Projekti zaštite okoliša prijavljuju se do rujna

Pin it

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je

javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnoga društva (udruga)

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog poziva natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitos (u daljnjem tekstu: Fond) je sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša i to za:

a) aktivnosti ponovne uporabe 

Udruga mogu prijaviti projekt čijom se provedbom doprinosi i potiču razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda pri čemu postupci ponovne uporabe mogu uključivati obnovu proizvoda koja omogućuje povrat proizvoda u zadovoljavajuće radno stanje, popravak ili ispravak određene greške u proizvodu, akcijsko skupljanje i ponovnu prodaju isluženog proizvoda ili njegovih dijelova i sl. Vrste proizvoda pogodne za ponovnu uporabu koje mogu biti predmet Natječaja su:

 • tekstil (odjeća i obuća, tekstil za kućanstva (tepisi, zavjese, posteljina, ručnici))
 • namještaj(ormari, kreveti, stolovi, stolice i sl.),
 • roba široke potrošnje (kuhinjsko posuđe i pribor, knjige, igračke, bicikli, kolica i sl.)

b) organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna

 • Udruge mogu prijaviti projekte koji uključuju održavanje ekoloških radionica i organiziranje ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna.

UKUPNA VRIJEDNOST I POSTOCI SUFINANCIRANJA PROJEKATA

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 1.400.000,00 kn, a osigurana su Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2018. godini (KLASA: 024-04/18-03/3, URBROJ:563-01/1-18-7) od 16. ožujka 2018. godine.

Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine“ broj 18/09 i 42/12, 73/13, 29/14 i 155/14) (dalje: Pravilnik) organizacije civilnog društva (udruge) mogu ostvariti sredstva Fonda u udjelu do:

 1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:  – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka, sve sukladno posebnom propisu,
 2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje, sve sukladno posebnim propisima,
 3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Fond odobrava donacije sukladno postotnom učešću utvrđenom općim aktima Fonda, najmanji iznos od 20.000,00 kn, a najviše u iznosu do 60.000,00 kn po pojedinom odobrenom projektu. Korisnici sredstava Fonda dužni su osigurati preostala sredstva do ukupnog iznosa troškova projekta. Udruga, nositelj projekta, dužna je iznos vlastitog ulaganja u projekt i udio projektnog partnera, kao i detaljan opis projekta koji prijavljuje Fondu prikazati u Obrascu opisa i Obrascu proračuna (troškovniku) projekta.

Pod vlastitim udjelom korisnika sredstava Fonda razumijevaju se:

 • novčana sredstva korisnika,
 • kreditna sredstva drugih financijskih institucija namijenjena za provedbu projekta,
 • ulog drugih pravnih i/ili fizičkih osoba vezan za ulaganje u provedbu projekta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravo na sredstva Fonda za sufinanciranje projekata po ovom Natječaju mogu ostvariti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj, čiji projekt se u cijelosti provodi u Republici Hrvatskoj, a osigurava zaštitu i promicanje jednakosti te stvara pretpostavke za ostvarenje jednakih mogućnosti, čime se osigurava zaštita od diskriminacije.

PRIHVATLJIVI PARTNERI NA PROJEKTU

Udruga se može javiti na natječaj samostalno ili u partnerstvu s:

 • jednom ili više udruga,
 • dječjim vrtićem, koji je javna ustanova i obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), a korisnik je državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te poslovne knjige vodi sukladno propisima neprofitnog računovodstva,
 • osnovnom ili srednjom školom, koja je javna ustanova i obavlja djelatnost osnovnog ili srednjeg odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH , 152/14 i 07/17), a koja je korisnik državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te vodi poslovne knjige sukladno propisima neprofitnog računovodstva,
 • subjektima koji vode poslovne knjige sukladno propisima neprofitnog računovodstva,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijavu na ovaj natječaj podnosi udruga koja je nositelj projekta. Udruga koja je nositelj projekta u cijelosti je odgovorna za njegovu provedbu, izvještavanje i rezultate projekta.

Svi projektni partneri moraju ispunjavati uvjete određene ovim Natječajem.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Sredstvima ovog Natječaja mogu se financirati samo stvarni i opravdani troškovi, a koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

 • nastali su nakon dana objave Natječaja, za vrijeme razdoblja provedbe projekta u skladu s uvjetima natječaja i ugovorom s Fondom,
 • moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu (troškovniku) projekta,
 • nužni su za provođenje projekta koji je predmetom bespovratnih sredstava ovog Natječaja,
 • mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani u udruzi prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu štedljivost i učinkovitost.

