Europa potiče udruživanje

Pin it

TIP OPERACIJE 16.1 “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina EIP za poljoprivrednu produktivnosti i održivost”

PREDMET NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 101/17 i 126/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 16.1.1 »Potpora za osnivanje operativnih skupina« (u daljnjem tekstu: tip operacije 16.1.1). Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

Svrha natječaja je dodjela potpore za osnivanje operativnih skupina.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koju čine najmanje dva partnera.

Partneri operativne skupine:

 • mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili JRDŽ, proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno – prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru predloženih tema iz članka 7. Pravilnika. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti registrirane u RH ne smiju biti u sukobu interesa.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Paušalni iznos potpore za sve troškove nastale tijekom razvoja projektne ideje i uspostave operativne skupine.

IZNOS POTPORE

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 140.000,00 kuna
 • Paušalni iznos potpore je 5.000 EUR

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTNE IDEJE/PROJEKTA

Kako bi se projektna ideja/projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projektne ideje/projekta za koji se traži sufinanciranje:

 • Projekt se provodi na području Republike Hrvatske
 • Projektna ideja/projekt se mora odnositi na jednu od navedenih tema: primijenjena i razvojna istraživanja mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, uzgoja, kvalitete i plodnosti tla ili jačanja otpornosti poljoprivrednih sustava na promjene uz napredno korištenje novih tehnologija ili alternativnih sustava proizvodnje; povećanje proizvodnje biomase u poljoprivredi i njezino korištenje kao i korištenje ostalog biomaterijala nastalog na poljoprivrednom gospodarstvu
 • Za teme projekta navedene u stavku (2) razraditi projektnu ideju prema Prilogu 7 Natječaja
 • Projekt mora imati izravan doprinos najmanje jednom prioritetu Programa ruralnog razvoja i ciljevima EIP-a navedenim u članku 55. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI

Partneri operativne skupine sklapaju ugovor o poslovnoj suradnji. Ugovor mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

 1. naznaku tipa operacije za koji se podnosi zahtjev za potporu
 2. naznaku projektne ideje/projekta radi čijeg ostvarenja se sklapa ugovor iz stavka 1. ovoga članka
 3. naznaku odgovorne osobe operativne skupine i ostalih partnera koji čine operativnu skupinu
 4. interne procedure i način upravljanja zadacima kojima se osigurava transparentnost u radu i donošenju odluka te izbjegava sukob interesa
 5. broj žiro računa odgovorne osobe operativne skupine.

SADRŽAJ PROJEKTNE IDEJE

Projektna ideja mora sadržavati osnovne podatke, opis projektne ideje, navedenu relevantnost projektne ideje, planirane aktivnosti i raspon partnera. Detaljni sadržaj projektne ideje naveden je u Prilogu 7 Natječaja.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Newsletter

Facebook