U tijeku poticanje švicarsko-hrvatske suradnje

Pin it

Ured za udruge objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

„Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“ Poziv je na dodjelu bespovratnih sredstava koji se raspisuje u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Švicarska Konfederacija uspostavila je 2006. godine Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije koji je usmjeren na nove države članice EU i predstavlja izraz švicarske solidarnosti s Europom u preuzimanju dijela tereta vezano uz aktivnosti koje se poduzimaju u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području Europske unije.

Cilj Poziva je unaprijediti ekonomski i društveni razvoj na lokalnim razinama u Hrvatskoj kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva.

Specifični ciljevi su:

 1. doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i unaprijediti kvalitetu života kroz razmjenu znanja i iskustava;
 2. osnažiti partnerstva hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva;
 3. doprinijeti povećanju lokalnih (administrativnih, organizacijskih i suradničkih) kapaciteta za upravljanje lokalnim ekonomskim i društvenim razvojem.

UKUPNA FINANCIJSKA SREDSTVA I IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 12.300.000,00 kn. Najviša stopa sufinanciranja iznosi 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta i osigurana je temeljem Okvirnog sporazuma iz sredstava Švicarsko-hrvatskog programa suradnje dok su potencijalni prijavitelji i partneri dužni osigurati sufinanciranje preostalih 10% iz vlastitih sredstava.

Financirat će se dvije grupe aktivnosti. Prva grupa se odnosi na suradnju između dviju država u područjima koja su važna za održivi razvoj lokalne zajednice, a druga grupa se odnosi na suradnju između dviju država u području sigurnosti na cestama. Za aktivnosti unutar grupe 1 izdvojit će se 8.800.000,00 kn, a za aktivnosti unutar grupe 2 izdvojit će se 3.500.000,00 kn.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 400.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.500.000,00 kn.

Također, najmanje 60% ukupne vrijednosti projekta potrebno je utrošiti u Republici Hrvatskoj.

Pozivom će se financirati otprilike 20 projekata, pri čemu će svi morati biti u partnerstvu.

Ured za udruge nije u obvezi utrošiti cjelokupan iznos predviđenih sredstava za financiranje aktivnosti osnaživanja hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj.

U roku od 30 dana od zaključivanja ugovora, Ured za udruge isplatit će korisniku predujam u u vrijednosti od 40% odobrenih bespovratnih sredstava. Preostali odobreni iznos isplatiti će se u više šestomjesečnih obroka, što će biti precizirano Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelj može biti udruga koja je osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17).

PRIHVATLJIVI PARTNERI

Projekt se mora provoditi u partnerstvu s jednim ili više partnera.

Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s najmanje jednim partnerom iz Švicarske.

BROJ PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PO PRIJAVITELJU

Prijavitelj može dostaviti više od jedne prijave, ali mu se ne može odobriti za financiranje više od jednog projektnog prijedloga.

Ako prijavitelj podnese više projektnih prijava koje zadovoljavaju uvjete ovog Poziva i prihvatljive su za financiranje, za potpisivanje Ugovora bit će odabrana prijava s većim brojem bodova.

Ako dvije ili više prijava istog prijavitelja imaju isti broj bodova, prijavitelj odlučuje koja će prijava biti odabrana za potpisivanje Ugovora.

Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj prijavi. Partneri mogu sudjelovati u više od jedne prijave istog ili različitih prijavitelja na ovaj Poziv.

LOKACIJA

Projektne aktivnosti se moraju provoditi u Republici Hrvatskoj i Švicarskoj konfederaciji, pri čemu je potrebno voditi računa kako je najmanje 60% ukupne vrijednosti proračuna projekta potrebno je utrošiti u Republici Hrvatskoj.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive projektne aktivnosti unutar 1. grupe usmjerene pružanju podrške lokalnom društveno- ekonomskom razvoju (razvoju volonterstva, pružanju socijalnih usluga i usluga od općeg interesa, jačanju socijalnog kapitala i promicanju socijalne kohezije, zapošljavanju, razvoju društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija, održivog razvoja i zaštite ljudskih prava) su:

 • seminari u Hrvatskoj koji su pripremljeni i provedeni u suradnji sa švicarskim partnerskim organizacijama;
 • sudjelovanje predstavnika hrvatskih organizacija na seminarima i radionicama u Švicarskoj koje su organizirale švicarske partnerske organizacije;
 • prijenos znanja i dobrih praksi;
 • mentorski programi;
 • studijski posjeti hrvatskih javnih službenika relevantnim institucijama u Švicarskoj;
 • javne/stručne rasprave;
 • istraživačke aktivnosti;
 • podizanje javne svijesti o temama vezanim uz podršku lokalnom društveno-ekonomskom razvoju

Prihvatljive projektne aktivnosti unutar 2. grupe usmjerene unapređenju sigurnosti u prometu su:

 • provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti na temu sigurnosti u prometu;
 • prilagodba infrastrukture za kretanje pješaka, biciklista i osoba s invaliditetom;
 • korištenje novih tehnologija u svrhu povećanja sigurnosti u prometu;
 • prijenos znanja i dobrih praksi;
 • istraživačke aktivnosti.

