Petrinja potiče razvoj gospodarstva i poljoprivrede

Pin it

Grad Petrinja raspisao je natječaj za dodjelu donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj za 2018. godinu.

1. Predmet natječaja:

Grad Petrinja će dodjeljivati financijsku potporu za sufinanciranje programa/projekata udruga koje se djeluju na području poduzetništva, gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog razvoja, zaštite potrošača, veterinarsko-zdravstvene zaštite i povećanja turističke ponude ako su povezana s nekim od prethodno navedenih područja, a koji su od interesa za Grad Petrinju.Područja  interesa za Grad Petrinju su:

 1. programi/projekati vezani za razvoj poljoprivrede i gospodarstva
 2. očuvanje vrijednosti prirodnih krajobraza ruralnih područja
 3. promicanje i popularizacija tradicionalnih i poljoprivrednih vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja
 4. provedba programa, projekata i manifestacija vezanih za razvoj gospodarstva i poljoprivrede
 5. informiranje i edukacija javnosti o važnosti zdrave prehrane i konzumiranja domaćih svježih proizvoda
 6. zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca
 7. zaštita potrošača
 8. povećanje turističke ponude u smislu razvoja ruralnog područja

2. Opći uvjeti:

Uvjeti natječaja za prijavu programa/projekta su:

 1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i imati registrirano sjedište u Gradu Petrinji najmanje jednu godinu prije dana objave natječaja
 2. udruga može na natječaj prijaviti najviše tri (3) projekta/programa
 3. program/projekt NE financira redovan rad udruge
 4. trajanje provođenja programa/projekta maksimalno 12 mj
 5. program/projekt mora biti besplatan za korisnike
 6. za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Petrinje
 7. udruga mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa/projekta
 8. udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje
 9. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu natječajem
 10. prijavitelj nema dugovanja prema Gradu Petrinji

3. Planirana vrijednost natječaja:

Ukupno planirana vrijednost natječaja za dodjelu donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj za 2018. godinu je 50.000,00 kn.

Financijska potpora za pojedini program/projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 1.000,00 kn do najviše 30.000,00 kn.

Planira se sklopiti najmanje 2, a najviše 50 ugovora o provedbi programa/projekta.

4. Potrebna dokumentacija i kriteriji dodjele:

Zahtjev za dodjelu donacija se podnosi na propisanim Obrascima sa svom pripadajućom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ne otvaraj – za Natječaj za dodjelu financijskih potpora za Udruge” – UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu, poštom ili u pisarnici Gradske uprave.Obrasci se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu Grada Petrinje (ured br. 31) ili na www.petrinja.hr ; Prijava na natječaj sadrži:

 1. ispunjen i potpisan obrazac za prijavu programa/projekta
 2. ispunjen i potpisan obrazac proračuna projekta/programa
 3. presliku izvatka iz registra udruga Republike Hrvatske
 4. opis projekta/programa
 5. presliku financijskog izvješća za prethodnu godinu
 6. podaci o udruzi (statut, svrha, smisao, članovi…)
 7. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 8. obrazac izjave o partnerstvu (ako partnerstvo postoji)

5. Rok za podnošenje zahtjeva:

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave natječaja (do 27. lipnja 2018. godine).

6. Naziv tijela kojem se podnosi zahtjev:

Grad Petrinja
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
Ivana Gundulića 2
44 250 Petrinja

s naznakom “Ne otvaraj – za Natječaj za dodjelu financijskih potpora za Udruge” Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju ili ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja neće se razmatrati.Odluka o odobrenim programima/projektima će se objaviti na www.petrinja.hr. Povjerenstvo će prijavitelje obavijestiti pisanim putem o prihvaćanju odnosno neprihvaćanju programa /projekta te mjestu i vremenu potpisivanja Ugovora. Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu ili na broj telefona 044/515-220 ili 044/515-208.

Newsletter

Facebook