Pod opravdanim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog projekta kao što su:

 • potrošni materijal (kutije, vreće i spremnici za prikupljanje otpada),
 • trošak opreme, alata i pribora neophodnih za provedbu projekta,
 • troškovi prikupljanja i distribucije (troškovi goriva, troškovi punjenja boca za ronjenje),
 • troškovi promotivnih aktivnosti izravno povezani s provedbom projekta (izrada web portala „nudim-tražim“, izrada letaka, naljepnica „ponovna uporaba“, održavanje radionica),
 • izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima projekta, izvoditeljima iz udruge  i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provedbi projekta (ugovor o autorskom djelu, ugovor o djelu, ugovor o djelu redovitog studenta)  pri čemu je potrebno navesti ime i prezime osobe koja će biti angažirana, njezine stručne kompetencije, broj mjeseci i mjesečni bruto iznos naknade,
 • ostali troškovi za koje podnositelj zahtjeva dostavi Izjavu da su neophodni za provedbu projekta, a Fond utvrdi njihovu opravdanost.

SADRŽAJ PRIJAVE

Udruge prijavljuju svoje projekte podnošenjem ponude sukladno Uputama za prijavitelje ispunjavanjem obrazaca koji se nalaze na mrežnoj stranici www.fzoeu.hr. Prijava podnošenjem ponude na ovaj Natječaj mora sadržavati obveznu dokumentaciju (1 primjerak) u tiskanom obliku, i to:

 1. OBRAZAC OPISA PROJEKTA (na propisanom obrascu, u izvorniku), popunjeni, ovjereni i potpisani od strane ovlaštene osobe za zastupanje podnositelja prijave i voditelja projekta. Opis projekta treba biti detaljan, sa svim planiranim glavnim aktivnostima, ciljevima koji se planiraju postići, ciljanim skupinama koje će sudjelovati ili kojima je projekt namijenjen i očekivanim rezultatima projekta uključujući razdoblje 2 godine nakon završetka financiranja projekta od strane Fonda,
 2. OBRAZAC PRORAČUNA PROJEKTA (na propisanom obrascu, u izvorniku), popunjeni, ovjereni i potpisani od strane ovlaštene osobe za zastupanje podnositelja prijave i voditelja projekta,
 3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnog duga, ne starija od 30 dana od dana prijave na natječaj, u izvorniku,
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja za prijavljeni projekt (na propisanom obrascu, u izvorniku),  potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe za zastupanje podnositelja prijave,
 5. Izjava o partnerstvu ako udruga prijavljuje projekt u partnerstvu s drugim udrugama, ustanovama ili neprofitnim organizacijama (na propisanom obrascu, u izvorniku); potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave projekta i partnera na projektu,
 6. Izjava o osiguranju vlastitog udjela udruge u troškovima projekta, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje podnositelja prijave projekta (u izvorniku),
 7. Izjava da niti jedan od osnivača udruge nije politička stranka, ovjerenu pečatom i potpisom od strane ovlaštene osobe za zastupanje podnositelja prijave projekta (u izvorniku),
 8. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge   koja će potpisati ugovor o sufinanciranju projekta (u izvorniku, ne starije od 6 mjeseci od dana objave Natječaja);
 9. Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću koristi li se ili ne koristi PDV u računima kao pretporez u obračunskom razdoblju (na propisanom obrascu, u izvorniku), ovjerena i potpisana od strane osobe ovlaštene osobe za zastupanje podnositelja prijave kao i za svakog projektnog partnera ukoliko partneri sudjeluju u financiranju projekta odnosno njihovi se troškovi prihvaćaju kao opravdani troškovi projekta,
 10. Preslika važećeg Statuta udruge nositelja projekta (samo za udruge čiji statut nije moguće preuzeti putem Registra udruga) te dokaz (dopis) da je statut predan na ovjeru nadležnom uredu radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (NN 74/14 i 70/17) (samo za udruge koje su predale zahtjev za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama, ali je njihov zahtjev još u obradi). Fond će sukladno mjerilima koje moraju ispunjavati udruge koje koriste sredstva iz javnih izvora za financiranje svojih projekata (članak 5. Uredbe) izvršiti uvid i provjeru statusa udruga u Registru udruga RH i Registru neprofitnih organizacija RH za udrugu nositelja projekta i projektne partnere. S tim u vezi Fond može zatražiti pojašnjenja ili dopunu dokumentacije za udruge i sve druge projektne partnere.

NAČIN PRIJAVE

Prijava podnošenjem ponude u tiskanom obliku mora sadržavati obvezne obrasce, popunjene računalom, na hrvatskom jeziku, vlastoručno potpisane od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i voditelja projekta i ovjerene službenim pečatom organizacije (udruge).

Prijave zajedno sa obaveznom dokumentacijom podnose se preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika, posebno za svaki projekt u jednoj zatvorenoj omotnici, na adresu:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,  Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb 
• uz naznaku:  Prijava na Javni natječaj Fonda radi sufinanciranja projekata zaštite okoliša za udruge (ZO-2/2018) – NE OTVARATI 

ROK ZA SLANJE PRIJAVE

Rok za prijavu projekata podnošenjem ponude na Natječaj je 4. rujna 2018. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Natječaj.  U roku za dostavu prijava, udruga može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjenom ili dopunom ponude nije dopušteno povećavati iznos projekta. Izmjena ili dopuna ponude odnosno izjava o odustajanju od sudjelovanja u Natječaju dostavlja se na isti način kao i ponuda.

Newsletter

Facebook