Projektne aktivnosti koje su u vezi sa spomenutim aktivnostima te koje jasno doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva Poziva na dostavu projektnih prijedloga, također mogu biti prihvatljive za financiranje.

NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Općenito, aktivnosti koje ne doprinose ostvarivanju općeg i specifičnih ciljeva ovog Poziva nisu prihvatljive za financiranje.

Sljedeće vrste projekata, odnosno aktivnosti nisu prihvatljive za financiranje:

 • projekti koji se odnose isključivo ili većinom na pojedinačno financiranje aktivnosti sudjelovanja na radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima;
 • projekti koji se odnose isključivo ili većinski na pojedinačne stipendije za studije ili radionice;
 • projekti koji se odnose isključivo na aktivnosti razvoja strategija, planove i druge slične dokumente;
 • projekti koje se tiču isključivo aktivnosti odnosa s javnošću;
 • projekti koji se odnose isključivo ili većinom na kapitalne investicije, kao što su obnova ili izgradnja zgrade;
 • projekti koji se sastoje isključivo od istraživačkih akcija;
 • aktivnosti koje se odnose na osnivanje privatne tvrtke.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive troškove predstavljaju izravni (neposredni) neizravni (posredni) troškovi projekta.

Prihvatljivi izravni troškovi su:

 • plaće voditelja/koordinatora projekta i plaće drugih osoba koje izravno sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti, odnosno izravno doprinose ostvarenju jednog ili više ciljeva projekta, i to prema udjelu radnog vremena koje osoba provodi na provedbi projektnih aktivnosti [uključujući sve pripadajuće poreze i prireze, doprinose iz plaće, dodatke na plaću koji proizlaze iz zakona, propisa i/ili internih akata organizacija/institucija, a dodjeljuju se temeljem radnog odnosa; prihvatljive naknade troškova prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 1/17) – prehrana, prijevoz, prigodne nagrade radniku u stvarno isplaćenom iznosu, a najviše do neoporezivog godišnjeg iznosa; naknade plaće za koje poslodavac ne može dobiti povrat iz drugih izvora (npr. bolovanje do 42 dana); druge osobne primitke u skladu s važećim radnim zakonodavstvom];
 • naknade za vanjske usluge izravno vezane uz provedbu projektnih aktivnosti (npr. ugovori o uslugama za odgovarajuće stručne osobe ako potrebe krajnjih korisnika podrazumijevaju njihovo sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti). Pri angažiranju izvršitelja vanjskih usluga putem ugovora o djelu ili autorskih ugovora treba voditi računa o zakonskim odredbama koje ove poslove utvrđuju kao privremene i povremene;
 • putni troškovi sudionika projektnih aktivnosti i osoblja (troškovi prijevoza, smještaja, dnevnice);
 • troškovi sudjelovanja pripadnika ciljanih skupina u projektnim aktivnostima;
 • troškovi volontera:
  1. džeparac za putovanja isplaćen volonterima, uz uvjet da iznos džeparca nije viši od iznosa dnevnica propisanih za državne službenike (ukoliko je isplaćen džeparac ne isplaćuje se naknada za prehranu);
  2. novčane naknade isplaćene u svrhu troškova putovanja, smještaja i prehrane koji nastanu u vezi s volontiranjem;
  3. računom potvrđene novčane naknade isplaćene za plaćanje radne odjeće, opreme i predmeta za zaštitu potrebnih za volontiranje;
  4. novčane naknade isplaćene u svrhu plaćanja medicinskih usluga i cjepiva primljenih u svrhu obavljanja volontiranja;
  5. novčane naknade isplaćene za troškove edukacije izvan školskog sustava potrebne za volontiranje;
  6. računom potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troškova koji nastanu u vezi s izvršavanjem volonterskih usluga i aktivnosti;
  7. novčane naknade isplaćene za premije osiguranja volonterke ili volontera za slučaj smrti, tjelesne ozljede ili profesionalne bolesti tijekom volontiranja, odnosno novčane naknade u svrhu osiguranja odgovornosti za štetu nastalu kod organizatora volontiranja ili treće osobe;
  8. novčana sredstva isplaćena u svrhu naknade troškova pribavljanja dokumenata ili plaćanja pristojbi nužnih za omogućavanje volontiranja;
  9. računom potvrđene novčane naknade isplaćene za druge troškove koji nastanu u vezi s obavljanjem volonterskih usluga i aktivnosti;
 • najam prostora za provedbu projektnih aktivnosti;
 • najam i kupnja opreme za provedbu projektnih aktivnosti;
 • manji adaptacijski radovi, uključujući troškove prilagodbe infrastrukture za kretanje pješaka, biciklista i osoba s invaliditetom;
 • izrada i nabava radnog materijala za provedbu projektnih aktivnosti;
 • troškovi reprezentacije vezani uz organizaciju projektnih aktivnosti;
 • grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl.);
 • usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica, obavijesti u tiskovinama, promidžbeni materijal i sl.);
 • usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • usluge prevođenja;
 • savjetodavne usluge (npr. studija ili istraživanje);
 • ostali troškovi izravno vezani uz provedbu aktivnosti projekta.

