Budite konkurentniji

Pin it

Objavljen je novi natječaj iz programa ulaganja u poljoprivredna gospodarstva.
Predmet Natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 37/17, 9/18 i 64/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.1.1.) za sektore:

– sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (u daljnjem tekstu: SO)

– sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO

– sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO

– sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva i peradarstva.Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 400.000.000,00 HRK od čega:

– 120.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR SO

– 80.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO

– 120.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i

– 80.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Natječaja.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA
Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju. Mladi poljoprivrednik može podnijeti zahtjev za potporu kao nositelj/odgovorna osoba samo jednog poljoprivrednog gospodarstva. Proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika. Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji korisnik mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore.  Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose). Doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje mogu biti plaćeni po bilo kojoj osnovi. Korisnik mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore.

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog Natječaja. Tijekom provedbe projekta i u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva ispod 6.000 EUR/8.000 EUR/250.001 EUR ovisno o sektoru ulaganja. Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca. Korisnici koji su obveznici poreza na dobit u prethodnom razdoblju (izuzev mladih poljoprivrednika i proizvođačkih organizacija priznatih u 2017. ili 2018. godini te korisnika početnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne posjeduju financijske izvještaje), moraju u skladu s kriterijima i financijskim pokazateljima iz Priloga 14 ovoga Natječaja ostvariti najmanje 6 bodova. Zahtjev za potporu koji sukladno Prilogu 14 bude ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom, odbija se.

Svaki korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti korisnika propisane Pravilnikom i ovim Natječajem.

Napomena: Redovni studenti nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju jer u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne ispunjavaju uvjet plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po bilo kojoj osnovi.

Napomena: Sve promjene uvjeta prihvatljivosti korisnika nastale nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljive.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA
Opći uvjeti prihvatljivosti projekta Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

a) provodi se na području Republike Hrvatske

b) odnosi se na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje, a koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

c) nije u sektoru pčelarstvad) nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim:

 • ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo ili
 • ako projekt provodi mladi poljoprivrednik koji po prvi put uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj gospodarstva/odgovorna osoba koji može podnijeti zahtjev za potporu za ulaganja namijenjena dostizanju standarda Europske unije koja se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, uključujući sigurnost na radu unutar najviše 24 mjeseca od datuma uspostavljanja gospodarstva odnosno od trenutka kada je postao nositelj poljoprivrednog gospodarstva

e) ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta u skladu s točkom 13.4 ovog Natječaja

f) ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo i

g) nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

Korisniku s kojim je sklopljen ugovor o financiranju iz tipa operacije 4.1.1, a ujedno je podnio i zahtjev za potporu za prihvatljive materijalne troškove iz tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.1.2) i/ili tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.1.3) na istovremeno otvorenom natječaju, sufinanciranje prihvatljivih materijalnih troškova iz tipa operacije 4.1.2 i/ili 4.1.3 bit će odobreno ako zahtjev za potporu ostvari minimalan broj bodova (prag prolaznosti) u skladu s kriterijima odabira iz tipa operacije 4.1.2 i/ili 4.1.3 te se zadovolje specifični uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.2 i/ili 4.1.3 (ako isti postoje). Pored općih uvjeta prihvatljivosti, za ulaganja u sektor voća i povrća, korisnici čiji projekti sadrže ulaganja u navodnjavanje moraju zadovoljiti i specifične uvjete prihvatljivosti projekta.

Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u navodnjavanje: cijelo područje na kojem će se ulagati u navodnjavanje, kao i sva druga područja čiji okoliš može biti zahvaćen tim ulaganjem moraju biti uključena u plan upravljanja vodnim područjima u skladu s uvjetima iz Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1–73, u daljnjem tekstu: Okvirna direktiva o vodama). Tlo mora biti prikladno za navodnjavanje na cijeloj neto poljoprivrednoj površini obuhvaćenoj projektom. Ulaganja u građenje novih sustava navodnjavanja koja rezultiraju neto povećanjem navodnjavanog područja te koja utječu na podzemne ili površinske vode prihvatljiva su samo ako status vodnog tijela nije manji od dobrog u relevantnom planu upravljanja vodnim područjima zbog razloga koji su povezani s količinom vode. Provedba projekta mora osigurati učinkovito smanjenje potrošnje vode na razini ulaganja za najmanje 50 % od potencijalne uštede vode koja se omogućuje ulaganjem, ako ulaganje ima utjecaj na vodno tijelo čiji je status manji od dobrog u važećem planu upravljanja vodnim područjima zbog razloga koji su povezani s količinom vode. Gore navedene specifične uvjete prihvatljivosti za ulaganja u navodnjavanje korisnik dokazuje dostavom potvrde od proizvođača sustava navodnjavanja o minimalnim propisanim uštedama odnosno smanjenju potrošnje voda, kako je navedeno u Prilogu 2. Revizija izdane vodopravne dozvole/koncesije mora biti provedena prije početka ulaganja u zamjenu ili poboljšanje postojeće opreme za navodnjavanje.

