Zagrebačka županija potiče promociju poduzetništva

Pin it

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu potpora za organiziranje manifestacija i zajedničkih nastupa na manifestacijama vezi s poduzetništvom u 2018. godini (KLASA: 022-01/18-01/33, URBROJ: 238/1-03-18-04 od 28. lipnja 2018. godine) Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije raspisuje:

Javni natječaj za dodjelu potpora za organiziranje manifestacija i zajedničkih nastupa na manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2018. godini.

U Proračunu Zagrebačke županije za 2018. godinu, u razdjelu 6. Upravnog odjela za gospodarstvo, u programu Sajmovi i druge manifestacije i akcije, planirana su sredstva za sufinanciranje projekata organiziranja manifestacija i zajedničkih nastupa na manifestacijama u vezi s poduzetništvom, u ukupnom iznosu 200.000,00 kuna.

Programi/projekti koji se sufinanciraju moraju biti sukladni postavljenim ciljevima županijskih strateških dokumenata.

Potpore se dodjeljuju temeljem Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 14/18) – u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Manifestacije u vezi s poduzetništvom u smislu ovog Natječaja (u daljnjem tekstu: manifestacije) jesu:

 • sajmovi
 • izložbe
 • natjecanja i slične manifestacije u vezi s poduzetništvom, organizirane s namjerom predstavljanja poduzetnika i udruženja poduzetnika, prodaje, promocije ili ocjenjivanja njihovih proizvoda i usluga

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su: jedinice lokalne samouprave, komore, udruženja obrtnika i turističke zajednice

Prihvatljivi projekti

Prihvatljivi projekti za financiranje temeljem ovog Natječaja su projekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

– projekt se odnosi na manifestaciju u smislu ovog Natječaja

– projekt prijavljuje prihvatljivi prijavitelj kao organizator:

 • manifestacije na području Zagrebačke županije, ili
 • zajedničkog nastupa poduzetnika Zagrebačke županije na manifestaciji u Zagrebačkoj županiji, Hrvatskoj ili inozemstvu

– manifestacija na koju se odnosi projekt odvija se u 2018. godini

– projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji će se provoditi tijekom 2018. godine.

Vrste potpora

a) Potpore za sufinanciranje organiziranja manifestacija na području Zagrebačke županije

Korisnici

Korisnici potpore za sufinanciranje organiziranja manifestacije mogu biti jedinice lokalne samouprave, komore, udruženja obrtnika i turističke zajednice, u svojstvu organizatora manifestacije.

Namjena

Potpora za sufinanciranje organiziranja manifestacije može se dodijeliti isključivo za:

– zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora

– izradu promidžbenih materijala, izradu web stranica manifestacije, medijsko oglašavanje

– troškove voditelja, popratnog kulturno umjetničkog i stručnog programa.

Sljedeći troškovi nisu prihvatljivi

– troškovi prijevoza, noćenja i dnevnica

– troškovi zaposlenih

– popratni troškovi konzumacije hrane i pića, nagrada i poklona za posjetitelje

– porez na dodanu vrijednost.

Iznos

Potpora za pojedinu manifestaciju može iznositi:

A) za komore, udruženja obrtnika i turističke zajednice do 75% prihvatljivih troškova, a najviše do 50.000,00 kuna

B) za jedinice lokalne samouprave

 • do 100% iznosa vrijednosti projekta za jedinice lokalne samouprave I., II., III. i IV. skupine prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave
 • do 80% iznosa vrijednosti projekta za jedinice lokalne samouprave V. i VI. skupine prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave
 • do 60% iznosa vrijednosti projekta za jedinice lokalne samouprave VII. i VIII. skupine prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave,a najviše do 50.000,00 kuna.

Za istu manifestaciju može se dodijeliti samo jedna potpora, bez obzira na broj organizatora.