Putni troškovi, troškovi smještaja i troškovi dnevnica za putovanje priznaju se ukoliko je putovanje neophodno za provedbu aktivnosti, a obračunavaju se prema stvarno nastalim troškovima putovanja.

Prihvatljivi financijski okviri troškova dnevnica u tuzemstvu koji su povezani s neposrednom provedbom projektnih aktivnosti izrađeni su prema odredbama Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/2017).

Trošak dnevnica prijavitelja i partnera iz Republike Hrvatske u tuzemstvu koji je povezan s neposrednom provedbom projektnih aktivnosti prihvatljiv je u iznosu od 170,00 kn (za putovanje u trajanju od 12 do 24 sata) te 85,00 kn (za putovanje u trajanju do 8 do 12 sati).

Partneri registrirani u Švicarskoj dnevnice, kao i troškove prijevoza i smještaja u Švicarskoj isplaćuju sukladno švicarskim propisima, odnosno prema stvarno nastalim troškovima.

Troškove putovanja u inozemstvo za aktivnosti koje su povezane s neposrednom provedbom projektnih aktivnosti (dnevnice, naknada/trošak prijevoza, smještaj) korisnik opravdava prema stvarno nastalim troškovima uz dostavu dokumentacije kojom dokazuje nastanak i podmirenje troškova.

NEIZRAVNI TROŠKOVI

Pod neizravnim troškovima razumijevaju se troškovi koji nisu izravno povezani s provedbom projekta, ali neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva pri čemu i ti troškovi trebaju biti specificirani i obrazloženi.

U neizravne troškove spadaju, primjerice:

 • računovodstvo (trošak knjigovodstvenih usluga);
 • administracija i upravljanje;
 • najam uredskog prostora za administrativnu provedbu projekta;
 • naknade za električnu i toplinsku energiju, plin i vodu, naknade za zbrinjavanje otpadnih voda i dr. režijski troškovi;
 • troškovi poštarine, telefona, interneta, kurirske usluge;
 • naknada za usluge koje nisu u izravnoj vezi s provedbom projektne aktivnosti, ali dio su općeg poslovanja nekog subjekta (npr. usluge izrade dokumentacije za postupak javne nabave, provedba postupka nabave) i navedenim uslugama se neizravno pridonosi postizanu ciljeva projekta;
 • solemnizacija bjanko zadužnice.

Vrijednost kupnje strojeva, opreme, namještaja, i manjih adaptacijskih radova ne smije premašiti 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Kupnja vozila ne smatra se nabavom opreme za provedbu projektnih aktivnosti.

Trošak solemnizacije bjanko zadužnice dio je prihvatljivih troškova projekta, te ga je potrebno u okviru Obrasca proračuna predvidjeti posebnom stavkom pod neizravnim troškovima (zadužnica se ovjerava na prvi viši iznos od iznosa predujma i ostaje u Uredu za udruge do odobrenja završnog izvještaja).

Solemnizirana bjanko zadužnica dostavlja se isključivo prije potpisivanja Ugovora i nije potrebno dostaviti je prilikom prijave.

neprihvatljive troškove ubrajaju se:

 • ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja, jamstveni fondovi;
 • kupnja nekretnina i zemljišta;
 • troškovi kupnje opreme, namještaja i manjih adaptacijskih radova ako premašuju vrijednost od 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta;
 • troškovi kamata na dug;
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskih sporova;
 • doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu;
 • plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima;
 • upravne pristojbe;
 • bankovne pristojbe za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i druge pristojbe isključivo financijske prirode;
 • troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju provedbe projekta financiraju iz drugih izvora;
 • kupnja rabljene opreme, strojeva i namještaja;
 • kupnja opreme koja se koristi u svrhu upravljanja projektom, a ne izravno za provedbu projektnih aktivnosti;
 • doprinosi u naravi: nefinancijski doprinosi (robe ili usluge) trećih strana koji ne obuhvaćaju izdatke za korisnika;
 • troškovi koji nisu predviđeni Ugovorom;
 • donacije u dobrotvorne svrhe;
 • zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima;
 • drugi troškovi koji nisu neposredno povezani sa sadržajem i ciljevima projekta.

NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Projektni prijedlozi podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na sljedeću adresu:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Opatička 4, 10000 Zagreb.

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za provjeru propisanih uvjeta” i naznakom grupe u koju se projekt prijavljuje (prilagoditi tekst u zagradi):

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Opatička 4 10000 Zagreb

Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj

“Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Poziva” Prijava projekta za [grupu 1]/[za grupu 2]

Prijave se mogu slati zaključno do 1. listopada 2018.

Newsletter

Facebook