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVAZATVORENI/ZAŠTIĆENI PROSTORI I OBJEKTI ZA UZGOJ  JEDNOGODIŠNJEG I VIŠEGODIŠNJEG BILJA, SJEMENA I SADNOG MATERIJALA I GLJIVA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM I INFRASTRUKTUROM U SKLOPU POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA 

Građenje/rekonstrukcija 

 • staklenika, plastenika i objekata za uzgoj, uključujući električnu/kanalizacijsku mrežu, gromobransku instalaciju, mreže putova unutar gospodarstva, spremnika za vodu i prostora za sustav navodnjavanja
 • gradnja bunara
 • ostali nespomenuti prostori i objekti za uzgoj

Opremanje

 • oprema za staklenike/plastenike/tunele i objekte za uzgoj  oprema i uređaji za navodnjavanje i gnojidbu/fertirigaciju
 • oprema za osvjetljenje i zasjenjivanje
 • oprema i uređaji za pripremu tla prije sjetve i sadnje i pripremu supstrata (miješanje supstrata, punjenje posuda supstratom i dr.)
 • oprema i uređaji za sjetvu, sadnju, postavljanje/uklanjanje niskih tunela, postavljanje malč folija, agrotekstila, navodnjavanje
 • oprema i uređaji za zaštitu bilja i sterilizaciju tla i supstrata
 • oprema za pomotehniku (npr. oprema za mehaničko prorjeđivanje, podrezivanje korijenja, malčiranje, odstranjivanje lišća)
 • oprema za reguliranje koncentracije CO2
 • oprema za berbu/žetvu u zaštićenim prostorima
 • oprema i uređaji za hidroponski i akvaponski uzgoj
 • oprema za pranje, etiketiranje, pakiranje
 • oprema za laboratorij u funkciji osnovne djelatnosti
 • oprema za sterilizaciju
 • oprema i uređaji za grijanje/hlađenje
 • agregati za proizvodnju el. energije
 • oprema za umjetno provjetravanje/prozračivanje
 • oprema za vlaženje zraka
 • oprema za mjerenje temperature, vlage, koncentracije CO2 i druga oprema za mjerenje koja služe u procesu proizvodnje
 • mikorizacija – ektomikoriza
 • ostala nespomenuta oprema 

RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH I/ILI PODIZANJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA  (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino) 

 • podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada uključujući analizu i pripremu terena, sadnja nasada i dr.
 • podizanje novih ili restrukturiranje postojećih rasadnika za proizvodnju voćnog i loznog sadnog materijala uključujući analizu i pripremu terena, sadnja nasada i dr.
 • podizanje novih ili restrukturiranje postojećih matičnjaka plemki/ podloga uključujući analizu i pripremu terena, sadnja nasada i dr.
 • nabava certificiranog sadnog materijala
 • mikorizacija – ektomikoriza
 • oprema za višegodišnje nasade/rasadnike/matičnjake uključujući konstrukciju nasada i ogradu
 • prateća infrastruktura
 • građenje sustava zaštite od padalina i niskih temperatura, stupovi, sidra, sajle, žica, kape, zatege, kopče, mreža, zaštite nasada od vjetra, raspršivači, crijeva i drugo
 • agrometeorološka stanica, oprema za meteorološko praćenje
 • oprema za video nadzor
 • agregati za proizvodnju el. energije
 • ostala nespomenuta oprema za proizvodnju 

