrazaca prijave Projekta na natječaj EU,
  4. popunjenu Izjavu 1 – Izjavu o načinu financiranja Projekta,
  5. popunjenu Izjavu 2 – Izjavu o nepostojanju dugovanja prema proračunu Županije.

Za svaki Projekt za koji se traži Potpora prijava se podnosi na zasebnom obrascu, uz navedenu dokumentaciju.

Upute za prijavitelje i prijavni obrazac preuzimaju se na službenim mrežnim stranicama Županije www.zagrebacka-zupanija.hr, u rubrici „Natječaji / Javni pozivi / Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju“ pod nazivom „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije u 2018. godini“ (u daljnjem tekstu: Mrežna stranica), odnosno mogu se podići u UOFEURMS-u, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/VI.

V. NAČIN PRIJAVE

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo na propisanom i popunjenom obrascu, s priloženom traženom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije u 2018. godini“, isključivo preporučenom poštom na adresu:

 Zagrebačka županija

Upravni odjel za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju

Ulica grada Vukovara 72/VI

10000 Zagreb

Sva dodatna pojašnjenja ili informacije mogu se zatražiti na telefone 01/6052-860 i 01/6009-467.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2018. godine.

Prijave koje ne budu dostavljene u propisanom roku, na način i u obliku koji su ovdje opisani, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

VII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka župana o odabiru Programa/Projekta i dodjeli sredstava, bit će objavljene na službenoj mrežnoj stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr u rubrici „Natječaji / Javni pozivi / Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju“, pod nazivom „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije u 2018. godini“.

Newsletter

Facebook