Lokalnoj razini osigurana bespovratna sredstva

Pin it

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (Narodne novine broj 82/15, 15/16 i 19/17), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni Poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (u nastavku teksta: Fond) u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (u nastavku teksta Pravilnik). Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova. Sredstva Fonda osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 150.000.000,00 kuna.

PRIHVATLJIVA PODRUČJA SUFINANCIRANJA 

Kroz Fond se mogu sufinancirati svi prihvatljivi troškovi provedbe EU projekata utvrđeni ugovorima o EU projektima, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Sredstva Fonda se dodjeljuju isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je korisnik na temelju ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU projekta.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda imaju:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave·         ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU (u nastavku teksta: Ugovor o EU projektu) u okviru programa:

 • Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“, „Program ruralnog razvoja“ i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020. Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2014.-2020., te za programsko razdoblje 2007.-2013. prihvatljivi su isključivo projekti u sklopu Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom, Operativnog programa za prekograničnu suradnju sa Srbijom i Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Crnom Gorom te udovoljavaju ostalim uvjetima propisanim člankom 5. Pravilnika i navedenim u točki 3. Uputa za korisnike (u nastavku teksta: korisnici).

IZNOS I KRITERIJI SUFINANCIRANJA

Udio sredstava za sufinanciranje EU projekata određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja za koja se dodjeljuju sredstva u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13), a prema kriterijima za utvrđivanje visine sufinanciranja utvrđenim Pravilnikom.

Kada je korisnik jedinica lokalne samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, udjel u sufinanciranju učešća korisnika iz sredstava Fonda, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera, će biti:

 • 90% za projekt s područja I. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 80% za projekt s područja II. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 70% za projekt s područja III. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 60% za projekt s područja IV. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 50% za projekt s područja V. skupine jedinica lokalne samouprave, osim Grada Zagreba.

Kada je korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave udjel u sufinanciranju učešća Korisnika iz sredstava Fonda, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera će biti:

 • 80% za projekt s područja I. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
 • 60% za projekt s područja II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
 • 50% za projekt s područja III. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
 • 40% za projekt s područja IV. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.

Maksimalni iznos sredstava koji se može u tri uzastopne fiskalne godine isplatiti korisnicima na području pojedine jedinice područne (regionalne) samouprave je:

 • 30.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika manjim od 100.000
 • 40.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika od 100.000 do 200.000
 • 50.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 200.000 do 300.000
 • 60.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 300.000
 • 75.000.000,00 kuna za Grad Zagreb. Maksimalni iznos za pojedinu županiju može se uvećati za 25%, za županije koje su iskoristile sredstva Fonda više od 90% maksimalnog iznosa, pod uvjetom da postoji dovoljno raspoloživih sredstava u Fondu.

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta:

 • minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 kuna maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 7.500.000,00 kuna

Newsletter

Facebook