OBJEKTI ZA ŽIVOTINJE, UKLJUČUJUĆI VANJSKU I UNUTARNJU INFRASTRUKTURU U SKLOPU POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

Građenje/rekonstrukcija prostora 

 • za držanje/tov živih životinja za pranje
 • za mužnju (uključujući mljekovode)
 • prisilno klanje
 • za privremeno skladištenje lešina na farmi
 • za osjemenjivanje
 • za hlađenje i neškodljivo uklanjanje lešina
 • za pregled i liječenje životinja/tretman životinja protiv zaraznih bolesti
 • za karantenu
 • za promatranje plotkinja
 • za valenje
 • ostali nespomenuti objekti

Opremanje 

 • oprema za mužnju (uključujući mljekovode) za hranjenje i napajanje
 • oprema za šišanje
 • oprema za izgnojavanje
 • podne rešetke, gume i madraci
 • vage, oprema za automatsko vaganje
 • rampa za utovar/istovar životinja, lijevci (korali) za usmjeravanje, hvatanje i sortiranje stoke
 • oprema za označavanje životinja i vođenje evidencije
 • oprema za stajališta, boksove i vezove za stoku
 • zavjese za zatvaranje prolaza, energetske zavjese
 • oprema za pregrađivanje prostora u staji
 • oprema za teljenje, janjenje i jarenje, prašćenje, te oprema za prihvat i držanje podmlatka (boksovi)
 • oprema za grijanje/hlađenje/prozračivanje/vlaženje/kišenje
 • oprema i četke za samočišćenje stoke
 • oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata i opreme
 • oprema za neškodljivo uklanjanje lešina
 • oprema za sprečavanje širenja i suzbijanje bolesti
 • uređaji i oprema za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje uključujući alarmni sustav
 • generator/agregat s potrebnom opremom
 • oprema za videonadzor
 • oprema za detekciju tjeranja
 • lift za podizanje stoke
 • protupožarna oprema i protupožarni aparati
 • nadzemni spremnici za vodu
 • opremanje prasilišta, odgajališta, tovilišta, krmačarnika (odmaralište, čekalište), nazimičarnika, nerastarnika
 • opremanje prostora za osjemenjivanje, za prasenje
 • inkubatori
 • oprema za transport i ulaganje jaja, za valenje jednodnevne peradi (predvalionici i valionici)
 • oprema za sakupljanje, označivanje, skladištenje, pranje, hlađenje, sortiranje, pakiranje i prijevoz jaja do i unutar pogona
 • oprema za primarnu obradu  jednodnevne peradi, transport i otpremu jednodnevnih peradi do farmi (kao npr. transportna kolica, transportna sredstva-vozila itd.)
 • oprema za kondicioniranje mikroklimatskih uvjeta u valionici (oprema i uređaji za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje uključujući alarmni sustav s generatorom/agregatom, – agregati za proizvodnju el. energije
 • oprema za izvođenje pranja i dezinfekcije
 • oprema za izlov, utovar i transport životinja
 • oprema za držanje kokoši nesilica (obogaćeni kavezi, alternativni sustavi držanja, slobodni način držanja)
 • oprema za zaštitu domaćih životinja od divljači
 • fiksne ograde za travnjake
 • ostala nespomenuta oprema

POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA I GOSPODARSKA VOZILA ZA VLASTITU PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU UKLJUČUJUĆI SEKTOR VINOGRADARSTVA 

 • traktor prema za žetvu i berbu
 • gospodarsko vozilo
 • oprema za baliranje
 • oprema za osnovnu i dopunsku obradu tla, sjetvu, sadnju i košnju
 • oprema za zaštitu bilja
 • oprema za gnojidbu
 • oprema za transport
 • oprema i software za prikupljanje podataka radi izrade karata/mapa prinosa/gnojidbe/korova/sjetve, za skeniranje i uzorkovanje tla, skeniranje heterogenosti tla, prisutnosti korova i sl. (npr. dronovi radi digitalnog fotografiranja/mapiranja prostora)
 • oprema i software za primjenu tehnologija promjenjivih količina primjene gnojiva/sredstava za zaštitu bilja/sjetve
 • GIS tehnologija
 • oprema i software za primjenu tehnologija za mjerenje podataka u realnom vremenu (npr. skeniranje usjeva)
 • RTK sustavi 2A
 • sustav za automatsko upravljanje opremom/sekcijama na opremi
 • oprema za pripremu hrane
 • ISOBUS terminali
 • specijalni uređaji za rezidbu
 • oprema za podrezivanje, rezanje
 • oprema za transport unutar kruga objekta, sukladno zahtjevima projekta
 • izuzimači
 • skladišni i izlazni transporteri
 • prikolice za prijevoz i prihvat
 • oprema za cijepljenje
 • oprema za postavljanje folija, cijevi za navodnjavanje
 • pokretne sušare
 • ostala nespomenuta oprema
 • ostala nespomenuta mehanizacija

