Još mjesec dana za poljoprivrednike

Pin it

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 37/17 i 9/18) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje:

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor biljne proizvodnje

Predmet natječaja

Predmet Natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 37/17 i 9/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«, sektor biljne proizvodnje.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru biljne proizvodnje.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Svaki korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti korisnika propisane Pravilnikom i ovim Natječajem.

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi korisnici unutar ovog Natječaja.

Mladi poljoprivrednik može podnijeti zahtjev za potporu kao nositelj/odgovorna osoba samo jednog poljoprivrednog gospodarstva.

Proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji korisnik mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose). Doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje mogu biti plaćeni po bilo kojoj osnovi. Korisnik mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore.

Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva za projekte u sektoru:

 • vinogradarstva, cvijeća i ukrasnog bilja – najmanje 6.000 EUR ratarstva
 • industrijskog bilja, ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja – najmanje 8.000 EUR

U slučaju zajedničkih projekata koji se provode u sektoru vinogradarstva, cvijeća i ukrasnog bilja svaki partner zajedničkog projekta mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR.

U slučaju zajedničkih projekata koji se provode u sektoru ratarstva, industrijskog bilja, ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja svaki partner zajedničkog projekta mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 8.000 EUR.

IZNOS I INTENZITET POTPORE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 360.000.000,00 HRK od čega:

 • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe
 • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva
 • 200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje)
 • 20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

 

 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 300.000 EUR.
 • Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR.
 • Najviša vrijednost potpore za zajedničke projekte iznosi 300.000 EUR, osim u slučaju ulaganja u kupnju kombajna i/ili samohodnog čistača šećerne repe za površine pod šećernom repom veće od 40 hektara kada može iznositi do 600.000 EUR.

Intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20% uz uvjet:

a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede mora početi plaćati prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu

b) ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete navedene pod a) ili b) do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20% korisniku neće biti isplaćen.

Također, kako bi ostvario dodatnih 20% potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručnu osposobljenost u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dostavom dokumentacije navedene u Prilogu 1 ovog Natječaja.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

U sklopu ovog Natječaja prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektore:

 • ratarstvo (pšenica, kukuruz u zrnu, ječam, raž, zob, šećerna repa, ostale žitarice (kukuruz kokičar, pravi pir, tritikale, proso, sirak, heljda, kvinoa, amarant, šćir, čija))
 • vinogradarstvo (podizanje novih vinograda, restrukturiranje vinograda stolnih kultivara)
 • industrijsko bilje (duhan, uljana repica, suncokret, soja, ostale uljarice (tikva uljarica, konoplja, šafranika, podlanak, lanik, sezam), ostalo industrijsko bilje (cikorija, lan, hmelj, ricinus, gorušica, mak))
 • ljekovito, začinsko i aromatično bilje (kamilica, lavanda, smilje, menta, kadulja, ružmarin, kapari, lovor, bosiljak, kopar, anis, origano, korijandar, mažuran, estragon, miloduh, stolisnik, divlji komorač, timijan, sljez, stevija, melisa-matičnjak, neven, buhač, gavez, kopriva, pelin, ehinacea, boražina)
 • cvijeće i ukrasno bilje (na otvorenom, u plastičnim tunelima, u zaštićenim prostorima).

Opći uvjeti prihvatljivosti projekta

Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

a) provodi se na području Republike Hrvatske

b) odnosi se na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje, a koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

c) nije u sektoru pčelarstva

d) nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim:

 • ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo ili
 • ako projekt provodi mladi poljoprivrednik koji po prvi put uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj gospodarstva/odgovorna osoba koji može podnijeti zahtjev za potporu za ulaganja namijenje
 • nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim:
 • na dostizanju standarda Europske unije koja se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, uključujući sigurnost na radu unutar najviše 24 mjeseca od datuma uspostavljanja gospodarstva odnosno od trenutka kada je postao nositelj poljoprivrednog gospodarstva

f) ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta u skladu s točkom 13.4 ovog Natječaja

g) ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo

h) nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ukoliko je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Svi troškovi projekta moraju biti u skladu s općim uvjetima prihvatljivosti troškova. Opći uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjuju se kumulativno.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

 1. troškovi su prihvatljivi sukladno Listi prihvatljivih troškova iz Priloga 9 ovog Natječaja
 2. povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta
 3. stvarnost nastanka kod korisnika
 4. izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga
 5. dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti
 6. usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo
 7. usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo
 8. usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije
 9. provedba na području Republike Hrvatske
 10. usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Prihvatljivi troškovi su:

 1. prihvatljivi opći troškovi prihvatljivi
 2. nematerijalni troškovi
 3. prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi su:

 1. troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 2. troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

 1. troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna
 2. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna
 3. troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu:

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu:

Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se na način opisan u prethodnom odlomku, najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu počinje tek nakon što korisnik dostavi drugi dio zahtjeva za potporu.

Newsletter

Facebook