Uskoro novi poticaji za poduzetnike

Pin it

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.04.2018.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.12.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Vrijednost natječaja: 200.000.000,00 kuna

Područje: Poduzetništvo

Prijavitelji: mikro pouzetnici, mali i srednji poduzetnici

SPECIFIČNI CILJ

 • Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima.

SVRHA POZIVA

 • Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

PREDMET POZIVA

 • Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

SAŽETAK

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’ sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

IZNOS I INTENZITET BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 • Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 200.000.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020.
 • Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna.
 • Ukupna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna.

INTENZITET POTPORE

 1. Regionalne potpore:
 • 35% srednji poduzetnici
 • 45% mikro i mali poduzetnici
 1. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 50%
 2. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 50%
 3. Potpore za usavršavanje:
 • 60%srednji poduzetnici (70% ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju)
 • 70% mikro i mali poduzetnici
 1. Potpore male vrijednosti: 50%

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore

Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

 • C Prerađivačka industrija
 • J Informacije i komunikacije

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:  

 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
 • Sudjelovanje na sajmovima
 • Usavršavanje
 • Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta
 • Uvođenje grijanja i hlađenja
 • Promidžba i vidljivost

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Regionalne potpore

Ulaganje u materijalnu imovinu

 • priprema zemljišta, krčenje zemljišta, trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
 • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme
 • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju čl. 7. Programa državnih potpora

Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

 • usluge upravljanja projektom
 • usluge stručnog nadzora građenja
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kuna

Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima

Sudjelovanje na sajmovima​

 • najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je nastao kao rezultat investicije za koju je odobrena potpora

Potpore za usavršavanje

Svi troškovi usavršavanja moraju biti izravno povezani s projektom

 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje
 • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom
 • troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja

Potpore male vrijednosti (de minimis)

Grijanje i hlađenje​

 • troškovi vezani za implementaciju sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta)

Promidžba i vidljivost

 • troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU

Priprema dokumentacije projektnog prijedloga

 • troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga (u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) – Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave Poziva)

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.04.2018. godine.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.12.2018. godine.

Newsletter

Facebook