OBJEKTI ZA SKLADIŠTENJE, HLAĐENJE, ČIŠĆENJE, SUŠENJE, ZAMRZAVANJE, KLASIRANJE I PAKIRANJE PROIZVODA IZ VLASTITE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE S PRIPADAJUĆOM OPREMOM I INFRASTRUKTUROM 

Građenje/rekonstrukcija prostora

 • za skladištenje/dugoročno čuvanje za hlađenje, uzorkovanje, čišćenje i pranje, sušenje, podrezivanje, pakiranje, rezanje, sortiranje, kalibriranje, pakiranje i označavanje uključujući vodovodne, plinske, električne i kanalizacijske mreže, gromobranske instalacije, kolna vaga
 • mreže putova unutar objekta i unutar gospodarstva
 • ostali nespomenuti objekti 

Opremanje 

 • oprema i uređaji za skladišne prostore/skladištenje
 • oprema za skladištenje sirovine i gotovih proizvoda sukladno zahtjevima projekta
 • nepokretne sušare
 • uređaji i oprema za hlađenje i zamrzavanje
 • oprema za čišćenje i pranje
 • oprema za sušenje
 • linije za sortiranje i kalibriranje
 • linije za pakiranje i označavanje
 • oprema za prihvat sirovine
 • unutarnja oprema za silose
 • agregati za proizvodnju el. energije
 • vage
 • ostala nespomenuta oprema

OSTALA OPREMA 

 • oprema za pomoć pri berbi  boks palete
 • oprema za zaštitu usjeva od divljači
 • oprema za ograđivanje nasada/usjeva
 • agrometeorološka stanica, oprema za meteorološko praćenje
 • ostala nespomenuta oprema

OSTALI GOSPODARSKI OBJEKTI, UPRAVNE PROSTORIJE S PRIPADAJUĆIM SADRŽAJIMA, OPREMOM I INFRASTRUKTUROM, KOJI SU U FUNKCIJI OSNOVNE DJELATNOSTI 

Građenje/rekonstrukcija prostora

 • ostalih gospodarskih objekata  upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima          za skladištenje/čuvanje mehanizacije i opreme
 • za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka
 • dezinfekcijske barijere
 • za skladištenje/čuvanje proizvoda primarne proizvodnje, za držanje laktofriza
 • za skladištenje/dugoročno čuvanje hrane za životinje
 • za skladištenje repromaterijala/stelje
 • za skladištenje i pripremu hrane
 • mreže putova unutar objekta i unutar gospodarstva
 • vodovodna, plinska, električna i kanalizacijska mreža uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka, gromobranske instalacije
 • ostali nespomenuti objekti

Opremanje 

 • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti  prostora za skladištenje/čuvanje mehanizacije i opreme
 • agregati za proizvodnju el. energije
 • oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i rekuperaciju otapala
 • oprema za obradu vode iz vlastitog izvora – bunara za piće, sanitarne i tehnološke vode
 • oprema za hlađenje, grijanje i obradu vode za piće, sanitarne i tehnološke potrebe
 • sustava za filtriranje i pročišćavanje vode do zdravstveno ispravne vode
 • oprema za zaštitu od divljači
 • oprema za ograđivanje
 • agrometeorološka stanica, oprema za meteorološko praćenje
 • ostala nespomenuta oprema 

NOVI SUSTAVI ZA NAVODNJAVANJE NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU /IZVAN POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA ZA POTREBE PRIMARNE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA (neto povećanje navodnjavane površine) TE POBOLJŠANJE POSTOJEĆIH SUSTAVA/OPREME ZA NAVODNJAVANJE NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU 

