Tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Pin it

Prihvatljivi prijavitelji/korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu

b) u sektoru ruralnog turizma, prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda te tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost iz tog sektora, dok korisnik u sektoru usluga mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti za koju se traži potpora

c) pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 EUR

d) biti u rangu mikro ili malog poduzeća

e) kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana

f) imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

g) ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu

h) ne smije biti poduzetnik u teškoćama

i) pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

j) fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje:

 • ako je organizacijski oblik OPG, socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi poljoprivrede ili dopunske djelatnosti u sektoru koji razvija
 • ako je organizacijski oblik korisnika obrt, socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi samostalne djelatnosti

k) imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje

Sredstva i intenzitet potpore:

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000 EUR u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Intenzitet potpore po projektu iznosi do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi su:

a) opći troškovi

 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, pri čemu su:

 • troškovi pripreme poslovnog plana u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova)
 • troškovi pripreme dokumentacije u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova)
 • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

b) nematerijalni troškovi

 • kupnja ili razvoj računalnih programa
 • kupnja prava na patente i licence
 • zaštita autorskih prava
 • registracija i održavanje žigova
 • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

c) materijalni troškovi

 • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata
 • kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme
 • računalna oprema uključujući računalni softver, do tržišne vrijednosti imovine

Prihvatljivi sektori su:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda, pri čemu se marketing mora odnositi na predmet prerade

b) usluge u ruralnim područjima, a koje mogu obuhvaćati:

 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti

d) turizam u ruralnom području

Newsletter

Facebook