Povoljni krediti za ulaganje u projekte ruralnog razvoja i ribarstva

Pin it

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

podnositelji koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev.Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

2. NAMJENA KREDITA

Kreditiraju se ulaganja sukladno investiciji koja se prijavljuje temeljem natječaja iz izvora nekog od navedenih EU poljoprivrednih i ribarstvenih fondova.

Krediti su namijenjeni za financiranje troškova provedbe projekta koji obuhvaćaju:

 • dio projekta koji će se kandidirati za ESI fondove – prihvatljivi izdaci sukladno uvjetima iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga,
 • izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove prema uvjetima iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga – neprihvatljivi izdaci (osnovna i obrtna sredstva do 30% iznosa kredita).

*U izračun se ne uzimaju prihvatljivi izdaci koji po svojoj naravi spadaju u obrtna sredstva.

3. NAČIN KREDITIRANJA

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

 • najniži iznos kredita je ograničen na 80.000,00 kuna
 • najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, namjeni ulaganja, konkretnom investicijskom projektu, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja

Rok korištenja

 • do 18 mjeseci, ali u ovisnosti o dinamici ulaganja, HBOR može odobriti i kraći, odnosno duži rok

Poček

 • do 3 godine (do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada)

Rok otplate

 • do 15 godina uključujući poček

HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om. Kod izravnog kreditiranja, HBOR kao vlastito učešće u pravilu prihvaća najviše do 70% iznosa koje će krajnji korisnik dobiti iz ESI fondova. Kod kreditiranja putem poslovnih banaka postotak definira poslovna banka.

5. IZDAVANJE BANKARSKE GARANCIJE ZA POVRAT PREDUJMA

Za investitore koji će podnositi izravni zahtjev za kredit u HBOR i koji će u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnositi Zahtjev za isplatu predujma, HBOR može, na zahtjev investitora, izdati bankarsku garanciju za povrat predujma, a u korist korisnika garancije (Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju).

Zahtjev za izdavanjem bankarske garancije za povrat predujma s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u HBOR zajedno sa zahtjevom za kredit.

HBOR će za navedene usluge zaračunati pripadajuće naknade.

6. KAMATNA STOPA

Najmanje 1,7% godišnje (rok otplate do 10 godina) ili 1,9% godišnje (rok otplate dulji od 10 godina) primjenjivo za zahtjeve odobrene do 31.12.2018.

 • Kamatna stopa za krajnjeg korisnika kredita utvrđuje se najmanje u visini osnovne stope uvećane za maržu koja se utvrđuje ovisno o ocjeni kreditnog ranga krajnjeg korisnika kredita, kao i ponuđenih instrumenata osiguranja (kolateralizacija) sukladno HBOR-ovom Pravilniku o utvrđivanju referentne i diskontne stope.

Osnovnu stopu izračunava Europska komisija te ju objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama, kao i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.

7. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

 • 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 01.01.2017. i odobrene do 31.12.2018. godine

8. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

 • 0,25% godišnje na neiskorišteni dio kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu

9. NAKNADE ZA GARANCIJU ZA POVRAT PREDUJMA

 • Naknada za odobrenje izdavanja i naknada za izdavanje garancije za povrat predujma obračunavaju se sukladno Odluci o naknadama za usluge koje obavlja HBOR.

10. OSIGURANJE

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz police osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a,
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a u okviru Jamstvenih programa HAMAG-BICRO-a,
 • jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • jamstvo RH,
 • ostale instrumente osiguranja prihvatljive HBOR-u.

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

11. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

 • Addiko Bank d.d. Zagreb (PR) Croatia banka d.d. Zagreb
 • Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka (PR)
 • Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb (PR)
 • Istarska kreditna banka d.d. Umag
 • Kentbank d.d. Zagreb
 • OTP banka Hrvatska d.d. Zadar (PR)
 • Podravska banka d.d. Koprivnica (PR)
 • Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb (PR)
 • Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (PR)
 • Slatinska banka d.d. Slatina (PR)
 • Splitska banka d.d. Split (PR)

Newsletter

Facebook