Građenje/rekonstrukcija 

 • sustava za navodnjavanje na gospodarstvima uključujući mikroakumulacije, bušenje bunara, uređenje vodozahvata i dr. kanala za sakupljanje oborinskih i erozivnih voda sa zaštitom od procjeđivanja
 • akumulacija za navodnjavanje sa zaštitom od procjeđivanja
 • za hidrantski priključak za navodnjavanje i zaštitu od mraza

Opremanje 

 • hidrantski priključak za navodnjavanje i zaštitu od mraza pumpe, cjevovodi, raspršivači, sustav filtracije, sustav fertirigacije, kapaljke, rolomati
 • sustava za navodnjavanje na gospodarstvima uključujući mikroakumulacije, bušenje bunara, kanala za sakupljanje oborinskih i erozivnih voda
 • agregati za proizvodnju el. energije
 • ostala nespomenuta oprema

UREĐENJE I TRAJNIJE POBOLJŠANJE KVALITETE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVRHU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE  (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi) U SVRHU REALIZACIJE PROJEKTA 

 • krčenje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja, uklanjanje kamenja, podrivanje, ravnanje i niveliranje terena  kalcifikacija, meliorativna gnojidba i ostale mjere za poboljšanje poljoprivrednog zemljišta
 • ostale nespomenute radnje vezane uz poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

KUPNJA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTI UKUPNO PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA (bez općih troškova), AKO SE ULAGANJE PROVODI SUKLADNO VAŽEĆIM PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE GRADNJA, UZ MOGUĆNOST KUPNJE PRIJE PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU, ALI NE PRIJE 1. SIJEČNJA 2014. GODINE 

 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta

PRILAGODBA NOVOUVEDENIM STANDARDIMA U SKLADU S ČLANKOM 17. UREDBE (EU) BR. 1305/2013 

 • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. UREDBE (EU) BR. 1305/2013

Lista dozvoljenih radova vezano uz građenje 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Pripremni radovi

2. Rušenja i demontaže

3. Zemljani radovi

4. Betonski radovi

5. Armirano-betonski radovi i armički radovi

6. Montažerski radovi

7. Tesarski radovi

8. Zidarski radovi

9. Čelična konstrukcija

10. Izolatorski radovi

11. Krovopokrivački radovi
 
B. OBRTNIČKI RADOVI

1.marski radovi

2. Stolarski radovi

3. Bravarski radovi

4. Staklarski radovi

5. Gips-kartonski radovi

6. Podne i zidne obloge

7. Kamenarski radovi

8. Keramičarski radovi

9. Parketarski radovi

10. Soboslikarsko-ličilački radovi

11. Fasaderki radovi

C. INSTALATERSKI RADOVI

1. Elektroinstalacije

2. Instalacije vodovoda, kanalizacije i zaštite od požara

3. Sanitarna oprema

4. Strojarske instalacije

5. Instalacija plina, grijanja, hlađenja i ventilacije

D. UREĐENJE OKOLIŠA I PRISTUPNIH PUTEVA 

Fokus područja:

2A – Poboljšanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito s ciljem povećanja sudjelovanja u tržištu i tržišne usmjerenosti, kao i diversifikacije poljoprivrede

4B – Bolje upravljanje vodama, uključujući upravljanje gnojivima i pesticidima

4C – Sprečavanje erozije tla i bolje upravljanje tlom

5A – Povećanje učinkovitosti u korištenju voda u poljoprivredi

5B – Povećanje učinkovitosti u korištenju energije u poljoprivredi i preradi hrane

5D – Smanjenje emisija stakleničkih plinova i amonijaka koje uzrokuje poljoprivredna djelatnost

VISINA I INTENZITET POTPORE 

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede

b) ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva  za isplatu.

Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručnu osposobljenost u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dostavom dokumentacije navedene u Prilogu 1 ovog Natječaja.

Napomena: Početnik je korisnik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a posluje kraće od dvije godine. Početnicima se smatraju i mladi poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika manje od godinu dana te posluju kraće od dvije godine.