Prednost

Prednosti pri dodjeli potpore imaju organizatori:

– manifestacija na kojima izlaže veći broj subjekata malog gospodarstva

– manifestacija s višegodišnjom tradicijom

– koji izlagačima s područja Zagrebačke županije omogućuju besplatan nastup ili nastup pod povoljnijim uvjetima od uvjeta za ostale izlagače,

– kojima u tekućoj godini još nije dodijeljena potpora za sufinanciranje organiziranja manifestacija

b) Potpore za sufinanciranje organiziranja zajedničkog nastupa poduzetnika Zagrebačke županije na manifestacijama

Korisnici

Korisnici potpore za sufinanciranje organiziranja zajedničkog nastupa poduzetnika na manifestacijama mogu biti jedinice lokalne samouprave, komore, udruženja obrtnika i turističke zajednice u svojstvu organizatora zajedničkog nastupa.

Organiziranim zajedničkim nastupom poduzetnika smatra se nastup tri ili više gospodarska subjekata s područja Zagrebačke županije, koji nisu vlasnički povezani.

Namjena

Potpora za sufinanciranje organiziranja zajedničkog nastupa poduzetnika na manifestacijama može se dodijeliti isključivo za:

– zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,

– trošak izrade promidžbenih materijala za potrebe nastupa na manifestaciji

Sljedeći troškovi nisu prihvatljivi

– troškovi prijevoza, noćenja i dnevnica,

– troškovi zaposlenih i honorarnih suradnika,

– trošak izrade vizualnog identiteta,

– trošak izrade internetskih stranica,

– popratni troškovi konzumacije hrane i pića, nagrada i poklona za posjetitelje,

– porez na dodanu vrijednost.

Iznos

Potpora za organizaciju zajedničkog nastupa može iznositi:

A) za komore, udruženja obrtnika i turističke zajednice do 75% prihvatljivih troškova, a najviše do 50.000,00 kuna

B) za jedinice lokalne samouprave

 • do 100% iznosa vrijednosti projekta za jedinice lokalne samouprave I., II., III. i IV. skupine prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave
 • do 80% iznosa vrijednosti projekta za jedinice lokalne samouprave V. i VI. skupine prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave,
 • do 60% iznosa vrijednosti projekta za jedinice lokalne samouprave VII. i VIII. skupine prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave, a najviše do 50.000,00 kuna.

Prednost

Prednosti pri dodjeli potpore za sufinanciranje organiziranja zajedničkog nastupa na manifestacijama imaju organizatori zajedničkog nastupa:

– na manifestacijama u inozemstvu,

– koji organiziraju zajednički nastup većeg broja poduzetnika s područja Zagrebačke županije,

– kojima u tekućoj godini još nije dodijeljena potpora za organiziranje zajedničkog nastupa poduzetnika.

Maksimalni ukupni iznos potpore 

Jedan korisnik u istoj kalendarskoj godini može dobiti najviše dvije potpore.

Pojedinom korisniku može se dodijeliti u istoj kalendarskoj godini najviše 100.000,00 kuna ukupno što uključuje i potpore za organizaciju manifestacija i potpore za organizaciju zajedničkog nastupa poduzetnika.

Mjesto dostave, način dostave i rok za dostavu prijave

Prijave se dostavljaju Upravnom odjelu za gospodarstvo na obrascu prijave uz potrebnu dokumentaciju. Podnositelj više prijava istovjetnu dokumentaciju prilaže samo uz jednu prijavu, a u ostalima navodi uz koju je prijavu predana dokumentacija. Svaka prijava treba biti predana u zasebnoj omotnici.

Na omotnici treba navesti “Prijava za dodjelu potpora za organiziranje manifestacija i zajedničkih nastupa na manifestacijama vezi s poduzetništvom”.

Prijave se mogu dostaviti putem pošte preporučeno na adresu:

Zagrebačka županija

Upravni odjel za gospodarstvo

Ulica grada Vukovara 72/V

P.P.  974

10001 Zagreb

ili osobnom dostavom u Pisarnicu Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/VI, Zagreb.

Prijave se dostavljaju do 20. rujna 2018. godine.

Newsletter

Facebook