Napomena: Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

 • nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti)
 • posjeduje stručna znanja i vještine u skladu s člankom 33. stavkom 6. točkom c. Pravilnika
 • po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe na istom gospodarstvu po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednik je i pravna osoba – trgovačko društvo kod koje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu odgovorna osoba trgovačkog društva ispunjava uvjete mladog poljoprivrednika  fizičke osobe, a ujedno je i vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala trgovačkog društva.
Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti:

 • pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (zatvori, zadruge, škole i sl.)
 • proizvođačke organizacije.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU EVIDENCIJA KORISNIKA POTPORA U RURALNOM RAZVOJU I RIBARSTVU 
Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za potporu.Korisnik upisom u Evidenciju korisnika dobiva pristupne podatke, odnosno korisničko ime i zaporku, kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Putem AGRONET-a korisnici mogu ostvariti uvid u pravnu osnovu te popunjavati zahtjev za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje. Prije popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik treba provjeriti trenutno važeće podatke u Evidenciji korisnika te ih prema potrebi putem zahtjeva za promjenu podataka u Evidenciji korisnika obnoviti. Korisnik je dužan podnijeti zahtjev za promjenu podataka koji se nalaze u Evidenciji korisnika nakon pojave događaja koji ih je izazvao.Agencija za plaćanja će korisniku putem elektroničke pošte poslati obavijest da su promjene izvršene/nisu izvršene. Detaljne upute za upis u Evidenciju korisnika i za korištenje AGRONET-a nalaze se u Vodiču za upis u Evidenciju korisnika koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). Korisnik podnosi zahtjev za potporu temeljem ovog Natječaja. Zahtjevi za potporu su odvojeni po sektorima ulaganja u skladu s raspodjelom ukupno raspoloživih sredstava potpore iz točke 1. ovog Natječaja, a korisnik može podnijeti zahtjev za potporu samo za jedan od prihvatljivih sektora. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku propisanom ovim Natječajem. Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti/učitati u prvom dijelu zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu 1 ovog Natječaja. Drugi dio zahtjeva za potporu korisnik je dužan podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju u roku propisanom ovim Natječajem i ugovorom o financiranju. Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti/učitati u drugom dijelu zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu 2 ovog Natječaja. Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju. Tražena dokumentacija mora biti na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu. Dokumentacija na drugom stranom jeziku i pismu mora biti prevedena na hrvatski jezik te ovjerena od strane sudskog tumača. Nakon svake pojedine faze popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“ (u daljnjem tekstu: Potvrda o podnošenju). Korisnik je obvezan Potvrdu o podnošenju ispisati i potpisati te ju dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja do roka propisanog ovim Natječajem, na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja:

Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Ljudevita Gaja 2, 43000 Bjelovar

Tel: 043/638-755, 043/638-756, 043/638-760

Lokacija ulaganja na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji

Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka

Tel: 051/688-545, 051/561-199

Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Trg Hrvatske bratske zajednice 8 (I kat), 21000 Split

Tel: 021/682-835, 021/682-836

Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodskoposavske i Požeško-slavonske županije:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji

Europske avenije 5, 31000 Osijek

Tel: 031/445-464, 031/445-463, 01/6446-140

Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podružnica u Zagrebačkoj županiji

Ozaljska 10, 10000 Zagreb

Tel: 01/6446-299, 01/6446-300

Na omotnici u kojoj se nalazi Potvrda o podnošenju treba biti minimalno naznačeno:

– vrijeme podnošenja (dan, sat, minuta, sekunda) kojeg naznačuje davatelj poštanske usluge u slučaju dostave preporučenom pošiljkom, odnosno osoba u Agenciji za plaćanja koja zaprima omotnicu u slučaju neposredne predaje- naziv i adresa korisnika

– naznaka „NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ“ „NATJEČAJ ZA PODMJERU 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«

Vrijeme podnošenja zahtjeva za potporu je vrijeme slanja (datum, sat, minuta, sekunda) Potvrde o podnošenju u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciju za plaćanja ako je korisnik neposredno predaje.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU 

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu:

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 31. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 31. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati.
 
Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu:

Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se na način opisan u točki 8.2 ovog Natječaja, najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju i nakon provedenog postupka nabave. Administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu počinje tek nakon što korisnik dostavi drugi dio zahtjeva za potporu.

Newsletter

Facebook